Information till dig som är kund hos OK-Q8 Bank AB

Denna informationstext gäller dig som är eller vill bli kund till OK-Q8 Bank AB (nedan ”vi” eller ”oss”), dvs. du som har OKQ8 VISA, OKQ8 VISA Debit och/eller någon av våra andra produkter. Det finns separata informationstexter som rör dina personuppgifter som medlem i en OK-förening och/eller som privatkund till OKQ8 Scandinavia. Syftet med den här texten är att du ska förstå vad vi gör med dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är vi skyldiga att informera om enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Det är viktigt för oss att skydda din personliga integritet och säkra korrekt hantering av dina personuppgifter.
Denna allmänna informationstext är inte avsedd att ersätta andra informationstexter eller samtycken som du kan komma att tillhandahållas av oss. Innehållet i denna information kan komma att ändras över tid. Läs därför denna information på nytt varje gång du har funderingar kring användningen av dina personuppgifter.

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

När du ansöker om OKQ8 VISA, OKQ8 VISA Debit och/eller någon av våra andra produkter blir du kund hos OK-Q8 Bank AB. Det är följaktligen OK-Q8 Bank AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i anledning av dessa engagemang. Om du använder flera av våra tjänster eller produkter kan detta innebära att det finns flera bolag inom OK och OKQ8 Scandinavia som är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Är du osäker på vilket/vilka av våra bolag som du har avtal med (eller ska ingå avtal med) kan du kontakta kundservice, se kontaktuppgifter nedan.


Varifrån kommer mina personuppgifter?

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, dvs. sådana uppgifter som vi samlar in från dig när du ansöker om bankkort hos oss eller i annat sammanhang ombeds lämna uppgifter till oss, såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress eller mobiltelefonnummer. Utöver uppgifter som du själv lämnar till oss, kan vi också få personuppgifter om dig från följande källor:

 • Personuppgifter om dig skapas vid kontakter mellan oss och dig. Vi kan till exempel spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

 • Vi erhåller transaktionsuppgifter och andra uppgifter om din användning av ditt bankkort.

 • Kredit- eller betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod) eller uppgift om bankkonto.

 • Vi hämtar personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, t.ex. folkbokföringsregistret.

 • Information om dig från kreditupplysningsföretag eller databaser, om och i den mån vi behöver och får inhämta kreditupplysning i anledning av de produkter och tjänster som du beställt från oss. Vi kommer att tydligt meddela dig om sådan kreditupplysning krävs.

Om du inte lämnar de personuppgifter som vi efterfrågar är det inte säkert att vi kan erbjuda dig den tjänsten eller produkten som du vill ha eller vidta andra åtgärder som du önskar. I vissa fall kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter föreligga till följd av lagstadgat krav, exempelvis för att uppfylla penningtvättslagstiftningens bestämmelser. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt eller tjänst.


Vem dina personuppgifter kan komma att delas med

För de ändamål som beskrivs nedan kan dina personuppgifter delas med andra enheter inom OK och OKQ8 Scandinavia. Sådan behandling regleras av avtal inom OK och OKQ8 Scandinavia, och har utformats på ett sätt som skyddar dina rättigheter som registrerad. Kontakta kundservice om du önskar mer information om informationsutbytet inom OK och OKQ8 Scandinavia. Personuppgifter kan också lämnas ut utanför OK och OKQ8 Scandinavia. Sådana mottagare kategoriseras i någon av följande kategorier; leverantör av varor och tjänster, samarbetspartner, eller myndighet.

All utlämning av dina personuppgifter kommer ske i enlighet med lag och regler om banksekretess och vi kommer att säkerställa att de personuppgifter som utlämnas endast behandlas för de ändamål för vilka de utlämnats.


Ändamål och laglig grund för behandlingen

Dina uppgifter som bankkund hos OKQ8 Bank behandlas för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Det är viktigt för oss att du alltid har koll på vad vi gör med dina personuppgifter, därför kommer listan uppdateras löpande då vi inför nya behandlingar. Du kommer att bli informerad på lämpligt sätt om sådana förändringar, t.ex. via e-post.


Ändamål

Laglig grund

Behandla kortansökan, kreditansökan eller låneansökan, inklusive:

 • kreditprövning
 • hantering enligt penningtvättslagstiftning

För att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Hantering av kort och transaktioner, inklusive:

 • kortadministration
 • fakturering och kravprocess
 • hantering enligt penningtvättslagstiftning
 • rapportering till skattemyndighet

För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Hantering av lån, inklusive:

 • fakturering och kravprocess
 • hantering enligt penningtvättslagstiftning
 • rapportering till skattemyndighet

För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Administration av kredit och avbetalning (villaolja), inklusive:

 • fakturering och kravprocess
 • hantering enligt penningtvättslagstiftning
 • rapportering till skattemyndighet

För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Marknadsföring (se kompletterande information nedan)

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att marknadsföra våra produkter och tjänster

Verksamhetsanalys och aktivitetsanalys i syfte att:

 • Förbättra och anpassa verksamhet/tjänster
 • Framställa beslutsunderlag
 • Framställa statistik
Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet

Säkerställa tillgång till enhetliga uppdaterade adressuppgifter

För att fullgöra en rättslig förpliktelse, bl.a. upprätthålla korrekta register och uppgifter

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att upprätthålla korrekta och relevanta och enhetliga register och uppgifter

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet

Ärendehantering hos kundservice

För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till medlemmar

Inspelning av samtal hos Kundservice i utbildnings- och kvalitetssyfte

Samtycke inhämtas i samband med att Kundservice kontaktas. Samtycket kan när som helst återkallas.


Det kan förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för behandling av personuppgifter som inte täcks ovan.


Särskilt om vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål

Som innehavare av OKQ8 VISA, OKQ8 VISA Debit blir du automatiskt medlem i en OK-förening. På okq8.se/personuppgifter/medlem kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kopplat till medlemskapet.

Som kund till OK-Q8 Bank AB kan vi skicka riktad kommunikation baserat på information om vilka bankprodukter du har och hur du använder dessa.

Enligt lag gäller särskilda regler för vissa typer av automatiserade beslut som har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. OK-Q8 Bank AB kommer inte använda dina uppgifter för sådana beslut utan att du fått kompletterande information och, om nödvändigt, ditt samtycke har inhämtats.


Behandling av personuppgifter utanför EU/EES-området

Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra leverantörer och/eller IT-lösningar utanför EU/EES. Vi kommer då att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter, såsom att vi använder särskilda standardavtalsklausuler som framtagits och godkänts av EU, för att säkerställa att överföringen och mottagarens behandling sker i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler.


Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras under den tid som är tillåten enligt gällande lag. För behandlingar av personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för lagring, ska inte dina personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.

Vi kan spara uppgifter om dig även efter att ditt avtal har upphört om det är nödvändigt för ändamålen att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Endast uppgifter som är relevanta för nu nämnda ändamål kommer att sparas efter att avtalet upphört, och endast under den tid som är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål.

Samtal som spelas in vid kontakt med Kundservice sparas i 60 dagar.


Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter.

 • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring - Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

 • Rätt till tillgång - Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.

 • Rätt till rättelse, radering eller begränsning - Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

 • Rätt att återkalla samtycke - Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

 • Rätt till invändning avseende intresseavvägning - När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (dvs. enligt artikel 6.1 f GDPR) har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. (Gäller från och med 25 maj 2018)

 • Rätt till dataportabilitet - Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. (Gäller från och med 25 maj 2018)

 • Rätt att klaga till myndighet - Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.
Uppdaterad senast: 2023-07-03

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till kundservice via postadress nedan. Din begäran behöver innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, telefonnummer, beskrivning av ärendet och din underskrift:
OKQ8 Bank Kundservice
Box 502
774 27 Avesta

Du kan alltid kontakta kundservice om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet hos OK-Q8 Bank AB.


Dataskyddsombud för OKQ8 Bank nås via:
DSO.OKQ8Bank@okq8.se
Det är dataskyddsombudets uppgift att övervaka att OKQ8 Bank AB uppfyller Dataskyddsförordningen.