Hälsa och säkerhet

Hälsa, Miljö och Säkerhet är frågor som är viktiga för oss. Målet är en verksamhet med minimal miljöpåverkan och som är fri från ohälsa och olycksfall för våra kunder, medarbetare och grannar.

Välj ett ämne

Säkra transporter

Vi utbildar nyanställd personal och fortbildar erfaren personal för att alltid hålla högsta möjliga kunskapsnivå. Samtliga fordon som transporterar för OKQ8 är utrustade med alkolås.

Säkerhet på oljedepåer

Säkerhetsarbetet är till för att förebygga skador och olyckor. Skulle en olycka trots allt inträffa finns utarbetade handlingsplaner samt utrustning för att begränsa konsekvenserna.

Leverantörer och entreprenörer

Här hittar du information till entreprenörer och leverantörer som OKQ8 samarbetar med. Vi arbetar aktivt med att vår verksamhet ska kunna bedrivas på ett Tryggt, Sunt & Hållbart sätt.

SSHE-policy

Tryggt, Sunt & Hållbart. Det är OKQ8 Scandinavias SSHE-policy för människa och miljö och gäller all vår verksamhet. Med SSHE (säkerhet, skydd, hälsa och miljö) avses aspekter som påverkar människors och den omgivande miljöns välbefinnande såsom frånvaro av brand, ohälsa och olycksfall. Varje medarbetare och samarbetspartner har ett eget personligt ansvar.

OKQ8 Scandinavias arbete inom hälsa, miljö, skydd och säkerhet ska hålla en nivå som vi kan vara stolta över. Arbetet ska kännetecknas av en helhetssyn, förståelse och delaktighet hos alla. Att följa tillämplig lagstiftning, branschnormer och rekommendationer är en självklarhet. Vi samarbetar med myndigheter och andra intressenter.

Vi arbetar med att kontinuerligt analysera risker och minska verksamhetens negativa påverkan i det dagliga arbetet och i händelse av nödläge. Vi arbetar med kvalitet och processer med kontinuerliga förbättringar både förebyggande samt systematiskt. Vi har mål och handlingsplaner inom alla divisioner.

Vi arbetar för en hållbar utveckling och verkar för att förebygga skador och ohälsa samt reducera den klimat- och miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till genom att:

  • Fokusera på de för oss mest betydande miljöaspekterna och riskerna
  • Utveckla och erbjuda hållbara produkter
  • Minska miljöpåverkan från tillförsel, lagerhållning och distribution av våra produkter
  • Minska miljöpåverkan vid etablering, under drift och vid avslutande av våra anläggningar
  • Se till att alla medarbetare och samarbetspartner har den utbildning som krävs
  • Utreda incidenter för att genom lärdomar reducera risker
  • Alla divisioner inom OKQ8 Scandinavia har en punkt för SSHE på dagordningen vid personalmöten och träffar
  • Vi har en vision om noll olyckor i arbetet
  • Ställa relevanta krav i alla led som omfattas av verksamheten, inklusive leverantörer och samarbetspartner samt följa upp deras insatser genom dialog och bedömningar
  • Ge tydlig information om vårt SSHE-arbete till externa intressenter som kunder, samarbetspartner och myndigheter

 

Maj 2018
Magnus Kamryd, VD
OKQ8 Scandinavia

Miljöcertifikat

Vi arbetar med ett ledningssystem för hälsa, miljö och säkerhet. Det betyder att vi arbetar systematiskt med dessa frågor, sätter mål, gör åtgärdsplaner, genomför och följer upp vårt arbete. Delar av verksamheten har certifierat sina ledningssystem.

Att ha kunskap om de kemiska produkterna som man hanterar utgör såklart också en viktig del i att begränsa risker för användare. Klicka på länken för att läsa våra säkerhetsblad.