Fakta och villkor OKQ8 VISA Debit

Innan du börjar använda ditt OKQ8 VISA Debit är det viktigt att du känner till gällande villkor och vilka funktioner ditt kort har. Här har vi samlat information och allt det finstilta som du bör känna till.

Kortutgivare och kreditgivare

OK-Q8 Bank AB, org nr 556008-0441, är kreditgivare och kortutgivare för OKQ8 VISA Debit.

Aktuella priser och räntor

Årsavgift 0 kr (gäller även
extrakort)
Extrakort 0 kr
Kontantuttag 3 %
   Dock lägst 35 kr  

Valutaväxlingspåslag vid omräkning från annan valuta
Ytterligare tillkommer påslag för skillnaden mellan Visas och
ECB:s (Europeiska centralbanken) referensväxelkurser per
den dag transaktionen genomförs

2 %
Tillgodoränta upp till 300 000 kr 1 %

 

 

Villkor och prislista

Här hittar du alltid aktuella villkor och prislistor för OKQ8 VISA Debit.


Allmänna villkor

Allmänna villkor OKQ8 VISA Debit


Prislista

Prislista OKQ8 Visa Debitkort

 

Blanketter

Politiskt utsatt person (PEP)

 • Information om distansavtalet

  Den 1 april 2005 trädde lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i kraft. Den här lagen stipulerar att konsumenten har rätt till viss information innan ett avtal ingås. Ansökan om ett kort, i vårt fall OKQ8 VISA eller OKQ8 VISA Debit, med hjälp av BankID är exempel på tjänster som omfattas av distansavtalslagen, eftersom avtalet sluts utan att konsumenten och OKQ8 fysiskt möts. Samtlig information som konsumenten har rätt till återfinns i villkoren för respektive produkt (se ovan samt på motsvarande sidor för våra andra kortprodukter).

 • Spärr av kort

  Om du förlorar ditt OKQ8-kort ska du spärra det omedelbart. Du kan spärra ditt kort dygnet runt.

  Ring tel. 020-65 65 65 (från utlandet + 46 8 506 811 10).

 • Bankgiroinbetalningar

  Använd bankgironummer 362-6181 vid betalning till ditt OKQ8 VISA Debit-konto. Ange alltid OCR-/referensnummer vid betalning. Detta framgår av ditt kontoutdrag eller kan erhållas via Kundservice, tel. 020-65 65 65.

 • Klagomålshantering

  För oss på OKQ8 Bank är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Om det är så att vi inte motsvarat dina förväntningar vill vi gärna att du hör av dig till oss.

 • Vad är ett klagomål?

  Klagomål mot finansinstitut regleras bland annat i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bl. a att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

 • Kontakt

  I första hand skall du vända dig till OKQ8 Banks kundservice på 020- 65 65 65 för utredning och svar i ditt specifika ärende. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med bankens besked har du möjlighet att vända dig till Klagomålsansvarig under adress OK-Q8 Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 502, 774 27 Avesta. Vidare prövar Allmänna reklamationsnämnden privatpersoners tvister med näringsidkare utan kostnad. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 0200-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning.

 • Insättningsgaranti

  Kontohavarens behållning omfattas av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att om OK-Q8 Bank AB försätts i konkurs garanteras Kontohavaren ersättning upp till 1 050 000 kr för sin behållning på garanterade konton hos OK-Q8 Bank AB. Ersättningen betalas ut av Riksgälden (www.riksgalden.se) inom sju arbetsdagar. Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information hittar du på www.riksgalden.se.