Information och villkor för hyrbilar

Allmänt

  • Bilarna måste hämtas och lämnas på samma station
  • Drivmedel ingår inte i priset
  • Djur får ej medföras i bilarna
  • Det är rökförbud i alla OKQ8:s hyrbilar

 

Betalning

Beräknad hyreskostnad betalas i förskott. Betalning ska ske med bank- eller kreditkort som hyrestagaren har rätt att teckna. (VISA, Mastercard, OKQ8-kort) Electron- / Maestrokort accepteras ej.
  • Utöver helt dygn debiteras 1/5 av dygnskostnaden per övertimme
  • Utöver hel vecka debiteras 1/7 av veckopriset för påföljande dygn
  • Utöver hel månad debiteras 1/30 för påföljande dygn

Körkort  // Drivers license

För att få hyra måste giltigt körkort uppvisas för vår personal på stationen samt dubbla kreditkort.
Om körkortet är ufärdat i ett utomnordiskt land krävs även pass, EU-legitimation eller svensk ID handling som komplement. Observera att vi inte accepterar äldre typer av papperskörkort även om det är giltigt i hemlandet. Körkortet skall vara inplastat och uppfylla säkerhetskrav enligt EU-standard 2013 eller motsvarande.


To rent a car you must have a valide drivinglicense to show at the station and 2 creditcards. If the license is from a non-Nordic country is also required passport, European ID or Swedish ID as a complement. Please note that we don´t accept older types of paper licenses even if it is valid in the home country. The license shall be plastic-coated and fullfill the requirements of the European standard 2013.


 

Ålderskrav

Bilklass
Minimiålder 
Mini, Liten, Mellan & Transportbil        18 år
Övriga personbilar och Minibuss
18 år 

Kundkontroll

I samband med bokning/uthyrning av fordonet gör vi en kundkontroll. Är du folkbokförd i Sverige får du inte vara skriven på en box- eller posterestanteadress och du måste uppge ett telefonnummer som är registrerat på/sökbart till ditt eget namn. Har du medvetet misskött fordonet eller inte fullgjort dina åtaganden vid tidigare uthyrning så kan detta finnas registrerat i Biluthyrarna Sveriges informationslista. Du nekas då att boka/hyra. Detsamma gäller om du har betalningsanmärkningar etc.
 

Utlandshyror

Vid färd utanför Sverige skall du alltid kontakta uthyrande station eller Centralbokningen på 020-850 850 för aktuell prislista och information. En s.k. ”kör vidare försäkring” måste tecknas för hyresperioden. Kostnaden för ”kör vidare försäkringen” är från 595 kr.
 

Parkeringsböter och andra förseelser

Du svarar för samtliga till följd av parkerings eller andra trafikförseelser uppkomna böter eller kostnader under hyresperioden. Om så ej sker debiteras förutom avgiften en expeditionskostnad på 150 kr per förseelse.
 

Trängselskatt

Vi debiterar inte för trängselskatt inom Sverige i normalfallet, endast vid uthyrning på månadspris tas faktisk kostnad av trängselskatt ut med pålägg av moms. Trängselskatter och liknande avgifter i utlandet ingår inte i hyrespriset. Dessa måste betalas av hyrestagaren. Vi förbehåller oss rätten att efterdebitera dylika avgifter.
 

Skötsel

Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, debiteras kostnader för återställande och rekonditionering + ev stillestånd.
Om rökning eller pälsdjur har förekommit i bilen debiteras hyrestagaren faktisk kostnad för sanering och rengöring.
Har bilen tankats med fel drivmedel debiteras faktiska kostnader som uppstår p.g.a. detta. Exempel på sådana kostnader är; bärgning, verkstadskostnader, stilleståndskostnader samt påfyllning av rätt drivmedel.

Skadekostnadsreducering (SKR)

Du kan mot en särskild avgift minska gällande kostnad som uppstår när bilen blir skadad. Skadekostnadsreduceringen per påbörjat dygn är enligt följande.
Kategori
Påbörjat dygn      Per månad     
Dygn utöver månad
Personbil 
80 kr
1 200 kr
40 kr
Minibuss
100 kr
1 500 kr
50 kr
Transportbilar     
100 kr
1 500 kr
50 kr

Självrisknivåerna med och utan skadekostnadsreducering (SKR).

Skademoment 
Utan SKR  Med SKR
Vagnskada 
12 500 kr
2 000 kr
Trafikskada
5 000 kr
2 000 kr
Ungdomssjälvrisk 
(under 24 år)
1 500 kr
1 500 kr
Övriga skademoment      
Se Fullständiga hyresvillkor     
Se Fullständiga hyresvillkor

Tecknandet av skadekostnadsreduceringen friskriver inte hyrestagaren från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom oaktsamhet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage eller dylikt. Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning har vi rätt att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.

För övriga frågor kontakta Centralbokningen på 020-850 850.


Hyresvillkor för släp

1. Utrustningens brukande
Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Norden krävs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

2. Utrustningens skötsel
Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

3. Besiktning Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

4. Försäkringsvillkor
Samtliga släpvagnar är försäkrade. Hyresmannens självrisk gentemot uthyraren är per skada 1 000:-. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

5. Återställande av förhyrd utrustning
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada