Personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet

För oss är det viktigt att dina personuppgifter och din personliga integritet skyddas på ett korrekt sätt. Vi vill därför med denna text ge dig en allmän och översiktlig beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter och varför. Informationen riktar sig till dig som på något sätt har eller har haft en relation till OK, OKQ8 eller OKQ8 Bank, eller kanske alla tre.

OK och OKQ8 Scandinavia består av flera olika juridiska personer, inklusive sju ekonomiska föreningar, OK-Q8 AB och OK-Q8 Bank AB. I det följande används även "vi" eller "oss" för att ange varje juridisk person var för sig eller i förening.

Genom att klicka på ikonerna ovan finner du mer utförlig och specifik information om vem som är personuppgiftsansvarig, hur och varför personuppgifter behandlas i olika sammanhang.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt identifierar dig som person. De personuppgifter som vi behandlar är främst sådana som du själv har lämnat till oss i egenskap av kund eller medlem, exempelvis ditt namn, födelsedatum, adress, personnummer, bankkontoinformation, bokningsuppgifter, eller varubeställning. Personuppgifter kan även uppstå till följd av ditt beteende eller dina handlingar. När du exempelvis besöker vår webbplats registreras vilka funktioner du använder, dina rörelser och tidpunkt för besöket. Denna information utgör också personuppgifter. Ibland inhämtar vi uppgifter från andra organisationer utanför OK och OKQ8 Scandinavia, såsom adressuppgifter från folkbokföringsregistret eller annan information från offentliga register.


Vem ansvarar för mina personuppgifter?

Den förening eller bolag inom OK och OKQ8 Scandinavia med vilken du har en relation, exempelvis som kund eller medlem, ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt i enlighet med gällande lagar och regler. Eftersom OK och OKQ8 Scandinavia består av flera olika juridiska personer kan personuppgiftsansvaret i vissa fall vara delat eller gemensamt. 

Exempelvis är OK-Q8 Bank AB personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser dig som bankkund, den OK-förening som du är medlem i är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser dig som medlem, medan OK-Q8 AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som avser dig som online kund medan OK Detaljhandel AB ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker på en OKQ8 station och butik. 
Den interna ansvarsfördelningen är reglerad genom avtal för att säkerställa en korrekt, säker och laglig hantering av dina personuppgifter.


Hur används mina personuppgifter?

För oss är det viktigt att du upplever att du har kontroll över dina personuppgifter och att du har möjlighet att utöva dina lagstadgade rättigheter. Vi samlar in, bearbetar, lagrar och delar personuppgifter (”behandling”) endast om det är lagligt och om hanteringen kan ske på ett korrekt, öppet och säkert sätt.

All personuppgiftsbehandling sker utifrån specifika och berättigade ändamål. De vanligaste ändamålen är att ingå eller fullgöra köpeavtal med dig som avtalspart, för att fullgöra rättsliga skyldigheter, exempelvis för bokföring, eller att skydda rättsliga anspråk vid en tvist, för direkt marknadsföring eller för andra berättigade intressen. I vissa fall kan vi komma att begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter.

En viktig princip är att inte samla in fler uppgifter och spara dessa längre än nödvändigt. Vi har rutiner för att gallra sådana personuppgifter som inte längre behövs.

För vissa ändamål kan vi komma att dela personuppgifter internt eller överföra dessa till utomstående, exempelvis myndigheter, samarbetspartners eller leverantörer. I sådana fall ser vi till att dina personuppgifter skyddas på ett säkert sätt, oavsett var och av vem behandlingen utförs. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES-området används i regel Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, och vid behov kompletterande tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.


Hur kontaktar jag dataskyddsombudet?

OK och samtliga juridiska personer som ingår i OKQ8 Scandinavia har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är bland annat att bevaka dina rättigheter och intressen gentemot den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Om du vill rikta klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter eller hur vi informerar om behandlingen görs detta till dataskyddsombudet.
Nedan finner du kontaktuppgifter till dataskyddsombudet för OKQ8 Scandinavia.
dso@okq8.se


Vilka rättigheter har jag?

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter att utöva mot den/de som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  • Rätt till information – Du har rätt att få klar och tydlig information om den personuppgiftsbehandling som du är föremål för.

  • Rätt att begära tillgång – Du har att få tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få personuppgifterna utlämnande och viss ytterligare information om behandlingen såvida inte utlämnandet orsakar någon annan person men eller skada.

  • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning - Du har under vissa omständigheter rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot en behandling – När behandling sker med stöd av s.k. ett berättigat intresse efter genomförd intresseavvägning (dvs. enligt artikel 6.1 f GDPR) har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

  • Rätt till dataportabilitet – När behandlingen sker med stöd av samtycke (dvs. enligt artikel 6.1 a GDPR) eller fullgörande av avtal (dvs. enligt artikel 6.1 b GDPR) har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under dessa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
     
  • Rätt att invända mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

  • Rätt att återkalla samtycke – Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke och därmed avsluta behandlingen.

  • Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning

Du kan även skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till kundservice via postadress nedan. Din begäran behöver innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, telefonnummer, beskrivning av ärendet och din underskrift:

OKQ8 Kundservice
Box 502
774 27 Avesta

Du kan alltid kontakta kundservice om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet hos OKQ8 Scandinavia.

Uppdaterad senast: 2023-10-12

Vill du veta mer?

Här finns mer information om användningen av dina personuppgifter hos oss.
Informationstexterna innehåller även information om hur du kan kontakta oss om du har frågor.