Förnybar energi

Med förnybar energi menas energikällor som ständigt fylls på. Solenergi fylls på genom solens strålar, vindkraften ger ny energi varje gång det blåser och vattenkraften bygger på vattnets eviga kretslopp som också drivs av solen. Förnybara energikällor är helt enkelt sådana som inte tar slut.

Sol, vind och vatten

Solen är den viktigaste källan till all förnybar energi. Varje dag ger solen 10 000 gånger mer energi än vad vi människor använder.

Faktum är att alla de förnybara energikällorna, solkraft, vindkraft, vattenkraft, biomassa och vågor, har sitt ursprung från solen. Även tidvatten räknas som en förnybar energikälla, men just tidvattnet drivs inte av solens strålar.

Hållbar utveckling

Förnybara energikällor är centrala för den hållbara utvecklingen genom att uppfylla kraven på att kunna "tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" räknas de till det som kallas hållbar utveckling.

Solen – energikällan som driver alla andra

Solens strålar kan omvandlas till solkraft och solvärme, men solen påverkar också många andra processer som ger oss förnybar energi här på jorden. Det är solen som driver vattnets kretslopp så att vatten stiger upp i atmosfären och blir regn och snö som faller ner, blir till åar och älvar som kan ge vattenkraft.

Det är också solen som sätter fart på luften så att vinden tar fart och kan driva vindkraftverk. Och när vinden blåser över en vattenyta överförs energi till vattnet som gör att vågor bildas som i sin tur kan användas för att utvinna förnybar energi, nämligen vågenergi.

Biomassa, också en förnybar energikälla

Genom fotosyntesen fångar växterna upp den energi som finns i solstrålarna och omvandlar den, tillsammans med vatten och koldioxid, till kolhydrater och syre. Därmed lagrar de den inkommande solenergin i så kallad biomassa. 

Biomassa är en förnybar energikälla som många är bekanta med i form av ved. Biomassa kan alltså bestå av rester från träd, men också från växtolja som till exempel rapsolja. Biomassa kan också komma från matrester som kan omvandlas till biogas som bland annat kan värma upp bostäder, producera el eller driva fordon.