Alternativa drivmedel och el

Utvecklingen av alternativa och fossilfria drivmedel och additiv på marknaden går framåt hela tiden. Här kan du läsa mer om några av de vanligaste och deras respektive egenskaper.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Genom att tanka den förnybara dieseln Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan du som dieselbilsförare minska CO2-utsläppen med 70-90 %* jämfört med vanlig diesel.
HVO100 tillverkas nämligen av förnybara råvaror i form av avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktion. 

*beräkningsmetod enligt EU:s direktiv om energi från förnybara energikällor II 2018/2001/EU

Fordonsgas

Fordonsgas är ett samlat begrepp för biogas och naturgas. Både biogas och naturgas består till huvuddelen av metan. Skillnaden är att biogas är förnybar medan naturgas har fossilt ursprung.

Biogas kan utvinnas ur t.ex. slam från reningsverk, gödsel, avfallsupplag eller grödor. Även om naturgasen inte är förnybar har den mindre klimatpåverkan än både diesel och bensin. 

AdBlue

AdBlue är ett additiv som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning (SCR). AdBlue omvandlar skadliga kväveoxider till ofarligt kväve och vattenånga.

OBS! Tänk på att AdBlue inte är en bränsletillsats utan fylls på i en separat AdBlue-tank i din bil. Produkten ska inte fyllas i dieseltanken.

El som drivmedel

El är ett alternativt drivmedel med potential att drastiskt minska utsläppen av koldioxid och sänka bullernivån i trafiken. Tekniken med el som drivmedel utvecklas i rask takt med lättare och billigare batterier, snabbare laddning och bilar med allt längre räckvidd.

En väl utbyggd infrastruktur av laddstolpar en viktig faktor för att bidra till omställningen mot ett mer fossilobereonde samhälle.