Om OKQ8 Bank

OKQ8 Banks verksamhet

OK-Q8 Bank AB ämnar att vara banken för kunder på väg. OKQ8 Bank tillhandahåller betalmedel och bedriver betalningsförmedling till konsumenter via våra Visa-kort. Bolaget bedriver även in- och utlåningsverksamhet samt verksamhet inom området factoring med tillhörande kreditgivning. Enbart fakturor från bolag inom OKQ8 koncernen köps in. Bolaget är endast verksamt i Sverige.

OKQ8 Bank startade sin verksamhet 2009, har idag cirka 36 medarbetare och ägs helt av OK-Q8 AB som i sin tur ägs av OK Ekonomisk Förening och Kuwait Petroleum International. Bankens har sitt säte i Stockholm.

I händelse av bankens konkurs omfattas dina pengar hos OKQ8 Bank av den statliga insättningsgarantin. Garantin täcker belopp upp till 1 050 000 SEK per kund. Den gäller såväl privatpersoner som juridiska personer. Om ett konto är öppnat i flera personers namn räknas varje person var för sig. Du kan läsa mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida.

OK-Q8 Bank AB står under Finansinspektionens tillsyn och löpande kontroll.
Organisationsnummer: 556008-0441

Styrelse och ledning

Här kan du läsa om vilka som ingår i OKQ8 Banks styrelse och vilka roller styrelseledamöterna har. Du hittar även information om hur OKQ8 Bank är organiserat, om Bankens VD, samt vilka som ingår i ledningsteamet.

Bolagsstyrning

Här kan du läsa om hur OKQ8 Bank styrs av externa och interna regler. Du hittar även information om styrelsens sammansättning, Bankens organisation, samt Bankens oberoende kontrollfunktioner.

Vårt arbete med åtgärder mot penningtvätt

Enligt Penningtvättslagen måste OKQ8 Bank göra en bedömning av riskerna för att användas för penningtvätt och ha lämpliga rutiner för att motverka dessa risker. Banken ska känna sina kunder och det innebär att du som är, eller vill bli, kund i banken får fler frågor att svara på. Vi är skyldiga att i olika situationer kontrollera din identitet eller ställa frågor om varifrån dina pengar kommer. OKQ8 Bank följer alla lagar och regler som gäller bankverksamhet och all information du lämnar till banken omfattas av banksekretessen och behandlas konfidentiellt. Läs mer om penningtvätt på Svenska Bankföreningens hemsida.
  

 

Publikationer

Nedan återfinns skrivelser från OKQ8 Bank, bland annat finansiell information och annan information relaterad till bankens verksamhet.

OKQ8 Open Banking

PSD2, som står för Payment Service Directive är ett EU-direktiv som ställer krav på att banker måste tillgängliggöra sina kunders transaktionsdata till tredjepartsaktörer och andra banker. OKQ8 Bank har därför lanserat plattformen Open Banking där testdata nu finns tillgängligt via ett gränssnitt som brukar kallas för API. 

Klagomålshantering

För oss på OKQ8 Bank är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Ibland kan det hända att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss. I första hand skall du vända dig till vår kundservice på tel. 020-65 65 65 för utredning och svar i ditt specifika ärende. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med bankens besked har du möjlighet att vända dig till bankens klagomålsansvarige genom att fylla i formuläret nedan och skicka det till oss:


Skicka det ifyllda formuläret till:
OK-Q8 Bank AB
Klagomålsansvarig
Box 502
774 27 Avesta

Klagomålsansvarig för OK-Q8 Bank AB är Kristina Berg.


Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller till konsumentvägledningen i din kommun. Vill du få ditt ärende prövat externt kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Kontakt

OK-Q8 Bank AB, org nr: 556008-0441 

Adress: Sveavägen 155, Box 23 600, 104 35 Stockholm, Sverige

Styrelsens säte: Stockholm

Kundservice: 020-65 65 65