40 det nya 50

Snart blir vägarna långsammare. Bashastigheten i tätort stryps, enligt ett nytt förslag, från 50 till 40 km/tim. Fartsänkningar på landsväg är också att vänta.

Den senaste stora hastighetsreformen sjösattes 2008. Sedan dess har tusentals mil väg skyltats om och den högsta tillåtna farten har skruvats ner på de flesta vägarna.
Nu väntar ytterligare sänkningar runt hörnet. 
Motivet är samma då som nu: att öka trafiksäkerheten.

– Det är viktigt att vi inser att hastighet dödar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Översynen av fartgränserna är en del i regeringens ”nystart” av nollvisionen.
– Om vi ska nå målen i nollvisionen måste vi göra en ordentlig nystart och då krävs insatser både när det gäller hastigheten och alkoholpåverkan i trafiken samt att öka tryggheten för oskyddade trafikanter, säger Tomas Eneroth.

I tätort kan bashastigheten på 50 km/tim, som infördes 1955, snart vara ett minne blott. En ny utredning från myndigheten Trafikanalys, som gjorts på uppdrag av regeringen, föreslår en sänkning till 40 km/tim.

 
 

– Den tydligaste positiva effekten är på antalet döda och skadade, säger Backa Fredrik Brandt som är ansvarig utredare.
– Om man bara skyltar om skulle medelhastigheten sjunka med ungefär två km/tim. Det låter futtigt men även den lilla förändringen gör att man kan spara tre till fyra liv om året, säger Backa Fredrik Brandt och fortsätter:
– För att få ut den fulla potentialen behöver man se över och anpassa infrastrukturen för att, om man uttrycker det brutalt, tvinga bilisterna att hålla skyltad hastighet.
Det kan handla om avsmalningar, chikaner och vägbulor. 

Utredningen har också övervägt en sänkning av bashastigheten till 30 km/tim.
– För trafiksäkerheten vore det ännu bättre om man skulle sänka ända till 30, säger Backa Fredrik Brandt och konstaterar:
– Men det är att gå för långt. Vi måste ställa trafiksäkerheten mot behovet att kunna ta sig fram genom städerna någorlunda snabbt. Om man skulle sänka till 30 skulle man också behöva bygga om infrastrukturen i betydligt större utsträckning. Det skulle bli dyrt.

En annan effekt är att bilresorna tar längre tid, totalt 43 miljoner timmar per år. Detta kostar samhället 6,1 miljarder kronor i förlorad tid. Trafikanalys påpekar dock att beräkningarna bygger på att alla 50-skyltar byts mot 40-skyltar. 
Sänkningen ger inte någon större miljöeffekt men i förlängningen kan den leda till att fler väljer att ställa bilen, tror Trafikanalys.
– Lägre hastigheter skapar en så pass mycket tryggare trafiksituation för gående och cyklister att folk i högre utsträckning börjar gå och cykla, säger Backa Fredrik Brandt.

Text: Fredrik Diits Vikström

Fakta: Det händer om 50 blir 40

Här är några av effekterna om bashastigheten i tätbebyggt område sänks från 50 till 40 km/tim:

  • 1–4 km/tim lägre medelhastighet
  • 3–5 färre döda per år
  • 57–85 färre allvarligt skadade per år
  • 39 miljoner färre resor med personbil per år
  • 582 miljoner färre körda kilometer med personbil per år
  • 43 miljoner timmar längre restid med personbil per år
  • 73 sekunder genomsnittlig ökning av körtiden per resa
  • 6,1 miljarder kronor i kostnader för tidsförluster

Källa: Trafikanalys