Det här ingår

Här beskrivs vilka försäkringsmoment som täcks av OKQ8 Omtanke 55+ Premium. För fullständig information om de olika försäkringsmomenten kan du ladda ner våra försäkringsvillkor längre ner på sidan.

Om du åker bil vid olyckstillfället dubblas ersättningsbeloppen för de moment som gäller till följd av ett olycksfall.

Sjukhusvistelse

Sjukhusersättning till följd av olycksfall: Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse överstigande 24 timmar till följd av olycksfall. Dagsersättningen är 500 kr/dag och ersättning lämnas under max 365 dagar.

Upp till 75 års ålder omfattas även följande moment vid köp av Omtanke 55+ Premium:

Sjukhusersättning till följd av sjukdom: Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse överstigande 24 timmar till följd av sjukdom. Dagsersättningen är 500 kr/dag och ersättning lämnas under max 365 dagar.

Konvalescens/Sjukskrivning: Vid sjukskrivning i hemmet efter en sjukhusvistelse överstigande 72 timmar betalar försäkringen en ersättning på 500 kr per dag under max 28 dagar.

Besök av familjemedlem: Vid besök av familjemedlem vid sjukhusvistelse överstigande 14 dygn utgår ersättning för rese- och övernattningskostnader med upp till 1 300 kr per dygn under max 6 dygn.

Behandling fysioterapeut: Ersätter kostnader för nödvändig behandling hos fysioterapeut efter sjukhusvistelse överstigande 24 timmar. Max 6 besök omfattas, upp till 400 kr per besök.

 

Medicinsk invaliditet

Försäkringen ersätter en bestående funktionsnedsättning till följd av olycksfall. Försäkringen betalar så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden 1-100%. Angivet ersättningsbelopp gäller vid 100 %.

Ersättningsbelopp: Upp till 400 000 kr

Beloppet reduceras med 6 procentenheter för varje år försäkrads ålder överstiger 65 år.


Tandskador

Försäkringen ersätter kostnader för nödvändig behandling av tandskada till följd av olycksfall.

Ersättningsbelopp: Max 5000 kr / år 

 

Efterlevnadsskydd 

Vid dödsfall lämnas ersättning till din förmånstagare. Om inget annat angetts skriftligt till AIG är det din partner och barn som är förmånstagare. Om sådana anhöriga saknas är det de laga arvingarna som får efterlevandeskyddet. För att ersättningsbeloppet skall betalas ut måste dödsfallet inträffa inom tre år efter olyckstillfället.

 

Viktiga undantag och begränsningar i försäkringen

Det finns undantag och begränsningar i vad försäkringen och de olika momenten omfattar. För en fullständig översikt av dessa läs försäkringsvillkoren. Här nedan har vi listat några viktiga undantag och begränsningar.

Försäkringen ersätter inte för skada i samband med eller till följd av:

  • Skador som uppstått eller på vilken tecken/symtom visats, eller för vilken påbörjats utredning, tester, behandling eller dylika åtgärder, innan försäkringens begynnelsedag
  • AIDS eller HIV
  • Förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion
  • Utövande av sport/idrott på professionell nivå
  • Utförande av/medverkande i brottslig handling eller frivilligt deltagande i slagsmål. 

Försäkringen omfattar inte vissa typer av vård, till exempel: 

  • Vård på vilo-, sjuk- eller ålderdomshem, eller palliativ vård (vård i livets slutskede)
  • Rehabilitering
  • Psykiatrisk vård
  • Vård och behandling av ätstörning, drog- eller alkoholberoende.

Kvalificeringstid

Försäkringen gäller vid sjukhusvistelse till följd av sjukdom med en kvalificeringstid på 60 dagar, vilket innebär att ingen ersättning utgår till följd av sjukhusvistelse inom 60 dagar efter försäkringens begynnelsedag.

Så tecknar du OKQ8 Omtanke 55+

Du kan ringa till AIG på 020 - 33 22 00 och teckna försäkringen via telefon. Du kan också fylla i dina uppgifter direkt på AIG:s hemsida genom att klicka på knappen nedan.