Våra klimatmål

Som alla företag har vår verksamhet i sig en viss miljöpåverkan. Även om det är våra produkter som i första hand bidrar till ökad växthuseffekt måste vi också arbeta med interna mål för att minska klimatpåverkan på våra stationer, kontor och transporter.

Ett exempel på vad vi gör idag är att alla tjänstebilar uthämtade efter 1 september 2008 är miljöbilar (enligt statens definition för upphandling). Ett annat exempel är att vi har infört ett program med mål att förbättra driftrutiner för att spara energi.

Vi ska minska CO2-utsläppen med 25 procent från vår egen verksamhet

Hur arbetar vi för att minska koldioxidutsläppen från vår distribution?

 • Vi inför Speedwarning på våra egna transporter
 • Vi köper egna tankbilar som går på alternativa bränslen
 • Alla OKQ8s tankbilsförare ska vara utbildade i sparsam körning
 • Ökar andelen biodrivmedel i drivmedelsblandningarna i våra fordon
 • Förbättrar transportplanering för färre kilometer att köra
 • Byter till däck med lägre rullmotstånd (vilket minskar bränsleförbrukningen)

Hur arbetar vi för att minska koldioxidutsläppen på våra stationer?

 • Energikartläggning och optimering av investeringar och utrustning
 • All belysning ska energieffektiviseras (till exempel som att utebelysningen på stationerna släcks automatiskt under dygnets ljusa timmar)
 • Vi köper bara in kylar och frysar av bästa effektivitetsklass
 • Förbättrar transportplanering för färre kilometer att köra
 • Ställer energikrav på annan utrustning (grillar, ugnar, kaffeautomater, kylsystem)


Vårt ledningssystem

Inom alla våra verksamheter arbetar vi med mål och handlingsplaner vad gäller hälsa, miljö och säkerhet. Detta är områden som idag och framöver påverkar människors och den omgivande miljöns välbefinnande och kännetecknas av alla medarbetares förståelse och delaktighet. För detta har vi ledningssystem som säkerställer att arbetet systematiskt genomförs och följs upp. Delar av verksamheten har certifierat sina ledningssystem. Arbetet består i att:

 • Fokusera på de för oss mest betydande miljöaspekterna
 • Utveckla/erbjuda produkter med förbättrade miljöegenskaper
 • Minska miljöpåverkan från tillförsel, lagerhållning och distribution av våra produkter
 • Minska miljöpåverkan vid etablering, under drift och vid avslutande av våra anläggningar
 • Se till att medarbetare/samarbetspartner har rätt utbildning
 • Alla verksamheter inom OKQ8 har en punkt för hälsa, miljö och säkerhet på dagordningen vid personalmöten och träffar
 • Ställa relevanta krav på våra leverantörer och samarbetspartner samt följa upp deras insatser
 • Ge information om hälsa, miljö och säkerhetsarbetet till kunder, samarbetspartner och myndigheter
 • Förbättra och utvärdera för att ligga i framkant inom hälsa, miljö och säkerhet

Utfasning av oljeeldning på våra stationer pågår

Vi har länge haft som mål att ersätta all vår oljeeldning på stationerna och fortsätter att arbeta med ersättning till mer klimatanpassade alternativ. Beroende på stationens förutsättningar är de främsta alternativen bergvärme och fjärrvärrme, men på stationerna i exempelvis Sollentuna (Häggvik) och vid Landvetter har vi även solceller och solpaneler för energiproduktion lokalt.