Hållbara transporter

Drivmedelsförbrukningen är den enskilt största miljöpåverkan vid transporter. Utöver att sänka förbrukningen genomför vi ett flertal andra åtgärder för att minska vår miljöpåverkan. OKQ8 är också medlem av nätverket KNEG, Klimatneutrala Godstransporter på väg. Målet är att halvera aktörernas CO2-utsläpp till 2020.

Snabbfakta

Modern utrustning

Våra fordon är utrustade med fordonsdatorer och GPS-navigering vilket hjälper till att minska den totala körsträckan ytterligare.


En förnybar fordonspark

Både vår egen distribution och anlitade åkerier ska leva upp till våra miljö- och säkerhetskrav. Det innebär bl.a. krav på att regelbundet förnya fordonsparken och följa utvecklingen avseende hållbara transporter.

Läs mer i denna folder


Sparsam körning

Samtliga förare utbildas i "sparsam körning" i syfte att reducera drivmedelsförbrukningen.


Transportplanering

Genom noggrann transportplanering och ruttoptimering minskar vi den totala körsträckan.

Miljöbränsle

Vi använder diesel MK1 med så hög andel FAME (RME) som möjligt.


Speedwarning

Installation av ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten) Speedwarning hjälper föraren att hålla aktuell hastighet och reducera fordonets förbrukning.


Samdistribution

Genom skilda rörsystem kan vi samdistribuera alla våra produkter (bensin, etanol, diesel och eldningsolja) utan att åsidosätta varken säkerhet eller kvalitet. På det sättat utnyttjar vi också maximal lastkapacitet för varje transport.


OKQ8 ISO-certifierat

ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 säkerställer att vi uppnår våra mål.
ISO 9001, 14001