Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

HVO100 - FÖRNYBAR DIESEL

HVO100 är en biobaserad dieselkopia av fossil diesel. Produkten framställs av förnybara råvaror i form av olika animaliska och vegetabiliska fetter, vanligtvis avfall och olika bi- och restprodukter från t.ex. matproduktion och etanolproduktion. Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) innehåller ingen palmolja.

De flesta lastbilar som går att tanka med diesel kan köras på HVO100 och flera personbilstillverkare har godkänt användning av produkten. Genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) minskas koldioxidutsläppen med upp till 90 % jämfört med att tanka vanlig fossil diesel. Kan växelvis tankas med vanlig diesel utan risk för driftsproblem.

Denna produkt är endast avsedd som drivmedel och ej som eldningsolja då den inte är färgad.

Hälsa, miljö och säkerhet

För information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på www.okq8.se/foretag/drivmedel/produkt-och-sakerhetsdatablad. Här finns t.ex. brand- och transportkodsindelning.

Produkten uppfyller minst kraven för hållbarhet som är definierade i lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Den är garanterat hållbar enligt lagstiftning.

OKQ8 har från energimyndigheten erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked, vilket innebär att den av OKQ8 hanterade volymen Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är garanterat hållbar enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Kraven innebär t.ex. spårbarhet i leverantörskedjan och en garanterad minsta växthusgasminskning.

För aktuella siffror på växthusgasminskning och ursprung av råvara se OKQ8.se där ni finner den nedladdningsbara PDF:en ”Hållbara drivmedel”.

Kvalitetsnivå

Neste MY Förnybar Diesel (HVO 100) uppfyller minst Klass A i standard SS-EN15940 och Drivmedelslag (2011:319) Syntetiska dieselbränslen i miljöklass 1.


Fördelar

 • Sänker växthusgasutsläppen med upp till 90 %
 • Driftsäkert alternativ
 • Lagringsstabil
 • Goda vinteregenskaper
 • Innehåller korrosionsskydd
 • Innehåller rengörande och –hållande tillsatser
 • Innehåller smörjande tillsatser
 • Goda förbränningsegenskaper, högt cetantal
 • Goda kallstartsegenskaper
 • Mjuk motorgång
 • Lägre avgasutsläpp i äldre motorer

Lagring och köldegenskaper

Lagring ska ske i för lagring av dieselbränsle godkända cisterner. Kontinuerlig dränering av kondensvatten och cisternrengöring rekommenderas vid egen lagring. För mer information om lagring och lagringsstabilitet se Svenska Petroleum & Biodrivmedels Institutets faktadatabas för dieselbränsle, www.spbi.se.

Tekniska Specifikationer

Typdata EN 15940
gränsvärde
Teknisk data
Neste MY
Förnybar Diesel
Testmetod
Centaltalmin 7070EN 15195
Densitet, 15°C, kg/m³ 765-800 770-790 EN ISO 12185
Svavel mg/kg max 5 Max 5 EN ISO 20846
Flampunkt, °C min 55 61 EN ISO 2719
Kokstal av 10% återstod %(m/m) max 0.3 0.1 EN ISO 10370
Aska % (m/m) max 0.01 0.001 EN ISO 6245
Vatten mg/kg max 200 100 EN ISO 12937
Total halt föroreningar mg/kg max 24 10 EN ISO 12662
Korrosiv inverkan koppar 3h 50°C Klass 1 Klass 1 EN ISO 2160
Oxidationsstabilitet g/m³ max 2525EN ISO 12205
Smörjförmåga, diameter vid slitmärke (WSD) vid 60°C μmmax 460max 400EN ISO 12156-1
Viskositet vid 40°C mm²/smin 2 max 4.5min 2 max 4EN ISO 3104
Destillation
Begynnelsekokpunkt °C
% (V/V) förångat vid 250°C
% (V/V) förångat vid 350°C
Temperatur vid 95% destillat °C

-
<65
min 85
max 360

min 180
<65
min 85
max 320
EN ISO 3405
Grumlingstemperatur (CP) och Filterbarhet i kyla (CFPP) °C-- CP: Sommar -15°C / Vinter -30°C CFPP rapporteratEN ISO 23015 / EN 116
Utseende Klar och BlankVisuell
Totala aromater % (m/m)max 1.1max 1.1EN 12916
Elektrisk konduktivitet pS/m-min 100ISO 6297
Acidity total (TAN) mgKOH/g-max 0.01ASTM D3242


Leverantören garanterar att ingen FAME blandats i produkten.
Leverantören garanterar att produkten inte innehåller mangan.
Leverantören garanterar att produkten inte innehåller palmolja.

Vinterkvalitet, -30°C grumlighetspunkt, finns tillgänglig i begränsande geografiska områden från och med 1 december- t.o.m. 31 mars


Vi hjälper gärna till

Kontakta Produktteknik för teknisk service  eller beställ drivmedel via kundservice.

Teknisk rådgivning

produktteknik@okq8.se

08-50680540

Beställning och frågor

020-656565