Diesel

Vår diesel innehåller upp till 40 % förnybar diesel, vilket beräknas ge ca 35 % mindre CO2-utsläpp jämfört med 100 procent fossilt bränsle. Men det är inte den enda miljömässiga fördelen. Med en fortsatt bibehållen prestanda och optimal förbränning hela bilens liv håller du utsläppen så små och bränsleåtgången så låg som möjligt.

Rengörande diesel

Minska dina utsläpp och vårda motorn med rätt diesel i tanken. Körglädje startar med motorvård. Och motorvård kan starta redan vid pumpen. OKQ8:s förbättrade diesel är skonsamt smörjande och innehåller rengörande och skyddande tillsatser. Genom att hålla motorns inre fritt från beläggningar förbättras också bränsleförbrukningen. Även den som redan har fått beläggningar i motorn kan snabbt uppnå en upprensande effekt genom att tanka OKQ8:s diesel.

Vi ser till att vår diesel alltid är optimerad utifrån årstid, du behöver bara tanka som vanligt. Nu är dieseln anpassad för att ge optimal drift under vinterhalvåret. Utöver att rengöra och skydda motorn ger dieseln enklare kallstarter. Dieseln fungerar mycket bra även i de kallaste och nordligaste delarna av landet, där vi har vidtagit extra åtgärder för att du ska känna dig trygg i det kalla klimatet.

Lägre förbrukning – samma prestanda

Genom att varsamt formulera och välja de olika dieselkomponenterna och använda en rengörande och vårdande tillsats i vår diesel bibehåller motorn sin prestanda som om bilen vore ny. OKQ8:s diesel ger dig också enklare kallstarter, något som är värdefullt även ur miljöperspektiv. En kall motor slukar mer bränsle och ger upphov till mer miljö- och hälsoskadliga utsläpp. Vår diesel har förbättrade tänd- och förbränningsegenskaper som ger enklare kallstarter, lägre utsläpp och skonar därför både motorn och miljön.*

Ännu renare med tillsats

Vi väljer vår diesel med största omsorg och kan därför stolt säga att vi troligen erbjuder den renaste diesel som finns på Europas marknad idag. Vi använder oss av diesel av svensk miljöklass 1, den mycket rena och förnybara syntetiska dieseln (HVO) samt biodiesel (RME) av högsta kvalitet. Till detta lägger vi en tillsats som består av ett flertal aktivt verkande delar. En omsorgsfullt byggd cocktail av skumdämpare, korrosionsskydd, rengörare och bränsleskydd. Allt viktat för att tillsammans skydda bränslesystem och motor och bibehålla prestanda och bästa bränsleekonomi. Det förlänger bilens livslängd samtidigt som det ger lägsta möjliga utsläpp.

* Förbättrade kallstarter gäller där OKQ8 använder HVO i dieseln, dvs. där vi har Diesel Bio+. Se stationssök och avancerad sök för att se vilka stationer det gäller.

OKQ8:s diesel innehåller:

 • Rengörande tillsatser (detergenter) – detergenter renar och skyddar motorn så att prestanda och en optimal förbränning bibehålls hela bilens liv, vilket håller bränsleförbrukningen och avgasemissionerna så låga som möjligt. Det bibehåller också motoreffekten, samt återställer en redan smutsig motor till nyskick.
 • Korrosionsskydd som ger bränslepumpen ökad livslängd och kan förhindra onödiga reparationer. I injektionssystemet minskar slitaget och prestandan hålls uppe.
 • Skumdämpare är precis vad det låter som, du får en dämpad skumning vilket gör tankningen snabbare och minskar risken för spill.
 • Diesel av miljöklass 1 - en diesel för så ren förbränning som möjligt och för minimalt med avsättningar/avlagringar i motorn.
 • Förnybar syntetisk diesel (HVO) - en förnybar syntetisk diesel, baserad på främst avfalls- och restprodukter, med en av marknadens lägsta växthusgasutsläpp. Sänker växthusgasutsläppen från användningen av diesel. Den syntetiska dieseln är också mycket ren, har goda förbränningsegenskaper och höjer dieselns cetantal vilket ger lättare kallstarter, mjukare, tystare motorgång och lägsta möjliga avgasutsläpp.
 • RME - en förnybar biodiesel baserad på olja av raps/rybs med mycket goda smörjande egenskaper som sänker växthusgasutsläppen från användningen av diesel. RME är av mycket hög kvalitet i ett europeiskt perspektiv och vald för att vara anpassad för vårt svenska klimat.


Dieseln och tillsatserna anpassas efter säsong för att säkerställa en årstidsoptimerad produkt.

Mer information om vår diesel

Diesel Bio HVO

Äntligen! Framtidens fossilfria diesel är här. Vår nya Diesel Bio HVO är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från avfall och olika restprodukter.

Dripstop

Hos oss kan du tanka utan att spilla diesel på lacken, marken eller dig själv. Med den smarta funktionen Dripstop minskar vi spillet av diesel.

AdBlue

OKQ8 erbjuder AdBlue ur pump på ett flertal stationer, men finns också på flaska och dunk. All AdBlue vi säljer uppfyller ISO 22241.

Det finstilta

Svenska bilister ska kunna tanka bra diesel och dieselersättningar och göra en skillnad. Därför ställer vi, utöver kraven i lagstiftning, också egna krav på att leverantörerna ska efterleva FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om arbetstagares rättigheter. Från Energimyndigheten har vi erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked vilket innebär att de har godkänt företagens kontrollsystem för att säkerställa att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel uppfylls. För att läsa mer om vårt arbete med uppföljning av leverantörer se foldern Hållbara drivmedel.

För mer information om vår diesel se produkt- och säkerhetsdablad för våra drivmedelsprodukter och frågor och svar nedan:

Frågor och svar om vår diesel

 • Kommer vi att sluta sälja diesel?

  Vi kommer inte sluta sälja diesel så länge det finns en fordonsflotta som kräver diesel. Däremot kommer vi alltid göra så vi har den bästa dieseln som är så rengörande som möjligt för din motor, vilket spar på både miljö och bil.

 • Vad gör ni för att utsläppen från dieselbilar ska minska?

  Vi väljer vår diesel med största omsorg och kan därför stolt säga att vi troligen erbjuder bland den renaste diesel som finns på Europas marknad idag. Genom att arbeta brett med vår produkt så kan vi minska utsläppen av både klimatpåverkande växthusgaser och hälsofarliga avgaser.

 • Vad innehåller er diesel?

  Vår diesel innehåller rengörande tillsatser, korrosionsskydd, skumdämpare, diesel av miljöklass 1, förnybar syntetisk diesel (HVO) och RME. Den förnybara andelen utgör upp till 40 % av vår diesel, vilket beräknas ge ca 35 % mindre CO2-utsläpp jämfört med 100 % fossilt bränsle.

 • Får jag inte köra min dieselbil inne i städer?

  Idag finns inga förbud eller begränsningar riktade mot just dieselbilar i städer. Det finns däremot ett förslag att begränsa och förbjuda äldre dieselbilar inne i stadskärnor och gator med särskilt dålig luftkvalitet genom att införa så kallade miljözoner. Miljözoner är något som redan finns idag i städerna men riktar sig endast mot lastbilar och bussar.

 • Vad är en miljözon?

  En miljözon är ett område där bara fordon av vissa utsläppsklasser får köra in. Idag så gäller det t.ex. att tunga lastbilar och bussar som kör i miljözonerna måste minst vara en så kallad Euro 5 klassad lastbil. Euro-klasserna styr i avgaserna högsta tillåtna värden av kväveoxider och partiklar och styrs av avgasreningslagen. För personbilar finns en liknande lagstiftning om avgasrening och även där talar man om Euro-klasser. Fordonstillverkaren är den som ansvarar för att din bil inte släpper ut mer än utlovat.

 • Vad släpper min bil ut för avgaser och vad är Euro-klasser?

  Vilka högsta tillåtna utsläppsvärden av kväveoxider och partiklar i avgaserna styrs av avgasreningslagen och samma regler gäller i hela EU. Fordonstillverkarna garanterar vissa högsta utsläppsvärden genom att man typgodkänner de fordon man säljer. När det gäller utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser så styrs det av fordonets energieffektivitet och andelen förnybart i diesel. Vi jobbar ständigt med att öka andelen förnybart i diesel för att minska våra kunders utsläpp av koldioxid och andelen förnybart är upp till hela 40% på en majoritet av våra stationer, en andel vi är mycket stolta över.

 • Kan jag välja en diesel som smutsar ut mindre?

  Det är din bils avgasrening och Euro-klass som främst styr utsläppen från just din bil och den valda dieseln har en begränsad påverkan på utsläppen av kväveoxider och partiklar i en ny modern dieselbil. Vi har genom att noggrant formulera vår diesel t.ex. genom att tillsätta en för din bil en rengörande och vårdande tillsats säkerställt att all vår diesel ger lägsta möjliga utsläpp.

 • Varför ska jag inte parkera min dieselbil utomhus under längre perioder med sträng kyla (-30 grader eller mer)?

  Vid sträng kyla, under minus trettio grader, så rekommenderar vi att man vidtager säkerhetsåtgärder och inte parkerar bilen utomhus under längre perioder. En nedkylning av dieseln kan ge problem med igensatta bränslefilter och orsaka att bilen ej går att starta, olika bilar är olika känsliga. Detta beror på dieselns inneboende kemiska egenskaper och även om det går att förbättra köldegenskaperna något så är diesel en känsligare produkt än bensin.

 • Varför ska jag tanka min dieselbil på vägen upp till fjällen?

  En nedkylning av dieseln kan ge problem med igensatta bränslefilter och orsaka att bilen ej går att starta, olika bilar är olika känsliga. Detta beror på dieselns inneboende kemiska egenskaper och även om det går att förbättra köldegenskaperna något så är diesel en känsligare produkt än bensin. Vi har därför anpassat vår diesel i de kallaste delarna av vårt land under vintern. Norr om Dalälven samt i Värmland så har vi på våra stationer en diesel med något bättre köldegenskaper än i södra Sverige. Passa därför på att fylla på tanken hos OKQ8 i norra delen av Sverige när du är på väg upp till fjällen för att vara lite mer säker.

 • Hur vet jag om min station har diesel med hög andel förnybart?

  Här kan du söka och se om Diesel eller Diesel Bio+ erbjuds på just din station. 

  Du är också välkommen att kontakta din station eller kundservice för mer information.

 • Har ni samma inblandning förnybart året om?

  Vi anpassar alltid vår diesel efter säsong för att erbjuda våra kunder en driftsäker diesel med goda köldegenskaper. Vi har en hög andel förnybart året runt och sänker inte halten HVO, men norr om Örnsköldsvik utesluter vi inblandning av RME under de kallaste vintermånaderna för bästa möjliga köldegenskaper.

 • I min instruktionsbok står det att jag inte får tanka biodiesel. Gäller det även er nya diesel?

  Alla dieseldrivna fordon kan tanka vår nya diesel med bibehållna garantier. Produkten uppfyller alla överenskomna tekniska- och miljömässiga krav i den svenska samt den gemensamma Europeiska dieselstandarden, SS 15 54 35 och SS-EN 590. 

  Det som biltillverkarna i instruktionsböckerna menar med biodiesel är förnybara dieslar av typen FAME (fettsyrametylestrar) och rena vegetabiliska oljor. Dessa typer av dieslar får inte användas som 100 procent rena drivmedel i ditt fordon utan att fordonstillverkaren har godkänt detta. Alla biltillverkare godkänner en inblandning om 7 procent FAME i diesel. Vår nya diesel innehåller enbart 5 procent FAME av typen RME (raps-metyl-ester). 

  Den syntetisk förnybara dieseln i vår nya diesel är inte lik biodiesel utan mer lik en fossil diesel. Den förnybara dieseln, en s.k. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), uppfyller alla tekniska krav som biltillverkarna ställer på diesel. Den stora skillnaden jämfört med fossil diesel är att råvaran är förnybar.