Hållbarhet i leverantörskedjan

Hur vi på OKQ8 arbetar tillsammans med våra leverantörer för ökad hållbarhet.

Eftersom vår kärnverksamhet som energi- och oljeföretag är att köpa in och sälja oljeprodukter som lever upp till kundernas behov och krav och eftersom vi varken utvinner olja eller äger egna raffinaderier är det viktigt att vi har stabila samarbeten med socialt ansvarstagande aktörer.

Vi har sedan länge anslutit oss till FN Global Compact. Genom FN Global Compact stöttar vi tio viktiga principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption i näringslivet och det är viktigt för oss att de som gör affärer med oss delar våra värderingar.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer när det gäller hållbarhet - särskilt vad gäller spårbarhet och arbetsförhållanden. Därför är vår granskningsprocess lika utförlig som den är viktig.


Dialog och kontroll

Vår uppförandekod gentemot leverantörer bygger på FN Global Compacts tio principer. Vid våra årliga upphandlingar kräver vi att våra leverantörer lever upp till koden eller en motsvarande kod. Basen i vårt samarbete är dialog och delad värdegrund. I samband med upphandlingarna går vi igenom vilka eventuella certifieringar leverantören har och i vilken mån vi bedömer att företaget uppfyller våra krav. Genom noggranna löpande kontroller och revisioner, bland annat av en oberoende tredje part, kan vi vara säkra på kvalitén hos våra nuvarande leverantörer.
Vid eventuella missförhållanden kan vi omförhandla eller avbryta ett samarbete om inte missförhållandena rättas.

Leverantörer av fossila drivmedel

De företag som levererar fossila drivmedel till oss genomgår en extra kritisk granskning då de utgör en högre riskfaktor för miljön. I detta arbete är det viktigt att vi väljer leverantörer som köper in råoljan från länder som motsvarar våra krav.
Den största svårigheten i den fossila leverantörskedjan är att få full spårbarhet, särskilt i slutet av kedjan, vid själva råvaruframställningen då olika produkter blandas. Vi kräver därför att våra leverantörer bedömer och utvärderar sina underleverantörer i enlighet med vår Code of Conduct.

Leverantörer av drivmedel och smörjolja

Att vi varken utvinner olja eller äger egna raffinaderier upplever vi som en styrka. Vi är inte bundna till att sälja något specifikt alternativ, utan kan välja de produkter som vi tror på och som uppfyller våra högt ställda hållbarhetskrav.
För att en leverantör ska bli godkänd av oss måste leverantören godkänna vår uppförandekod eller själv ha en likvärdig uppförandekod.
Vi köper färdiga produkter från raffinaderier som vi har långsiktiga relationer med och som har ett väl utvecklat miljö- och hållbarhetsarbete.

Leverantörer av förnybara drivmedel

Även när det gäller förnybara drivmedel utgår vi från ett antal egna bedömningskriterier och FN Global Compacts tio principer. Drivmedel ska till exempel framställas på ett sätt som inte bryter mot mänskliga rättigheter. Med tredjepartscertifieringar, bland annat ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) och RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) samt full spårbarhet ska vi kunna lita på hanteringen av förnybara drivmedel. Uppföljningen sker genom vårt kontrollsystem som följer riktlinjerna från lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Lagen syftar bland annat till att skydda mark med hög biologisk mångfald. Vi har erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked från svenska Energimyndigheten vilket garanterar att alla hanterade biodrivmedel är hållbara enligt lag.

Miljömärkta produkter

Utöver drivmedel väljer vi gärna produkter märkta med exempelvis Fairtrade och Svanen till vårt butikssortiment. Märkningen innebär att de är kontrollerade av en tredje part.

Bedömningskriterier

Alla leverantörer bedöms utifrån fastställda hållbarhetskriterier. Det gäller ursprungsland, råvara, huruvida utvinningen av råvaran är förknippad med några sociala eller etiska risker, certifieringar och efterföljsamheten av relevanta ILO-konventioner.

Vi granskar eventuella certifieringar, ägarskap, företagets storlek och i vilken mån vi bedömer att leverantören kan möta våra högt ställda krav inom t.ex. mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och anti-korruption.

Efter att vi har inlett en affärsrelation med en leverantör görs kontinuerliga utvärderingar, bland annat genom dialog, möten och revisioner.


Vision

Vår vision är att minska vår miljöpåverkan ytterligare och skapa positiv inverkan på samhället på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt. Därför utvärderar vi årligen våra processer för att öka hållbarheten i leverantörskedjan. Vi inbjuder till dialog och utvärderar våra leverantörer löpande. En stor utmaning ligger i att öka vår portfölj av förnybara drivmedel och vi arbetar kontinuerligt med detta.