Villkor för OKQ8 Bilpool

Villkor för Medlemskap i OKQ8 Bilpool och för nyttjande av bilar.

 

1. INLEDNING

Dessa villkor gäller för medlemskap i OKQ8 Bilpool och för nyttjande av fordon. Avtalet ingås mellan OKQ8 och person som som använder OKQ8 Bilpools tjänster (”Medlem”).

OKQ8 AB

Org.nr.: 556027-3244

Adress: OKQ8 AB 113 46 Stockholm

Telefon: 08-50680000

  

2. KUNDKRAV

Medlem måste vara minst 18 år, ha giltigt körkort för att framföra de fordon som erbjuds genom OKQ8 Bilpool (tex klass B för personbil) och acceptera villkoren i detta användaravtal. Medlem måste ange korrekta uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-mail. Medlem är skyldig att omgående rapportera uppdaterad kontaktinformation samt om eventuellt körkort blivit indraget eller om Medlem på annat sätt ej längre möter de krav som gällde då Medlem blev godkänd.

 

3. BETALNINGSVILLKOR

Medlemskap erbjuds i olika medlemsnivåer, med eller utan fast månadsavgift samt med tillkommande hyreskostnad baserat på beställda och levererade tjänster där hyreskostnaden varierar med tex vald fordonskategori och tid på dygnet. I tillägg kan kostnader tillkomma vid tex sent avbeställda tjänster eller försent återlämnade fordon. Detaljerade priser och avgifter presenteras i appen.

OKQ8 kan även debitera användare med tilläggskrav enligt gällande prislista, avseende tex självrisk vid skada, böter och avgifter, ersättning för förlorad laddkabel, bärgning av bil på grund av misskötsel, förlorad uthyrning på grund av misskötsel samt merkostnad för extra rengöring vid nedskräpning, rökning eller husdjur i bil. Medlem är ansvarig för att betala offentliga böter, parkeringsavgifter och andra avgifter som uppkommit under hyresperioden och ej inkluderas i hyresavgiften. Om sådana utgifter inte betalas i tid lägger OKQ8 på en administrationsavgift på 200 kr vid senare inkrävning från Medlem.

Kostnadsexempel:

 • Borttappad nyckel: 7500 SEK
 • Borttappad laddningskabel: 3000 SEK
 • Rekonditionering på grund av osanitär interiör: 4000 SEK
 • Bärgning av bil på grund av misskötsel: 3000 SEK
 • Förlorad uthyrning på grund av misskötsel: 725 kr per dag, maximalt 3000 SEK.

Medlemskapet löper från det att Medlem registrerar sig och förnyas därefter automatiskt varje månad. Medlem debiteras eventuell månadsavgift månadsvis tills Medlem själv väljer att säga upp avtalet. Se vidare under § 12 Uppsägning.

Hyreskostnaden debiteras normalt efter avslutad bokning. OKQ8 äger dock rätt att kräva förskottsbetalning. Betalning sker normalt med betal- eller kreditkort, men tjänsteresor kan faktureras månadsvis till kontrakterade företags­kunder. Vid kortbetald resa reserveras först uppskattad kostnad för bokningen tillsammans med en marginal två dagar innan bokningen startar. För resor som startar inom fyra dagar sker reservationen normalt dock omgående vid bokningstillfället. Vid avbokning senast två timmar innan bokningens starttid släpps reservationen.

OKQ8 har rätt att avboka Medlems bokning om OKQ8 ej lyckats genomföra reservation på det kort Medlem registrerat, exempelvis vid utebliven bekräftelse via mobilt BankID då Medlems bank kräver sådan. OKQ8 förbehåller sig rätten att ändra priset på det löpande medlemskapet, gällande från nästa debitering. Sådan prisändring meddelas direkt till Medlem på den e-mailadress som uppges vid registrering, senast en månad före verkställande. OKQ8 förbehåller sig rätten att ändra hyreskostnaden. De nya priserna förmedlas på beställningsportalen och kommer att synas tydligt vid beställning och i samband med debitering efter bokningens avslut.

 

4. VAD INGÅR I MEDLEMSKAPET

Medlemskap i OKQ8 Bilpool ger Medlem rätt att hyra fordon i OKQ8 Bilpools publika fordonsflotta till gällande priser efter beställning i OKQ8 Bilpools app. Ett godkänt, ej blockerat medlemskap i OKQ8 Bilpool är en förutsättning för att kunna nyttja tjänsten.

Kund som erhållit medlemskap genom sin arbetsgivare, hyresvärd eller annan tredje part är ansvarig för att omgående meddela OKQ8 om relationen till sådan tredje part upphör eller förändras. Mer specifikt är det inte tillåtet att boka tjänstekörningar mot faktura utan giltig anställning hos en företagskund till OKQ8. Medlem är personligt ansvarig för betalning av samtliga resor Medlem bokar utan giltig anställning hos en av OKQ8 Bilpools företagskunder.

 

5. VAD ÄR INKLUDERAT I HYRESKOSTNADEN

Hyreskostnaden inkluderar:

 • Försäkring i enlighet med villkoren beskrivna i § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR
 • I prislista angiven inkluderad körsträcka. Eventuell tillkommande kilometerkostnad för överskridande distans enligt gällande prislista
 • 24 timmars vägassistans
 • Kundservice på 031-799 28 04 enligt öppettider angivna på OKQ8s webbsida

OKQ8 är ansvariga för att reserverat fordon finns tillgängligt för upphämtning på avtalad tid vid avtalad plats. Fordonet ska vara i tekniskt bra skick och i övrigt vara trafiksäkert. OKQ8s bokningssystem tilldelar bästa fordon utifrån planerad körsträcka och tillgänglighet. OKQ8 kan dock inte garantera tillgängligheten på fordon och laddning under färd kan därför krävas.

Småskador och normalt slitage kan finnas på fordon och ändrar inte priset.

 

6. UPPHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNANDE AV FORDON

Medlem hämtar fordon på reserverad tid, vid vald uthyrningsstation. Vid upphämtning skall Medlem följa de instruktioner som ges i OKQ8 Bilpools app inklusive genomförande av skadekontroll. Användaren är ansvarig för att ta med löstagbar laddkabel från uthyrningsstationen under hyresperioden. När bilen återlämnas skall den parkeras på en av de tillgängliga parkeringsplatserna på angiven uthyrningsstation och laddkabeln skall anslutas till bilens uttag igen. I övrigt skall Medlem följa instruktionerna i appen för återlämning. Hyresperioden avslutas automatiskt när fordonet återlämnats.

 

7. MEDLEMS BEHANDLING AV FORDONET

Uthyrt fordon får endast köras av den Medlem som angivits vid beställning. Under bokning är Medlem ansvarig för att kontrollera att bilen är i funktionellt skick. Vid skada eller annan avvikelse är Medlem skyldig att omedelbart meddela OKQ8s kundservice. Medlem är skyldig att behandla fordonet väl och att inte påföra skador. Fordonet ska återlämnas i samma skick som det var vid upphämtning. Rökning är ej tillåtet i bilarna och djur får ej medtagas.

Uthyrt fordon får inte används för:

 • Körning utanför offentlig väg eller område
 • Uthyrning, taxiverksamhet eller annan körning av passagerare eller varor mot ersättning
 • Tävling, fartprover eller annan form av testkörning
 • Upplärning eller annan form av övningskörning
 • Bogsering av andra fordon
 • Brottslig verksamhet

Uthyrt fordon får ej framföras på olagligt sätt, t ex:

 • Körning under påverkan av alkohol, narkotika eller medicin
 • Frakt av flera passagerare eller tyngre last än godkänt för fordonet
 • På annat sätt använda fordon i strid mot lagar och trafikregler

Fordonet får inte tas ut ur Sverige utan skriftligt samtycke från OKQ8.

 

8. MEDLEMS ANSVAR FÖR SKADOR UNDER HYRESPERIODEN

Under avtalad hyresperiod och fram till att fordonet är återlämnat på korrekt sätt, bär Medlem fullt ansvar för fordonet och nyttjande av detta. OKQ8 kontrollerar regelbundet fordonen och registrerar kända skador. Medlem är ansvarig för eventuella skador som uppkommer under hyresperioden. Likställt med skador under hyresperioder är skador som Medlem anser ha inträffat före hyresperioden och som Medlem rimligen borde ha upptäckt vid en normal kontroll av fordonet vid upphämtning.

Medlem ansvara för självrisk enligt § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR.

Ansvar som inte täcks av försäkring ska täckas av Medlem, t ex vårdslöshet.

 

9. MEDLEMS SKYLDIGHETER VID SKADOR

Alla skador, tekniska fel eller olyckor ska Medlem omedelbart anmäla till OKQ8. Vid olycka eller motorhaveri ska man ringa OKQ8s kundsupport. Numret står i appen, på och OKQ8s hemsida. Vid stöld, brand, skadegörelse eller skada på person eller djur ska händelsen även anmälas till polisen. Medlem ska fylla i fullständig skadeanmälan och inte lämna bilen utan korrekta säkerhetsvidtagelser. Ifylld skadeanmälan ska skickas omgående till OKQ8. Om Medlem inte uppfyller sina plikter i samband med skada är Medlem ansvarig för eventuella merkostnader som kan hänföras till försummelsen.

 

10. FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Följande villkor gäller vid försäkringen:

 • Försäkringen gäller för Medlems för tillhandahållet fordon under hyresperioden
 • För att försäkringen ska gälla måste användaren vara över 18 år och ha giltigt körkort för uthyrt fordon
 • Ansvarsförsäkringen täcker ansvar för skada på person och saker som fordonet orsakat
 • Försäkringen gäller i Sverige
 • Vid skada är maximal självrisk normalt 6.500kr inklusive moms. För premiumfordon är maximal självrisk dock 11.000 kr.

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som Medlem medvetet orsakat
 • Skador som Medlem framkallat genom grov oaktsamhet
 • Andra skador som uppstått när uthyrt fordon framförts i strid med dessa användarvillkor.

Medlem som orsakat skada är ansvarig för samtliga kostnader knutna till skadan, även om sådan skada ej omfattas av försäkringen.

 

11. ÅNGERRÄTT

Medlem har rätt att ångra avtalet genom att skriftligen meddela OKQ8 inom 14 dagar att medlemskapet blev registrerat och betalt. Ångerrätten gäller inte fordonshyra utan endast medlemskap.

 

12. UPPSÄGNING OCH BYTE AV MEDLEMSNIVÅ

Medlemskapet sägs upp genom att skicka e-mail till support.bilpool@okq8.se.

Medlem kan när som helst säga upp medlemskapet. Medlemskapet upphör då vid kommande månadsskifte. Inbetalad månadsavgift återbetalas ej. Medlems förpliktelser mot OKQ8 relaterade till tidigare bokningar kvarstår även efter avslutat medlemskap.

Medlem kan fritt byta mellan olika medlemsnivåer. En nedgradering från en medlemsnivå med månadsavgift till en utan får dock ske först efter minst två sammanhängande perioder med månadsavgift.

 

13. ANVÄNDNING AV PERSONUPPLYSNINGAR

Information som inhämtas om Medlem behandlas konfidentiellt och delas ej med tredje part utan Medlems medgivande. OKQ8 använder GPS-positionering för att lokalisera bilar som ej är returnerade efter bokning, stulna eller försvunna samt vid interna behov. OKQ8 kan använda personupplysningar om Medlem bland annat för att uppfylla avtalet, utveckla och analysera tjänsterna och samla data för statistiska ändamål. Nyttjandet av elcyklar kan komma att loggas med GPS. I tillägg kan Medlem vid registrering frivilligt ge samtycke till att OKQ8 kan skicka nyhetsbrev till Medlems registrerade e-mailadress.

 

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

OKQ8 eftersträvar en hög kvalitet på tjänsten vid varje tidpunkt. Om tjänsten avbryts eller störs väsentligt i mer än 24 timmar och OKQ8 är ansvarigt, kan Medlem kräva återbetalning av medlemsavgiften för perioden ur drift. Övriga avgifter, utgifter eller uteblivna intäkter ersätts ej. OKQ8 påtar sig inget ansvar för skada eller förlust av ägodelar, som Medlem eller annan person har efterlämnat i fordon under eller efter hyresperioden. Eventuella reklamationer ska inkomma inom en arbetsvecka.

 

15. MISSBRUK AV TJÄNSTEN

OKQ8 förbehåller sig rätten att stänga av Medlem eller avsluta medlemskap vid brott av dessa användarvillkor.

 

16. KUNDSERVICE

Frågor om tjänsten, tekniska problem, klagomål och reklamation rörande OKQ8 Bilpools tjänster eller betalning ska riktas till OKQ8 Kundservice som via telefon 031-799 28 04, e-post support.bilpool@okq8.se eller chat på okq8.se/bilpool och i OKQ8 Bilpools app.

OKQ8 eftersträvar alltid att ge svar på kortast möjliga tid, senast inom tre arbetsdagar.

 

17. ÖVERLÄMNANDE

OKQ8 äger rätt att överlåta sina rättig- och skyldigheter enligt detta avtal till en annan tjänsteleverantör. Om så sker skall OKQ8 omgående informera Medlem. Medlem anses informerad tre dagar efter att informationen är skickad till Medlems registrerade e-mailadress.

Medlem äger ej rätt att överlåta sina rättig- och skyldigheter enligt detta avtal utan att skriftligt godkännande från OKQ8.

 

18. ÄNDRINGAR I VILLKOREN

OKQ8 har rätt att ensidigt ändra villkoren i detta avtal. Om ändringarna är väsentliga ska Medlem informeras minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, med undantag av ändringar som eventuellt måste genomföras på grund av ingrepp av offentliga myndigheter med så kort varsel att denna tidsgräns inte kan hållas. Vid sådana väsentliga ändringar skall OKQ8 omgående informera Medlem.

 

19. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARUPPGIFTER

Medlem ska direkt informera OKQ8 vid eventuella ändringar av telefonnummer och andra förhållanden av betydelse för medlemskapet per e-post, telefon eller annan kanal OKQ8 hänvisar till på sin hemsida. Medlem ansvarar för ev avgifter och kostnader som uppkommer till följd av att Medlem angivit felaktigt telefonnummer eller inte informerat OKQ8 om ändrad kontaktinformation.

 

20. TVISTER

Avtalet tolkas i enlighet med svensk lagstiftning. Eventuella tvister ska försöka lösas genom förhandling. Eventuella tvister som inte kan lösas mellan OKQ8 och Medlem kan tas vidare i allmän domstol.

Läs mer om hur vi hanterar din personuppgifter

Har du tekniska problem eller andra frågor?

Kontakta support.bilpool@okq8.se eller 031-799 28 04

Om OKQ8 Bilpool

Vi har över 120 bilpooler på 30 olika orter i Sverige.


Ladda ner på Appstore Ladda ner på Google Play Store