Säkerhet på oljedepå

Vi har 7 depåer från Malmö till Sundsvall. Ansvarig för säkerheten på respektive depå är depåchefen. Som stöd för depåchefen finns experter inom skydd, säkerhet, hälsa och miljö (SSHE) som följer och utvecklar säkerhetsarbetet i företaget.

Vårt säkerhetsarbete

Säkerhetsarbetet är i första hand förebyggande och syftar till att olyckor inte ska inträffa. Skulle en olycka trots allt inträffa finns utarbetade handlingsplaner samt utrustning för att begränsa konsekvenserna.

Utrymning, brandsläckning och räddning övas regelbundet internt och tillsammans med kommunens räddningstjänst medan större övningar med brandsläckning via Släckmedelscentralen (SMC) hålls vart tredje till femte år.

Undersökning och rättelse av brister sker genom incidentutredningar, avvikelserapportering samt genom revisioner utförda av intern och extern personal. Riskanalyser utförs regelbundet för alla delar av verksamheten. En viktig del av säkerhetsarbetet är att upprätthålla en kontinuerlig dialog med olika intressenter såsom grannar och aktuella tillsynsmyndigheter – den lokala räddningstjänsten och miljökontoret samt länsstyrelsen.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI
Släckmedelscentralen, SMC
Informationsfolder om SMC
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Seveso, Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och MSB

Våra oljedepåer

 • Gävle oljedepå

  Gävle oljedepå, Gävle Oljehamn

  Oljedepån ligger i Gävles oljehamn ca 3,5 km nordost om Gävle centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1960-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för lastning av tankfordon samt kontor och lagerbyggnad.

  Hanterade mängder
  Petroleumprodukterna kommer till depån med tankbåt alternativt pumpas från närliggande depåer. Depåns miljötillstånd medger en hantering upp till 500 000 ton/år. Depåns cisternkapacitet är ca 85 000 m3.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är omfattande och dokumenterade.

  Farliga ämnen
  På depån hanteras bensin, diesel, etanol E85, bunkerolja, eldningsolja additiv med olika egenskaper.
  Säkerhetsdatablad

  Viktig information 
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten, Gävle hamn och Gävle stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • Halmstad oljedepå

  Halmstad oljedepå, Halmstad Oljehamn

  Oljedepån ligger i Halmstads oljehamn ca 1,5 km sydost om Halmstad centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1960-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för lastning av tankfordon samt kontor och lagerbyggnad.

  Hanterade mängder
  Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner. Depåns cisternkapacitet är ca 59 000 m3. Alla cisterner är inte fyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 50%.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Farliga ämnen
  På depån hanteras bensin, etanol E85, diesel, eldningsolja och additiv med olika egenskaper.
  Säkerhetsdatablad 

  Viktig information
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten, Halmstads hamn och Halmstad stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • Malmö oljedepå

  Malmö oljedepå, Malmö Oljehamn

  Oljedepån ligger i Malmö oljehamn ca 4 km nordost om Malmö centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1960-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner samt kontor och lagerbyggnader.

  Hanterade mängder
  Petroleumprodukterna kommer till depån med tankbåt alternativt pumpas från närliggande depåer. Depåns miljötillstånd medger en hantering upp till 500 000 ton/år. Depåns cisternkapacitet är ca 105 200 m3.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Farliga ämnen
  På depån hanteras bensin, diesel, etanol E85, eldningsolja additiv med olika egenskaper.
  Säkerhetsdatablad

  Viktig information
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten, Malmö hamn och Malmö stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.

  Informationsfolder
  Räddningstjänsten Syd

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • Stockholm oljedepå (Loudden)

  Stockholm oljedepå, Loudden 

  Området vid Louddens oljehamn har använts som oljehamn sedan 1920-talet och depån byggdes i början av 1950-talet. Fram till 1984 i Stockholm, ägdes depån av Svenska Gulf. Mellan 1984 och oktober 1997 ägde Pol Transport AB depån och därefter togs den över av Kuwait Petroleum Svenska AB som den 1 januari 1999 gick ihop med OK till OK-Q8 AB. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för lastning av tankfordon samt depåkontor.

  Hanterade mängder
  Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Fotogen, additiv, diesel- och eldningsoljor förvaras i cisterner ovan mark och bensinen leds in till ett bergrum. Depåns cisternkapacitet är ca 76 500 m3. Alla cisterner är inte uppfyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 60%.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner och fordon. De rutiner och kontroller som personal och förare har att följa är rigorösa.

  Farliga ämnen
  På depån hanteras bensin, diesel, flygfotogen, eldningsolja och additiv med olika egenskaper.
  Säkerhetsdatablad

  AB Djurgårdsberg, bensinbergrum Louddens energihamn.
  All 95 oktanig bensin på Louddens energihamn lagras i bergrum 30 meter under marknivå. Verksamheten vid AB Djurgårdsberg omfattas av Sevesolagstiftningen. Säkerhetsrapport har enligt lagen (SFS 1999:381) lämnats till berörda myndigheter 2006-05-31. Bergrummet ägs och underhålls av Aktiebolaget Djurgårdsberg (ABD). Med pumpar i bergrummet distribueras bensinen upp till utlastningsplatserna ovan mark. Genom att utnyttja fysikaliska lagar, grundvattentryck samt slutna system kan ingen bensin läcka ut från bergrummen. Kontrollerad utpumpning av inläckande grundvatten sker genom en reningsanläggning. Risken för explosion eller omfattande brand är mycket liten då utformningen och lokaliseringen av berget förhindrar spridning bl.a. på grund av begränsad syretillförsel.

  Viktig information
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av Loudden har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten och övriga bolag som bedriver verksamhet på Loudden. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.

  Läs mer i vår informationsfolder
  Storstockholms brandförsvar 

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • Sundsvall oljedepå

  Sundsvall oljedepå, Sundsvall Oljehamn

  Oljedepån ligger i Sundsvalls oljehamn Vindskärsvarv ca 3 km öster om Sundsvalls centrum. Depån är uppförd av Svenska Shell AB i början av 1950-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner samt kontor och lagerbyggnader.

  Hanterade mängder
  Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner. Depåns cisternkapacitet är ca 70 000 m3. Alla cisterner är inte uppfyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 50%.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Farliga ämnen
  På depån hanteras bensin, etanol E85, diesel, eldningsolja och additiv med olika egenskaper.
  Säkerhetsdatablad

  Viktig information 
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten och Sundsvall stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • Västerås oljedepå

  Västerås oljedepå, Västerås Oljehamn

  Oljedepån ligger i Västerås oljehamn ca 2 km sydväst om Västerås centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1960-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för uppfyllning av fordon samt kontor och lagerbyggnad.

  Hanterade mängder
  Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner. Depåns cisternkapacitet är ca 80 000 m3. Alla cisterner är inte uppfyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 50%.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Farliga ämnen
  På depån hanterad bensinetanol E85, diesel, eldningsolja och additiv med olika egenskaper.
  Säkerhetsdatablad

  Viktig information 
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten, Mälarhamnar och Västerås stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.

 • Västerviks oljedepå (Lucerna)

  Västerviks oljedepå, Västerviks hamn ”Lucerna”

  Oljedepån ligger i Västervik på ett område (en ö med fastlandsförbindelse) som kallas ”Lucerna” Oljedepån ligger ca 1,5 km sydost om Västerviks centrum. Depån är uppförd av Svenska Gulf Oil AB i början av 1940-talet. Depåns verksamhet har överförts till nytt bolag vid ett flertal tillfällen. Nuvarande verksamhetsutövare är OK-Q8 AB som bildades 1:a januari 1999 av OK Ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för uppfyllning av fordon samt kontor och lagerbyggnad.

  Hanterade mängder
  Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas med båtens pump till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen i container eller fat. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner. Depåns miljötillstånd medger en hantering upp till 178 000 ton/år. Depåns cisternkapacitet är ca 40 000 m3. Alla cisterner är inte uppfyllda samtidigt utan totalvolymen av all lagrad produkt uppgår till ca 50 %.

  Säkerhet
  Flera automatiska övervaknings- och säkerhetssystem finns installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner. De rutiner och kontroller som personal har att följa är rigorösa.

  Farliga ämnen
  På depån hanteras bensin, diesel, eldningsolja och additiv med olika egenskaper.
  Säkerhetsdatablad

  Viktig information 
  För att informera de personer som bor eller arbetar i närheten av depån har en informationsfolder tagits fram tillsammans med räddningstjänsten och Västerviks stad. Informationsfoldern innehåller en beskrivning av verksamheterna som bedrivs, de risker som finns och hur man ska agera om olyckan är framme.
  Informationsfolder

  Dimensionerande scenarier
  I den säkerhetsrapport som är inlämnad till Länsstyrelsen i samband med bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges de största riskerna i verksamheten. Dessa har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle kunna uppkomma efter ett spill eller utsläpp av brandfarlig vara. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten. Sannolikheten för att detta ska inträffa är dock väldigt liten.

  Riskanalys och konsekvensbedömning
  Resurser för initiala släckinsatser bedöms vara adekvata. Närheten till Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall har stora resurser för brandbekämpning och kan snabbt mobiliseras.

  Miljöskador kan uppkomma genom att produkter avdunstar till atmosfären. I något fall bedöms också att skador i mark och grundvatten kan uppkomma. Vid brand sker dessutom spridning av rökgaser i omgivningen. Kylvatten, släckvatten och bensin/olja med skumkomponenter kan spridas i området.