Etanol E85

1994 öppnade OKQ8 som första svenska bensinbolag den första etanolstationen i Sverige. Sedan dess har vi drivit utvecklingen framåt och vi har idag cirka 480 stationer utrustade med etanol. Detta gör OKQ8 till en av de största aktörerna på E85-pumpar i landet.

 

Vad är etanol?

OKQ8 Etanol E85 är ett motorbränsle för fyrtaktsmotorer av typen Flexible Fuel Vehicles (FFV). Dessa fordon är anpassade för att använda etanol som drivmedel och användning av Etanol E85 i andra typer av motorer rekommenderas inte.

Bränslet består av etanol, bensin miljöklass 1 och denatureringsmedel. Under sommartid innehåller Etanol E85 ca 85% etanol och under vintertid ca 76%. Skälet till detta är att FFV bilar ska gå att starta utan motorvärmare vid kyla och en ökad inblandning av bensin i etanolen gör detta möjligt.

Etanol och miljöpåverkan

Etanolen är ett utmärkt förnybart drivmedel. Som E85 har etanolen varit en tidig ambassadör för förnybara drivmedel. Hållbart producerad etanol bidrar kraftigt till en minskad klimatpåverkan och har fortfarande en viktig roll i omställningen till en hållbar bilism. Den största volymen etanol används som låginblandning om 5% etanol i vanlig 95-oktanig bensin.

All etanol som används är förnybar och hållbar enligt lagen hållbarhetskriterier för biodrivmedel. OKQ8s mål är att all etanol som vi köper in och erbjuder våra kunder ska vara producerad på ett hållbart sätt med beaktande av sociala och miljömässiga krav.

Som ett led i vårt arbete ställer OKQ8 krav på sina leverantörer enligt Hållbarhetskriterierna i Förnybart-direktivet. Dessa innebär att våra förnybara drivmedel ska bidra till en växthusgasminskning på minst 35 % och vissa krav på markanvändning. Idag bidrar vår etanol till minst en växthusgasminskning på 55 % jämfört med bensin. Vi ställer utöver detta krav på att mänskliga rättigheter följs. Svenska konsumenter ska kunna tanka bra etanol och göra en skillnad för klimatet.

OKQ8 har erhållit ett hållbarhetsbesked vilket innebär att Energimyndigheten har godkänt vårt kontrollsystem för att säkerställa att hållbarhetskriterierna uppfylls. För mer information om råvara, ursprung och växthusgasutsläpp för våra drivmedel: 


För mer information om Etanol E85:

Frågor och svar om etanol

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om etanol. Om du saknar svaret på din fråga nedan, kontakta kundservice så gör vi vårt bästa för att ge dig ett korrekt svar. Bedömer vi att frågan är av mera allmänt intresse, lägger vi förstås till den i listan.
 • När kommer andra generationens etanol?

  Andra generationens etanol innebär att den produceras från restprodukter från skogen, sockerrörsbagass eller restprodukter från jordbruk som halm och majsblast. Det kvarstår fortfarande en del utmaningar för storskalig framställning men intensiv forskning pågår på flera håll i landet och internationellt. 

  Vi redovisar allt ursprung och råvaror för etanol i vår informationsfolder ”Hållbara drivmedel”.

 • Är det majs, spannmål eller sockerrörsbaserad etanol ni importerar?

  För råvarutyp, ursprung och växthusgasprestanda för den etanol vi sätter på marknaden se vårt informationshäfte ”Hållbara drivmedel"

 • Hur vet ni att etanolen bidrar till klimatförbättringar?

  De inköpta volymerna uppfyller enligt vårt kontrollsystem hållbarhetskriterierna i aktuell lagstiftning och har en CO2-reduktion som är minst 35%. Vår ambition är alltid att nå en högre CO2-reduktion än så. Under 2012 ligger CO2-reduktionen på 55% för den inköpta etanolen.

 • Hur ser kraven på växthusgasminskning ut i detalj?

  För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses som hållbara ska användningen av dessa bränslen medföra en minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 35 procent i förhållande till utsläppen om fossila bränslen i stället hade använts. Den minskning som ska ske avser de utsläpp som uppstår under produktionskedjan.

  Från och med den 1 januari 2017 ska minskningen vara minst 50 procent och från 1 januari 2018 ska minskningen vara minst 60 procent.

Här kan du tanka etanol E85

De flesta stationer erbjuder Etanol E85 i sina drivmedelspumpar. Du kan använda vår avancerade sökfunktion för att säkra dig om att du kan tanka etanol på din närmaste station.