Information till kontaktpersoner hos våra företagskunder m.fl

Information till användare, företagskortinnehavare och kontaktpersoner hos företagskunder, leverantörer och samarbetspartners till OKQ8 Scandinavia.

OKQ8 Scandinavia skyddar dina personuppgifter. Syftet med den här informationen är att förklara hur vi kan komma att använda personuppgifter och vilka rättigheter de individer vi hanterar personuppgifter om har. Informationen riktar sig också till dig som individ exempelvis i rollen som användare eller kontaktperson för tjänster och produkter vi levererar och som kortinnehavare av något företagskort från oss. Personuppgifter är information som identifierar vem du är exempelvis namn, mobiltelefonnummer, telefonnummer och e-postadress.

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

Det bolag inom OKQ8 Scandinavia som din arbetsgivare har ett avtal med är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att all hantering sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och denna information. Detta kallas för att man är personuppgiftsansvarig.


Varifrån kommer mina personuppgifter?

 • Från dig direkt

 • Vi samlar in personuppgifter främst från dig som du ger till oss eller som skapas i den dialog vi har. Du kan exempelvis bli ombedd att fylla i dina personuppgifter i ett formulär för att skapa ett användarkonto. Vi kan också komma att samla in uppgifter som skapas under handläggning av supportärenden.
  När du använder ditt företagskort eller gör beställningar för företagets räkning kan köp- och ordertransaktioner kopplas till ditt namn. Denna information kan komma att presenteras på fakturor och i vår kundportal och andra digitala gränssnitt vi tillhandahåller till våra företagskunder.


 • Från din arbetsgivare

 • Vi kan också komma att samla in uppgifter från din arbetsgivare i samband med att företaget ingår ett avtal om företagskort, leverans av villaolja, diesel, smörjolja etc. Vi använder inte dessa personuppgifterna för något annat ändamål än att administrera de tjänster vi avtalat om med din arbetsgivare.


Lagring och gallring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder våra tjänster eller så länge vårt kommersiella avtal med din arbetsgivare gäller. Personuppgifterna kan sparas även efter att relationen har upphört för att uppfylla lagkrav.


Ändamål och laglig grund för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för att fullfölja de åtaganden vi har gentemot din arbetsgivare för de produkter och tjänster vi tillhandahåller. För vilka ändamål vi använder dina personuppgifter och den lagliga grunden för detta beskrivs nedan.


Ändamål

Laglig grund

För att kunna hantera och utföra de beställningar du gör för din arbetsgivares räkning.

Intresseavvägning varvid vårt berättigade intresse är att tillhandahålla olika produkter och tjänster enligt det avtal vi har med företaget.

För att administrera vårt åtagandeenligt det kommersiella avtal vi har med din arbetsgivare.

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att tillhandahålla effektiva administrativa stödprocesser.

För att kunna kontakta dig direkt exempelvis i samband med olika typer av ärenden

Intresseavvägning, varvid vårt intresse är att tillhandahålla en hög servicenivå gentemot våra kunder.

För att kontakta dig med marknadsföring, exempelvis erbjudanden och relevant kommunikation (se kompletterande text nedan)

Berättigat intresse varvid det ligger i vårt intresse att kunna marknadsföra våra tjänster och produkterSärskilt om vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål

Som kund hos oss kan vi komma att skicka riktad kommunikation till dig. Detta kan komma att ske postalt, via mejl, SMS eller telefon. Du kommer då få information och erbjudanden, t.ex. månatliga nyhetsbrev eller information om förmåner. Sådan information och kommunikation kan vara generell (skickas till alla kunder) eller riktad (skickas till dig baserat på kundkategori eller tidigare köp av dig). Vi sparar även information om vilken kommunikation du har fått och hur du har agerat. Denna information kommer inte samköras med andra källor eller register eller lämnas ut till tredje man utan att ditt samtycke först inhämtas.

Enligt lag gäller särskilda regler för vissa typer av automatiserade beslut som har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Vi kommer inte använda dina uppgifter för sådana beslut utan att du fått kompletterande information och, om nödvändigt, ditt samtycke har inhämtats.

 

Hur vi delar personuppgifter

Vi kommer att vidarebefordra dina personuppgifter till andra enheter inom OKQ8 Scandinavia och till sådana samarbetspartners som är en förutsättning för att vi ska kunna leverera vår tjänst. Exempelvis till samarbetspartners som präglar företagskorten, eller transportörer som utför leveranser av våra drivmedel, villaolja etc.


Dina rättigheter

 • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring - Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

 • Rätt till tillgång - Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.

 • Rätt till rättelse, radering eller begränsning - Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

 • Rätt att återkalla samtycke - Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

 • Rätt till invändning avseende intresseavvägning - När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (dvs. enligt artikel 6.1 f GDPR) har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. (Gäller från och med 25 maj 2018)

 • Rätt till dataportabilitet - Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. (Gäller från och med 25 maj 2018)

 • Rätt att klaga till myndighet - Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.
Uppdaterad senast: 2020-08-27

Kontakt

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud via dso@okq8.se.