Det här ingår

Här beskrivs vilka försäkringsmoment som täcks av OKQ8 Omsorg. För fullständig information om de olika försäkringsmomenten kan du ladda ner våra försäkringsvillkor längre ner på sidan.

 

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning för funktionsnedsättning som orsakats av en olycka. Den ersättning du kan få för medicinsk invaliditet baseras på hur stor grad den livslånga invaliditetsgraden förväntas vara. Graden av invaliditet mäts på en skala mellan 5% - 100% och fastställs oberoende av den försäkrades yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Om invaliditetsgraden bedöms vara lägre än 5% utbetalas en fast ersättning. Bedömningen av funktionsnedsättning skall göras av en behörig läkare.

Sjukhusvistelse

Om du råkar ut för en olycka kan du få en engångsersättning för sjukhusvistelse som varar i minst tre dagar i följd. Om du vistas på sjukhus i minst sju dagar i följd kan du få dygnsersättning. Ersättning betalas då ut från dag ett i upp till 30 dagar. Du får ingen ersättning för den dag du lämnar sjukhuset. Sjukhusvistelsen ska kunna styrkas av behörig läkare.

Efterlevandeskydd

Vid dödsfall lämnas ersättning till din förmånstagare. Om inget annat angetts skriftligt till AIG är det din partner och barn som är förmånstagare. Om sådana anhöriga saknas är det de laga arvingarna som får efterlevandeskyddet. För att ersättningsbeloppet skall betalas ut måste dödsfallet inträffa inom tre år efter olyckstillfället.