Säkerhet på depå

Vi har 7 depåer från Malmö till Sundsvall. Ansvarig för säkerheten på respektive depå är depåchefen. Som stöd för depåchefen finns experter inom skydd, säkerhet, hälsa och miljö (SSHE) som följer och utvecklar säkerhetsarbetet i företaget.

Vårt säkerhetsarbete

Säkerhetsarbetet är i första hand förebyggande och syftar till att olyckor inte ska inträffa. Skulle en olycka trots allt inträffa finns utarbetade handlingsplaner samt utrustning för att begränsa konsekvenserna.

Utrymning, brandsläckning och räddning övas regelbundet internt och tillsammans med kommunens räddningstjänst medan större övningar med brandsläckning via Släckmedelscentralen (SMC) hålls vart tredje till femte år.

Undersökning och rättelse av brister sker genom incidentutredningar, avvikelserapportering samt genom revisioner utförda av intern och extern personal. Riskanalyser utförs regelbundet för alla delar av verksamheten. En viktig del av säkerhetsarbetet är att upprätthålla en kontinuerlig dialog med olika intressenter såsom grannar och aktuella tillsynsmyndigheter – den lokala räddningstjänsten och miljökontoret samt länsstyrelsen.

Depåverksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen, Information om Sevesolagstiftningen finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Släckmedelscentralen – SMC – Drivkraft Sverige
Informationsfolder om SMC
Drivkraft Sverige

 

Våra depåer

 • OKQ8 Depå Gävle

  OKQ8 Depå Gävle, Gävle Energihamn

  Oljedepån ligger i Gävles oljehamn ca 3,5 km nordost om Gävle centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1960-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för lastning av tankfordon samt kontor och lagerbyggnad.

  Hanterade ämnen och mängder
  Depåns miljötillstånd medger en hantering av petroleumprodukter, biobränslen och additiv med upp till 1 000 000 ton/år. Depåns cisternkapacitet är ca 85 000 m3. Petroleumprodukterna kommer till depån med tankbåt alternativt pumpas från närliggande depåer.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är omfattande och dokumenterade.

  Viktig information 
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten, Gävle hamn och Gävle stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Norrköping och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

   

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • OKQ8 Depå Halmstad

  Depå Halmstad, Halmstad Oljehamn

  Oljedepån ligger i Halmstads oljehamn ca 1,5 km sydost om Halmstad centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1960-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för lastning av tankfordon samt kontor och lagerbyggnad.


  Hanterade ämnen och mängder
  Depåns miljötillstånd medger en hantering av oljeprodukter och tillsatser med upp till 470 000 ton/år. Depåns cisternkapacitet är ca 59 000 m3. Alla cisterner är inte fyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 50%. Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner. 


  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Viktig information
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten, Halmstads hamn och Halmstad stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Norrköping och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

   

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • OKQ8 Depå Karlstad

  OKQ8 Depå Karlstad, oljehamnen i Karlstad 

  Depån ligger i oljehamnen i Karlstad. OKQ8 depå i Karlstad nystartades 2018 efter att depån varit vilande under ett antal år. Depån drevs tidigare av en annan verksamhetsutövare. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för lastning av tankfordon samt kontor och lagerbyggnad.

  Hanterade ämnen och mängder
  Depåns miljötillstånd medger mottagande, lagring och distribuering av 300 000m3 petroleumprodukter per/år. Depåns cisternkapacitet är ca 23 000 m3. Depån får sin tillförsel av produkter från fartygsleveranser vilka uppgår till ca 50 per år. Utlastningen är helautomatisk och öppen dygnet runt. Depån har 5 aktiva cisterner.

  Säkerhet
  Depån har beredskap dygnet runt. Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Viktig information
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme. 
  Informationsfolder


 • OKQ8 Depå Malmö

  OKQ8 Depå Malmö, Malmö Oljehamn

  Oljedepån ligger i Malmö oljehamn ca 4 km nordost om Malmö centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1960-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner samt kontor och lagerbyggnader.

  Hanterade ämnen och mängder
  Depåns miljötillstånd medger en hantering av oljeprodukter och förnyelsebara bränslen av brandfarlighetsklass 1, 2B och 3 upp till 500 000 ton/år. Depåns cisternkapacitet är ca 105 200 m3. Petroleumprodukterna kommer till depån med tankbåt alternativt pumpas från närliggande depåer.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Viktig information
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten, Malmö hamn och Malmö stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Norrköping och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

   

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • OKQ8 Depå Sundsvall

  OKQ8 Depå Sundsvall, Sundsvall Oljehamn

  Oljedepån ligger i Sundsvalls oljehamn Vindskärsvarv ca 3 km öster om Sundsvalls centrum. Depån är uppförd av Svenska Shell AB i början av 1950-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner samt kontor och lagerbyggnader.

  Hanterade ämnen och mängder
  Depåns miljötillstånd medger lagring och annan hantering av petroleumprodukter och biobränslen upp till 550 000 ton/år. Depåns cisternkapacitet är ca 70 000 m3. Alla cisterner är inte uppfyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 50%. Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner.


  Säkerhet

  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Viktig information 
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten och Sundsvall stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Norrköping och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

   

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • OKQ8 Depå Västerås

  OKQ8 Depå Västerås, Västerås Oljehamn

  Oljedepån ligger i Västerås oljehamn ca 2 km sydväst om Västerås centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1960-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för uppfyllning av fordon samt kontor och lagerbyggnad.

  Hanterade ämnen och mängder
  Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner. Depåns miljötillstånd medger hantering och lagring av maximalt 900 000 ton brandfarliga varor per år, bestående av oljeprodukter, alkoholer och andra förnyelsebara bränslen. Depåns cisternkapacitet är ca 80 000 m3. Alla cisterner är inte uppfyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 50%.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Viktig information
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten, Mälarhamnar och Västerås stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder


  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Norrköping och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

   

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • OKQ8 Depå Västervik (Lucerna)

  OKQ8 Depå Västervik, Västerviks hamn ”Lucerna”

  Oljedepån ligger i Västervik på ett område (en ö med fastlandsförbindelse) som kallas ”Lucerna” Oljedepån ligger ca 1,5 km sydost om Västerviks centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1940-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för uppfyllning av fordon samt kontor och lagerbyggnad.

  Hanterade ämnen och mängder
  Depåns miljötillstånd medger hantering och lagring av petroleumprodukter och tillhörande kemiska tillsatsprodukter med upp till 178 000 ton/år. Depåns cisternkapacitet är ca 40 000 m3. Alla cisterner är inte uppfyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 50 %. Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Viktig information 
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten och Västerviks stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Norrköping och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

   

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.