AdBlue

AdBlue är en produkt som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning som kräver AdBlue. OKQ8 erbjuder AdBlue ur pump på ett flertal stationer, men finns också på flaska och dunk.

Vad är AdBlue?

AdBlue är ett namn på en produkt som används i viss avgasreningsutrustning med s.k. selektiv katalytisk reduktionsteknik, SCR-teknik. AdBlue är en mycket ren urealösning som i SCR-katalysatorn omvandlar skadliga kväveoxider, NOx, till ofarligt kväve och vattenånga. SCR-tekniken används främst i dieseldrivna fordon där höga halter av kväveoxider i avgaserna annars kan vara ett problem.

OBS! Tänk på att AdBlue är inte är en bränsletillsats utan fylls på i en separat AdBlue-tank i din bil. Produkten ska inte fyllas i dieseltanken.

AdBlue på pump

För en så enkel och smidig påfyllning av AdBlue som möjligt erbjuder vi produkten ur pump på ett flertal stationer, för att se var gå till vår stationssök och välj AdBlue som önskat utbud.

Vi har två olika standarder på pumppistoler som passar antingen lastbilar och/eller personbilar. Vissa personbilar kan även använda lastbilstandarden ur pump. Dessa olika standarder eller påfyllningsgränssnitt benämns enligt en viss standard, för personbilar så anges ISO 22241-5 och för tung trafik ISO 22241-4. Förutom olika utseenden på pumppistoler så är det olika pumphastigheter, 10 l/min för personbilsstandarden och 40 l/min för lastbilar.


Personbilsstandard till vänster och lastbilssstandard till höger

AdBlue på flaska och dunk

Utöver AdBlue på pump så säljer vi även AdBlue på dunk på alla våra bemannade stationer och i vår webbshop.

All den AdBlue vi säljer uppfyller de krav som ställs i kravstandarden ISO 22241.

Frågor och svar om AdBlue

 • Finns det skillnad på AdBlue och AdBlue?

  Det är viktigt att den AdBlue som används är av hög renhetsgrad så att inte SCR-katalysatorn förorenas och förstörs. Använd därför endast AdBlue som är tillverkad enligt kraven i ISO 22241 och benämns AdBlue.

 • Är AdBlue giftig eller brandfarligt?

  Nej, AdBlue bedöms inte som giftigt eller farligt. Spiller du AdBlue på händerna så räcker det med att tvätta händerna noggrant. Spiller du på ditt fordon eller på målade ytor skölj noggrant.

 • Varför står det Air1 på era Adblue pumpar?

  Namnet AdBlue är ett namnskyddat produktnamn som endast får användas om man följer vissa kvalitetskrav. Ett av kraven för att få använda namnet är att vi anger namnet på den leverantör som uppfyller de krav som ställs för att få använda namnet.

 • Är AdBlue köldtåligt?

  AdBlue fryser vid temperaturen -11˚C, men kan användas igen när lösningen har tinat.

 • Vad är hållbarheten på AdBlue?

  AdBlue bör spara högst 12 månader om förpackningen är väl försluten och tät. Var noggrann och kontrollera att inga partiklar syns i dunken.