Bolagsstyrning

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning baseras på en lämplighetsbedömning som tar individens kunskaper, erfarenheter, utbildning, möjlighet att avsätta tillräckligt med tid till styrelsearbetet, goda anseende och höga integritet i beaktande. Denna lämplighetsbedömning är baserad på Bankens interna regler för utvärdering av styrelseledamöters och ledande befattningshavares lämplighet.

Banken ser mångfald i styrelsen som en konkurrensfördel. Därför baserar man bedömningen av styrelsens mångfald utifrån kompetens, branscherfarenhet, utbildning, geografiskt ursprung, kön, samt ålder. Dessa principer för mångfald och hur de efterlevs regleras i Bankens Mångfaldspolicy för styrelsen.


Intern styrning och kontroll

Banken arbetar aktivt med en god intern styrning och kontroll i syfte att identifiera, hantera och kontrollera de risker Bankens verksamhet är exponerad för. Bankens interna styrning och kontroll baserar sig på en tydlig organisation och ansvarsfördelning vad gäller beslut, rapportering, kontroller och uppföljning. Banken har antagit interna regler både på övergripande och detaljerad nivå för hur Banken ska arbeta med intern styrning och kontroll.

Organisation och ansvar

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att Bankens organisation och verksamhet har en ändamålsenlig struktur och organisation för att kunna bedriva sin verksamhet samt identifiera, hantera och kontrollera de risker Bankens verksamhet är exponerad för. Styrelsens organisation, ansvar och uppgifter regleras närmare i de interna regler som styr styrelsens arbete.

VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av Banken utifrån styrelsens riktlinjer i styrdokument och övriga anvisningar, samt för sådana skyldigheter som ligger inom ramen för VD:s ansvarsområde enligt externa regelverk. VD:s ansvar och arbetsuppgifter har fastställs av Bankens styrelse i interna regler.


Bankens oberoende kontrollfunktioner:

  • Riskkontrollfunktionen rapporterar till VD och har i uppgift att kontrollera att alla väsentliga risker som bolaget exponeras mot identifieras, analyseras och hanteras på ändamålsenligt vis. Riskkontrollfunktionens ansvar och arbetsuppgifter regleras i interna regler för funktionen.
  • Compliancefunktionen rapporterar till VD och har i uppgift att identifiera vilka risker det finns för bristande regelefterlevnad i Bolagets verksamhet och övervaka att dessa risker hanteras av berörda funktioner i affärsverksamheten. Compliancefunktionens ansvar och arbetsuppgifter regleras i interna regler för funktionen.
  • Internrevision rapporterar till styrelsen och är helt organisatoriskt skild från Bankens övriga funktioner och verksamhet. Interrevisionens uppgift är att granska och utvärdera om den interna styrningen och kontrollen i Banken är effektiv och ändamålsenlig. Internrevision ska även granska och utvärdera funktionerna för riskkontroll och compliance. Internrevisions ansvar och arbete regleras interna regler för funktionen.