Det här ingår

Här beskrivs vilka moment som täcks av Omtanke 55+ samt premier och ersättningsnivåer. För fullständig information om de olika försäkringsmomenten kan du ladda ner våra försäkringsvillkor längre ner här på sidan.

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning för funktionsnedsättning som orsakats av en olycka. Den ersättning du kan få för medicinsk invaliditet baseras på hur stor grad den livslånga funktionsnedsättningen förväntas vara. Graden av invaliditet mäts på en skala mellan 1% - 100% och fastställs oberoende av den försäkrades yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Bedömningen av funktionsnedsättning skall göras av en behörig läkare.

Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 66 år reduceras beloppet som ersättningen beräknas efter med sex (6) procentenheter för varje år ålder överstiger 65, dock aldrig till ett belopp under 50 000 kronor.

Sjukhusvistelse

Om du råkar ut för en olycka och blir inskriven på sjukhus kan du få dygnsersättning för din sjukhusvistelse. Du måste ha varit inskriven på sjukhus i minst 24 timmar i följd för att få ersättning och du kan få ersättning i upp till 30 dagar. Du får ingen ersättning för den dag du lämnar sjukhuset. Sjukhusvistelsen skall kunna styrkas av behörig läkare.

Efterlevandeskydd

Vid dödsfall lämnas ersättning till din förmånstagare. Om inget annat angetts skriftligt till AIG är det din partner och barn som är förmånstagare. Om sådana anhöriga saknas är det de laga arvingarna som får efterlevandeskyddet. För att ersättningsbeloppet skall betalas ut måste dödsfallet inträffa inom tre år efter olyckstillfället.

Tandskador

Du kan få ersättning för kostnader för nödvändig och skälig behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även skada på tandprotes på plats i munnen vid olyckstillfället. Du får eventuell ersättning för faktiskt uppkomna kostnader vilket innebär att ersättning lämnas mot kvitto och tandvårdsjournal. Du kan inte få ersättning för skador som inte uppstått till följd av olycksfall, exempelvis skador orsakade av tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Försäkringen ersätter inte rutinmässiga besök hos tandläkare.