Hållbar bilism

OKQ8 bidrar till mobiliteten i samhället. Det gör vi genom att förse medborgare med energi och samhällsservice. Vi vill underlätta för människor i vardagen och göra det möjligt att leva ett mobilt liv. En hållbar bilism kännetecknas av aktiva och långsiktiga val. Hållbar bilism är en vision, men också en målbild. Vi ser bilism som något glädjefyllt och positivt, men inser att det kommer att krävas stora förändringar för att den ska kunna fortsätta vara det i framtiden.

OKQ8s vision om en hållbar bilism kräver förändring

OKQ8 bidrar med investeringar i ny innovativ miljöanpassad teknik och drivmedel. På våra stationer erbjuder vi alternativ som naturavfettning och Svanen-märkt spolarvätska, men också tvätta-själv-hallar och biltvättar med Svanen-märkta kemikalier och fullgod rening av avloppsvatten. Av alla involverade krävs:

  • Sektorövergripande lösningar där alla tar sitt ansvar
  • Långsiktiga och konkurrensneutrala spelregler för transporter och fordon
  • CO2-utsläpp från trafiken utgår från påverkan från källa till hjul
  • Fortsatta satsningar på infrastruktur för ökad mobilitet

Framtidsvision: Fossiloberoende fordonsflotta

Regeringen har i sin klimatproposition satt som mål att ”Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen”. Vi arbetar för att byta ut våra fossila drivmedel, bensin och diesel, mot alternativ som är baserade på biomassa vilket minskar koldioxidutsläppen betydligt.

Sommaren 2012 lanserade vi vår nya diesel med upp till 27% förnybar råvara. Råvaran är rapsolja och slaktavfall och uppfyller svenska och europeiska krav på minskning av växthusgaser och korrekt hantering och odling.

Bilisten ska kunna göra aktiva och hållbara val

Vi vill hjälpa dig genom att erbjuda miljöanpassade produkter, uppmuntra beteendeförändringar och verka för att beslutsfattare skapar de förutsättningar som krävs. Vi ska leda vägen i utvecklingen av ny infrastruktur för förnybara drivmedel. Vi erbjuder idag flest tankställen med alternativa drivmedel och har den bästa täckningen för E85 och fordonsgas. Vi vill fortsätta utvecklingen genom att även öka täckningen av laddningsställen för el.

Människa och mobilitet hör ihop
Genuint samhällsengagemang och prioriteringen av hälsa, miljö och säkerhet har lett till att vi bidragit till stora förändringar i branschen. Både när det gäller produktutbud och beteende, och vi kommer att fortsätta driva utvecklingen. För att lyckas måste vi vara lyhörda och anpassa oss till samhällets och människans behov.