Frågor och svar om smörjmedel

Saknar du svaret på din fråga nedan, skicka den till produktteknik@okq8.se, så gör vi vårt bästa för att ge dig ett korrekt svar. Bedömer vi att frågan är av mera allmänt intresse, lägger vi till den nedan.

 

 • Delas miljöoljor in i olika grupper beroende på hur de framställts?

  Ja, man kan i stort sett dela in miljöoljor i syntetisk esterbaserade och vegetabiliskt esterbaserad. Några tillverkare har miljöoljor av PAO (polyalfaolefiner) eller hydrokrackad typ, men de är då inte förnyelsebara.

 • Finns det några positiva effekter av miljöoljor förutom att minska belastningen på miljön vid spill?

  En av många positiva effekter vid användning av biologiskt nedbrytbara hydrauloljor är att hydraulsystemet ofta får 6-8o C lägre arbetstemperatur vilket ger en bränslebesparing. Miljöoljor kan dessutom ge längre livslängder samt hålla systemet renare från beläggningar av olika slag.

 • Fungerar miljöoljorna teknisk lika bra som de mineraloljebaserade?

  Tekniskt sett fungerar en biologiskt lätt nedbrytbar esterbaserad hydraulolja bättre än en hydraulolja baserad på mineralolja, under förutsättning att man hanterar produkten enligt maskintillverkarens rekommendationer.

 • Har miljöoljorna lika lång livslängd (eller gångtid) som mineraloljebaserade?

  Ja, men livslängden avgörs alltid av vad som står i maskinleverantörens rekommendationer.

 • Hur vanligt är det att biltillverkare föreskriver användandet av syntetiska oljor?

  Det är mycket vanligt att biltillverkare rekommenderar att syntetisk olja ska användas men som första fyllning från fabrik är det i regel bara en delsyntetisk. Detta för att spara pengar samt att motorn behöver en något sämre olja för att inslitningen ska gå snabbare.

 • Jag har en äldre bil som jag använder lite då och då, mest för korta sträckor. Den behöver väl ingen syntetisk olja?

  En motor som står stilla mycket mår bättre av att ha en syntetisk olja eftersom dess oljefilm sprider sig bättre på cylinderväggarna. Detta tillsammans med de goda lågtemperaturegenskaperna gör att dina kallstarter underlättas betydligt. Många äldre bilar går helt enkelt inte att starta när det är för kallt. Detta beror oftast på en kombination av ett svagt batteri och en mineralolja som blivit för trögflytande vid den kalla temperaturen. Med en syntetisk olja i motorn får startmotorn det betydligt lättare att dra igång motorn. Tänk också på att en gammal bil börjar tappa sina justeringar och friktion och inre slitage kan uppstå ganska snabbt. Har du då en syntetisk olja så hjälper den till att minska friktionen och även hålla rent från slitagepartiklar. Med syntetisk olja håller din gamla bil betydligt längre.

 • Kan dessa olika typer av miljöoljor blandas med varandra?

  Olika biologiskt lätt nedbrytbara oljor av samma typ blandar sig oftast utan problem med varandra. Men observera att kvalitetsnivån kan vara olika även på de biologiskt lätt nedbrytbara oljorna inom respektive kategori, såsom för mineraloljor. Se till att samma kvalitetsnormer är uppfyllda och undvik att blanda.

 • Kan man blanda miljöoljor med andra smörjoljor t ex motoroljor som används som hydraulolja?

  Nej. Du får en blandning av mineralolja och biologisk lätt nedbrytbar olja vilket gör att du inte längre kan hävda att den är biologiskt lätt nedbrytbar. Dessutom blir oljan och systemtanken förorenad med motoroljans tillsatser. De eventuella problem som kan uppkomma vid olika blandningar är beroende på att de blandade produkternas ingående tillsatsmedel kan störa varandra och kan resultera i t.ex. ökad skumningstendens, sämre luft- och vattenavskiljning samt utfällningar. Motoroljor med högt TBN reagerar kemisk med estrarna i miljöoljan och den förtvålade produkten kan sätta igen filter och ge avlagringar i tanken.

 • Kan man blanda miljöoljor med mineraloljebaserade hydrauloljor?

  Ja, biologiskt lätt nedbrytbara oljor är oftast blandbara med mineraloljor men observera att blandningen då inte blir nedbrytbar och egenskaperna förändras.

 • Jag har kört bil länge och har använt mineralolja i alla tider. Behöver jag verkligen byta till syntetisk olja?

  Förmodligen har du bytt bil under årens lopp och idag är bilmotorer långt mer tekniskt avancerade än förr. Lägre cylindervolymer ger mer hästkrafter och högre vridmoment. Det är något som ställer höga mekaniska krav på motorerna och en syntetisk olja ger förutsättningarna för att motorerna ska klara dessa krav.

 • Min bil är ganska ny och jag kör på delsyntetisk eller mineralbaserad olja. Är det några risker med att byta till eller blanda med en helt syntetisk olja?

  Nej. Om Du vill fylla på med t.ex. en liter syntetisk olja och du har mineralolja i motorn innan så kan du aldrig skada motorn. Oljetyperna är helt blandbara men du får å andra sidan inte mycket av den positiva effekt som endast en syntetisk olja skulle ge. Att byta hela oljevolymen från mineralolja till syntetisk olja kan heller inte skada utan det kommer bara att ge positiva effekter eftersom din motor får ta del av alla de fördelar som en syntetisk olja ger.

 • Måste jag använda olja från en viss leverantör?

  Så länge du jämför t ex en motorolja med en likvärdig motorolja från en annan leverantör så är inget märke unikt. Du kan alltid välja mellan fler leverantörer.

 • När ska man använda biologisk lätt nedbrytbara hydrauloljor?

  Oljan är lämplig att använda i alla hydraulsystem under normala förhållanden men den är speciellt lämplig och ofta ett krav när man arbetar i känsliga miljöer såsom t ex vid vattentäkter.

 • Vad får jag för de extra pengarna när jag köper en syntetolja?

  Priset är dyrare men syntetisk olja är också en kostnadssparare. Flera fördelar kan tillskrivas den syntetiska oljan och det är fel att bara se till prisskillnaden på flaskorna:

  • Längre bytesintervall – ger totalt lägre kostnader för inköp av olja.
  • Lägre inre slitage i motorn – ger färre verkstadsbesök, renare oljefilter och bättre förutsättningar för ett långt motorliv.
  • Lägre bränsleförbrukning – ger bättre driftsekonomi.
  • Effektivare kallstarter – ger reduktion av de tuffa förhållanden som en mineraloljesmord motor utsätts för vid kallstart.

  Långsiktigt ger en syntetisk olja överlägset bättre service åt motorn. De överlägsna lågtemperaturegenskaper kombinerat med en mycket god högtemperaturstabilitet och oxidationsstabilitet gör att motorn hela tiden hålls ren från oxidationsprodukter som syror och slam.
  Syntetisk olja är mycket mer avancerad än man kan tro. Ett omfattande utvecklings- och forskningsarbete ligger bakom och resultatet blir därefter. Syntetisk olja hjälper exempelvis till att bättre kontrollera temperaturen i motorn eftersom den effektivt leder bort värme från heta ytor då den flödar mer turbulent i motorn än de mineraloljebaserade oljorna som flödar skiktvis och på så sätt leder värme sämre.

 • Vad ska man särskilt tänka på när man använder miljöoljor?

  Håll systemet fritt från vatten genom normalt underhåll, men med tätare kontroller av filter och olja.

 • Vad skiljer biologisk lätt nedbrytbara hydrauloljor från mineraloljebaserade?

  Tiden det tar för naturen att bryta ned oljan. Ju längre tid nedbrytningen tar desto större påverkan på naturen. Vegetabiliska oljor och syntetiska estrar baserade på förnyelsebara råvaror bryts ner i naturen inom genomsnitt en månad, medan produkter baserade på mineraloljor bryts ner mycket långsammare. Enligt de standardiserade OECD-metoder (301) som används för bestämning i laboratorium, bryts miljöoljor ner inom 28 dagar till minst 70% och mineraloljor till ca 5%.

 • Vad är en delsyntetisk olja och vad ska man ha den till? Antingen vill man väl ha mineral eller helsyntetisk?

  Nja. Den delsyntetiska oljan, eller syntetiskt baserad som den också kan kallas, kan ju vara ett bra alternativ för dig som vill prova dig fram. Du kanske tycker att steget från mineralolja till helsyntetisk olja är för stort och då kan en delsyntetisk olja vara en bra inkörsport till den syntetiska världen. Den delsyntetiska oljan är ju en blandning av vanlig mineralolja och syntetiska oljor. Med en delsyntetisk olja i motorn får du helt klart bättre egenskaper än med en mineralolja men det är fortfarande en bit kvar till den härliga värld som de helsyntetiska oljorna erbjuder!

 • Vad är viskositet?

  Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto trögare olja. För motoroljor och transmissionsoljor mäts viskositeten enligt SAE-systemet där W står för vinter och mäter oljans viskositet i det riktigt låga temperaturområdet. Beteckningen utan W visar däremot oljans viskositet vid 100°C. Idag används så gott som uteslutande multigrade oljor, det vill säga oljor som spänner över minst tre viskositetsklasser.

 • Varför får jag lägre utslag på oljetrycksmätaren när jag använder en syntetisk olja?

  Den syntetiska oljans låga friktionstal kan ibland göra att den inte ger samma strömningsmotstånd i oljepumpen, vilket i sin tur kan ge ett lägre utslag på oljetrycksmätaren. Detta påverkar inte smörjningen.

 • Varför ska man använda biologisk lätt nedbrytbara hydrauloljor?

  Den främsta anledningen till att använda biologisk lätt nedbrytbara hydrauloljor är att ofrivilliga utsläpp ibland sker på platser där det tekniskt är mycket svårt att sanera. En biologiskt lätt nedbrytbar hydraulolja är då att föredra då den bryts ned snabbare och därmed gör att utsläppet belastar naturens normala kretslopp mindre samtidigt som de inte är bioackumulerande. För att uppnå en miljömässig balans i ekosystemet är oljor baserade på förnyelsebara råvaror att föredra. Rent tekniskt finns det biologiskt lätt nedbrytbara oljor som är av mycket god kvalitet och flera maskintillverkare rekommenderar därför förlängda bytesintervaller när dessa oljor används.

 • Var kan jag hitta vilka miljöoljor som klarar kriterierna för miljöoljor?

  Du hittar godkända oljor på SPs lista på deras hemsida www.sp.se

  SPs lista är en förteckning över oljor som klarar de högt ställda miljökraven i Svensk Standard ”15 54 34 Miljöanpassad”. SPs lista tar dock inte ställning till produkternas tekniska prestanda utan endast deras miljöegenskaper.

 • Vilka typer av hydrauloljor finns det?

  Man kan generellt säga att det finns tre grupper av hydrauloljor för fordon:

  • Syntetiska esterbaserade oljor som är biologiskt lätt nedbrytbara. Inom denna grupp skiljer man mellan produkter baserade på omättade eller mättade estrar samt blandning mellan dessa. Estrarna inom denna grupp kan i sin tur vara tillverkade antingen av icke förnyelsebara- eller förnyelsebara råvaror.
  • Vegetabiliska esterbaserade oljor som är biologiskt lätt nedbrytbara och förnyelsebara.
  • Petrokemiskt baserade oljor som kan vara vanliga mineraloljor eller syntetiska oljor. Dessa är inte ej biologisk lätt nedbrytbara och inte förnyelsebara.

 • Vilken är miljöoljornas effekt på mark och vatten?

  Man ska undvika att spilla biologiskt lätt nedbrytbara oljor till mark och vatten. Även om oljan bryts ned snabbt kan den orsaka lokala problem. Alla typer av begagnad olja innehåller dessutom slitagepartiklar bland annat av metaller och dessa metaller bör inte nå mark och/eller vatten.

  Detta är en myt som överlevt sedan de första syntetiska oljorna introducerades på marknaden. För många år sedan, innan syntetiska oljor blivit tillgängliga på marknaden, var mineraloljorna ganska dåliga. De hade låg förmåga att fånga upp slam och smuts. Detta innebar att partiklar trängde in i springorna runt packningarna och hjälpte till att täta. När man sedan gjorde det första bytet till syntetisk olja, som renar mycket bättre, blev oljan så ren att läckage kunde uppstå. Detta var ju ett bra bevis på att den syntetiska oljan fungerade utmärkt men att servicen på motorn inte varit lika bra! Idag är dock mineraloljorna bättre på att rena och dagens packningsmaterial är av en helt annan kvalitet vilket innebär att ”syntetoljeläckage” inte finns längre. Skulle du, mot förmodan, få ett läckage så kommer det med största sannolikhet att upphöra efter ett litet tag eller så är det en viktig indikation på att du verkligen behöver se över din motor.

  Som parentes kan nämnas att Chevrolets ”small-block”-motorer i början av 1960-talet hade en bit rep som bakre vevaxelpackning!

 • Är det så att en MC-olja måste vara dyr annars är den inte bra?

  Att tillverka motorcykelolja är lite kostsammare än att tillverka olja för bilar. Det är dock inte enda anledningen till att priset på produkterna ofta är högt. Du får även betala för varumärket.

 • Är inte syntetiska oljor till bara för dem som kör hårt och tävlar?

  Absolut inte! Självklart är syntetiska oljor ett krav för tävlingsmotorer men de positiva effekter och även nödvändiga egenskaper som krävs för tävlingskörning blir även starka fördelar för dig som kör normalt. Deras smidighet och fina struktur ger t ex reduktion av de friktionsförluster som skapas av oljan i en motor. Du får färre servicebesök och din bilstiger i värde vid en försäljning eftersom du kan påpeka att du alltid har använt en syntetisk olja.

 • Är miljöoljor svårare att tvätta bort från maskindelar?

  Utläckande miljöoljor på maskiner, som utsätts för solljus en längre tid, kan bilda hårda beläggningar, s k linoljeeffekt. Det är därför viktigt att man torkar rent maskindelar som har blivit oljiga vid t ex läckage. Framför allt gäller detta vegetabiliska oljor och glasrutor.

 • Är oljor från olika tillverkare blandbara?

  Så länge det är samma typ av olja, t ex motorolja eller transmissionsolja av samma typ, så är oljorna blandbara. Om de inte vore det så skulle haverier inträffa dagligen eftersom många omedvetet blandar olika oljor med varandra.

 • Är syntetiska oljor alltid att föredra framför mineraloljor?

  Ja, syntetiska oljor är alltid att föredra, inte bara för motorer utan även för växellådor, transmissioner och hydraulik. Den lägre friktionen och överlägsna smörjförmågan hos de helsyntetiska oljorna ger alltid en reduktion av friktion, slitage och skaderisk jämfört med mineraloljor. Vill du vara säker på att du ger din utrustning den bästa oljan ska du välja det syntetiska alternativet. Goda lågtemperaturegenskaper har du alltid nytta av, lika mycket som den ökade smörjförmågan, minskade slitaget, förlängda bytesintervallet och den högre skjuvstabiliteten.

  Att köpa en syntetisk olja till din motor, växellåda, transmission eller kanske hydraulsystem innebär att du försäkrar dig om att utrustningen har fått mycket goda förutsättningar för en problemfri gång.

 • Är syntetiska oljor alltid av samma typ?

  Ja, syntetiska oljor är alltid att föredra, inte bara för motorer utan även för växellådor, transmissioner och hydraulik. Den lägre friktionen och överlägsna smörjförmågan hos de helsyntetiska oljorna ger alltid en reduktion av friktion, slitage och skaderisk jämfört med mineraloljor. Vill du vara säker på att du ger din utrustning den bästa oljan ska du välja det syntetiska alternativet. Goda lågtemperaturegenskaper har du alltid nytta av, lika mycket som den ökade smörjförmågan, minskade slitaget, förlängda bytesintervallet och den högre skjuvstabiliteten.  

  Att köpa en syntetisk olja till din motor, växellåda, transmission eller kanske hydraulsystem innebär att du försäkrar dig om att utrustningen har fått mycket goda förutsättningar för en problemfri gång.

 • Är syntetiska oljor för tunna för äldre bilar?

  Definitionsmässigt är inte syntetiska oljor tunna. Några av de absolut tjockaste smörjmedel som finns idag är syntetiska. Möjligheten att smörja vid olika temperaturer har gjort att man kan göra en syntetolja tunnare när den är kall, d v s när du häller den i motorn. I varmt tillstånd är den lika tjock som en mineralolja av motsvarande viskositet och har bättre smörjförmåga. En mineralolja klarar inte detta temperaturomfång och måste därför förses med tillsatser för att öka viskositetsomfånget. Oxidation gör med tiden att viskositeten hos motoroljan ökar. När oljan tappas ur är den ofta tjockare, vilket inte är ett kvalitetsbevis, tvärt om.

 • Har OKQ8 en motorolja som är en Dexos II?

  Ja, Q8 Formula Special G Long Life är godkänd för användning som motorolja i de senaste bilarna från General Motors (GM), t.ex. Opel, Chevrolet och SAAB.

  Q8 Formula Special G Long Life är speciellt framtagen för GM-koncernen och uppfyllandet av dess specifikation Dexos2™.

  GM Dexos2™ ersätter tidigare GM-specifikationer GM-LL-A-025 och GM-LL-B-025 och kan även användas i äldre bilar från GM-koncernern.

 • Har OKQ8 en motorolja enligt Ford WSS-M2C913-D?

  Q8 Formula Techno FE Plus är en motorolja speciellt framtagen för den senaste generationens Ford motorer vilka kräver Ford WSS-M2C913-D. Q8 Formula Techno FE Plus kan även användas där en motrorolja enligt WSS-M2C912-A eller WSS-M2C913-A/-B/-C rekommenderas.

 • Vad står ACEA A5/B5 för?

  ACEA A5/B5 är en av fordonsindustrin framtagen kravspecifikation på en motorolja för användning i bensin- och dieselmotorer konstruerade för att köras med tunna/lågviskösa oljor. 

  Exempel på några av våra motoroljor som uppfyller dessa krav är Q8 Formula Ultra SAE 0W-30, Q8 Formula Elite C2 SAE 5W-30 och Q8 Formula Techno FE Plus SAE 5W-30.

 • Vad står ACEA A3/B4 för?

  ACEA A3/B4 är en av fordonsindustrin framtagen kravspecifikation på en högkvalitativ motorolja för användning i bensin- och dieselmotorer. 

  OKQ8 har ett flertalet motoroljor som uppfyller denna kravspecifikation, t.ex. Q8 Formula Excel SAE 5W-40, Q8 Formula Special G Long Life SAE 5W-30 och Q8 Formula M Long Life SAE 5W-40.