Om OKQ8 Bank

OKQ8 Banks verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och löpande kontroll. OKQ8 Bank ägs till 100 % av OKQ8 som i sin tur ägs av OK Ekonomisk Förening och Kuwait Petroleum International. I händelse av bankens konkurs omfattas dina pengar hos OKQ8 Bank av den statliga insättningsgarantin. Garantin täcker belopp upp till 100.000 euro per kund. Garantin gäller såväl privatpersoner som juridiska personer. Detta är exakt samma garanti som du skyddas av hos din traditionella bank. Om ett konto är öppnat i flera personers namn räknas varje person var för sig. Läs mer på Riksgälden 

(www.riksgalden.se).

Om penningtvätt och penningtvättslagen

Sedan mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen innebär att vi på OKQ8 Bank måste göra en bedömning av risken för att vi används för penningtvätt. Det betyder att kraven på kundkännedom och uppföljning ska vara anpassade efter de bedömda riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi ska alltså lära känna dig som kund och dina affärer innan vi inleder en affärsrelation. Lagen gör vi på banken ibland måste ställa lite fler frågor när du vill bli kund eller utnyttja olika banktjänster. All information du lämnar till banken omfattas av banksekretessen och behandlas konfidentiellt.

Penningtvätt innebär att man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Den som vill dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet kan försöka utnyttja banksystemet för att tvätta pengar. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon.

Klagomålshantering

För oss på OKQ8 Bank är det vikigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Ibland kan det hända att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss. I första hand skall du vända dig till vår kundservice för utredning och svar i ditt specifika ärende. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med bankens besked har du möjlighet att vända dig till bankens klagomålsansvariga på adress OK-Q8 Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 502, 774 27 Stockholm.

Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du vända dig till Konsumenterna Bank- och Finansbyrå. Vill du få ditt ärende provat externt kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.


Kontakt:

Adress: Sveavägen 155, Box 23 600,  104 35 Stockholm, Sverige 

Styrelsens säte: Stockholm 

Kundservice: 020-65 65 65

OK-Q8 Bank AB, org nr: 556008-0441