Villkor hyra bil

Allmänt

 • Bokning är personlig och kan inte överlåtas
 • Du måste vara 18 år för att få hyra släp, bil, lastbil eller minibuss hos oss
 • Du måste visa giltigt körkort (originalhandling). Se punkt Körkort nedan.
 • Bilarna måste hämtas och lämnas på samma station
 • Drivmedel ingår inte i priset
 • Djur får ej medföras i bilarna
 • Det är rökförbud i alla OKQ8:s hyrbilar
 • Utlandshyror och drop-in-hyror kräver dubbla betalkort

Betalning

Beräknad hyreskostnad betalas i förskott. Betalning ska ske med bank- eller kreditkort som hyrestagaren har rätt att teckna (VISA, Mastercard, OKQ8-kort). Electron- / Maestrokort accepteras ej. Även vissa Företagskort kan accepteras men får inte vara utställt i annan persons namn. Kontrollera med din station.

 • Utöver helt dygn debiteras 1/5 av dygnskostnaden per övertimme
 • Utöver hel vecka debiteras 1/7 av veckopriset för påföljande dygn
 • Utöver hel månad debiteras 1/30 för påföljande dygn

Kundkontroll

I samband med bokning/uthyrning av fordonet gör vi en kundkontroll. Har du medvetet misskött fordonet eller inte fullgjort dina åtaganden vid tidigare uthyrning kan detta finnas registrerat i Biluthyrarna Sveriges informationslista. Du nekas då att boka/hyra. Detsamma gäller om du har betalningsanmärkningar etc. Är du ej folkbokförd i Sverige alternativt skriven på en boxadress eller en poste restante adress krävs dubbla kreditkort för du ska få hyra.

Körkort

För att få hyra måste giltigt körkort uppvisas för vår personal på stationen. Om körkortet är utfärdat i ett utomnordiskt land krävs även pass, EU-legitimation eller svensk ID handling som komplement. Observera att vi inte accepterar äldre typer av papperskörkort även om det är giltigt i hemlandet. Körkortet skall vara inplastat och uppfylla säkerhetskrav enligt EU-standard 2013 eller motsvarande.

Drivers license

To rent a car you must have a valide drivers license to show at the station. If the license is from a non-Nordic country a passport, European ID or Swedish ID is also required as a complement. Please note that we don´t accept older types of paper licenses even if it is valid in the home country. The license shall be plastic-coated and fullfill the requirements of the European standard 2013.

Personuppgifter

Undrar du som använder hyrfordon, inklusive släp, hur vi på OKQ8 behandlar dina personuppgifter. På länken nedan får du all information du behöver.

Skadekostnadsreducering (SKR)

Du kan mot en särskild avgift minska gällande kostnad som uppstår när bilen blir skadad. Skadekostnadsreduceringen per påbörjat dygn är enligt följande.

Kategori Påbörjat dygn Per månad
Personbil 110 kr 1 650 kr
Minibuss 150 kr 2 250 kr
Transportbilar 150 kr 2 250 krSkadekostnadseliminering (SKE)

Du kan mot en särskild avgift eliminera gällande kostnad som uppstår när bilen blir skadad. Skadekostnadseliminering per påbörjat dygn är enligt följande.

Kategori Påbörjat dygn Per månad
Personbil 170 kr 5 100 kr
Minibuss 260 kr 7 800 kr
Transportbilar 260 kr 7 800 krSjälvrisknivåerna med och utan skadekostnadsreducering (SKR) och skadekostnadseliminering (SKE).

Skademoment Utan SKR och SKE Med SKR Med SKE
Vagnskada lastbil & buss 12 500 kr 5 000 kr - kr
Vagnskada personbil 12 500 kr 3 000 kr - kr
Trafikskada 5 000 kr 3 000 kr - kr
Ungdomssjälvrisk (under 24 år) 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr
Övriga skademoment Se "Fullständiga hyresvillkor" Se "Fullständiga hyresvillkor" Se "Fullständiga hyresvillkor"


Tecknandet av skadekostnadsreduceringen och skadekostnadseliminering friskriver inte hyrestagaren från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom oaktsamhet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage eller dylikt. Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning har vi rätt att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.

För övriga frågor, kontakta din närmaste OKQ8-station.

Skötsel

Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, debiteras kostnader för återställande och rekonditionering + eventuell stillestånd. Om rökning eller pälsdjur har förekommit i bilen debiteras hyrestagaren faktisk kostnad för sanering och rengöring. Har bilen tankats med fel drivmedel debiteras faktiska kostnader som uppstår p.g.a. detta. Exempel på sådana kostnader är; bärgning, verkstadskostnader, stilleståndskostnader samt påfyllning av rätt drivmedel.

Utlandshyror

Vid färd utanför Sverige ska du alltid kontakta uthyrande station för aktuell prislista och information. En så kallad ”kör-vidare-försäkring” måste tecknas för hyresperioden. Kostnaden för ”kör-vidare-försäkringen” är från 595 kr. Vid utlandshyra krävs dubbla kreditkort.

Parkeringsböter och andra förseelser

Du svarar för samtliga till följd av parkerings eller andra trafikförseelser uppkomna böter eller kostnader under hyresperioden. Om så ej sker debiteras förutom avgiften en expeditionskostnad på 495 kr per förseelse.

Trängselskatt

Vi debiterar inte för trängselskatt inom Sverige i normalfallet - endast vid uthyrning på månadspris tas faktisk kostnad av trängselskatt ut med pålägg av moms. Trängselskatter och liknande avgifter i utlandet ingår inte i hyrespriset. Detta betalas av hyrestagaren. Vi förbehåller oss rätten att efterdebitera dylika avgifter.

Hyresvillkor för släp

1. Utrustningens brukande
Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Norden krävs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

2. Utrustningens skötsel
Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

3. Besiktning
Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

4. Försäkringsvillkor
Samtliga släpvagnar är försäkrade. Hyresmannens självrisk gentemot uthyraren är per skada 1 500:-. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

5. Återställande av förhyrd utrustning
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada.