Information till dig som är medlem i en OK-förening

Denna informationstext gäller dig som är eller vill bli medlem i någon av de sex OK-föreningarna. Läs här för mer information om OK-föreningarna. Syftet med texten är att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har som medlem i en OK-förening. Som medlem i en OK-förening har du vissa rättigheter och skyldigheter som följer av föreningens stadgar och lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (nedan Föreningslagen).

Är du samtidigt kund hos OK-Q8 Bank AB eller privatkund hos OK-Q8 AB eller annat bolag inom OKQ8 Scandinavia gäller dessa bolags informationstexter för respektive relation. 

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

När du ansöker om och beviljas medlemskap är det den OK-förening du blir medlem i som är personuppgiftsansvarig för administrationen av ditt medlemskap och de behandlingar som följer av medlemskapet. Är du osäker på vilken OK-förening du är (eller ska bli) medlem i kan du kontakta OK Medlemsservice, se kontaktuppgifter nedan.


Varifrån kommer mina personuppgifter?

OK-föreningarnas främsta källa till personuppgifter är medlemmen själv, d.v.s. uppgifter som du lämnar när du ansöker om medlemskap eller i annat sammanhang ombeds lämna, såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer. OK-föreningarna efterfrågar endast personuppgifter som behövs för medlemsansökan och för medlemskapet.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar kan din OK-förening också få uppgifter om dig från följande källor:

  • Uppgifter om dig skapas vid kontakter mellan din OK-förening och dig, till exempel ärendehistorik eller annan dokumentation av din kommunikation med din OK-förening.

  • Uppgifter om återbäringsgrundande köp av varor och tjänster från OK-föreningarna och OKQ8 Scandinavia.

  • Uppgifter från offentliga register, exempelvis folkbokföringsregistret.

  • Uppgifter från fristående företag vars affärsidé är att sammanställa offentlig information om privatpersoner och företag.

Vem dina personuppgifter kan komma att delas med

För de ändamål som beskrivs nedan kommer din OK-förening att dela dina personuppgifter med juridiska personer inom OKQ8-sfären, bestående av OK-föreningarna, deras koncernbolag och OKQ8 Scandinavia. Sådan delning regleras i avtal utformat på ett sätt som skyddar dina rättigheter som registrerad. Kontakta OK Medlemsservice om du önskar mer information om informationsutbytet inom OKQ8-sfären. 

Personuppgifter lämnas i varierande grad ut även utanför OKQ8-sfären. Mottagare kan antingen vara leverantör av post- och telekommunikationstjänster, myndigheter eller samarbetspartners kring medlemserbjudanden. Utlämning till tredje part sker endast om det är nödvändigt för ändamålet i fråga och det finns stöd i ett samtycke, en rättslig förpliktelse eller med stöd av lag.


Ändamål och laglig grund för behandlingen

Dina personuppgifter i egenskap av medlem i en OK-förening behandlas för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund och bevarandetid som anges nedan.


Ändamål

Personuppgifter 

Laglig grund

Bevarandetid

Administration av medlemsansökan

Namn och kontaktuppgifter, personnummer

Att på begäran av den sökande vidta åtgärder innan avtalet för medlemskap ingås. (Artikel 6.1 b GDPR)

Uppgifterna sparas så länge som de behövs för att behandla en ansökan.

Administration av spar- och insatskonto

Namn och kontaktuppgifter, personnummer samt transaktioner och transaktionshistorik

 

Rättsliga skyldigheter enligt lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (nedan Föreningslagen) och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan Penningtvättslagen).

Uppgifterna sparas så länge medlemskapet består och därefter, i relevanta fall, i sju år enligt Föreningslagen respektive bokföringslag (1999:1078) (nedan Bokföringslagen). 

Föra medlemsförteckning

Namn och kontaktuppgifter, personnummer, medlemsnummer, insats, tidpunkt för när medlemskap beviljades. 

Rättslig skyldighet enligt Föreningslagen.

Uppgifterna sparas i sju år efter att medlemskapet upphört enligt Föreningslagen. 

Beräkning och utbetalning av ränta och återbäring

Personnummer och köphistorik

För att fullgöra det avtal som ligger till grund för medlemskapet (Artikel 6.1 b GDPR) respektive Bokföringslagens krav.

Uppgifter som utgör bokföringsunderlag sparas i sju plus innevarande bokslutsår, beroende på OK-förening. 

Distribution av föreningsinformation inklusive ränte- och saldobesked

Namn och kontaktuppgifter samt personnummer

Rättslig förpliktelse enligt föreningslagen och skatteförfarandelag (2011:1244).

Uppgifterna sparas så länge du är medlem i en OK-förening 

Distribution av målgruppsanpassade annonser och annan direkt marknadföring*

Namn och kontaktuppgifter, personnummer samt köphistorik OK:s och OKQ8:s berättigade intresse av att marknadsföra egna varor och tjänster. (Artikel 6.1 f GDPR). 

I vissa fall ber vi om ditt samtycke och då gäller detta som laglig grund. (Artikel 6.1 a GDPR) 
Uppgifterna sparas i tre år från senaste köp, medlem kan avsäga sig direkt marknadsföring.

Framställa avidentifierad statistik för uppföljning, planering och verksamhetsutveckling

Namn och kontaktuppgifter, personnummer samt köphistorik 

OK-föreningarnas berättigade intresse av att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. (Artikel 6.1 f GDPR)

Uppgifterna sparas i högst tre år från insamlingstillfället.

Bokföring och redovisning

Namn och kontaktuppgifter, personnummer samt transaktions- och köphistorik

För att fullgöra rättsliga skyldigheter enligt Bokföringslagen.
 
OK-föreningarnas berättigade intresse av att upprätthålla en korrekt och effektiv verksamhet

Uppgifterna sparas i sju plus innevarande bokslutsår.

Ärendehantering hos OK medlemsservice

Namn och kontaktuppgifter, personnummer, köphistorik, transaktionshistorik och andra uppgifter som förekommer i ett ärende.

OK-föreningarnas berättigade intresse av att tillhandahålla en tillgänglig och effektiv kundservice, inbegripet säker ärendehantering. Artikel 6.1 f GDPR)

Uppgifterna sparas i högst två år. 

Inspelning av samtal hos Kundservice i utbildnings- och kvalitetssyfte

Röstinspelning Samtycke inhämtas i samband med att Kundservice kontaktas. Samtycket kan när som helst återkallas. Samtalen lagras i 60 dagar.

*Observera att det kan förekomma situationer som inte beaktats ovan i vilka ditt samtycke behövs för behandling av personuppgifter, exempelvis vid utlämning av personuppgifter till samarbetspartners utanför OKQ8-sfären eller för viss typ av marknadsföring. Som regel inhämtas samtycket i direkt anslutning till ansökan om medlemskap eller vid nyttjande av ett visst erbjudande eller tjänst.

 


Särskilt om behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

Som medlem i en OK-förening erhåller du nyhetsbrev, reklam för varor och tjänster samt medlemsexklusiva erbjudanden av både allmän och personlig karaktär. Vid behandling av personuppgifter för sådana syften är din OK-förening och OK-Q8 AB gemensamt personuppgiftsansvariga.

Klicka på länken om du vill veta mer om hur OKQ8-sfären och dess partners behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål - Personuppgifter/Marknadsföring

Du vet väl att du alltid har rätt att avsäga dig reklam och annan direkt marknadsföring? Detta gör du genom att kontakta OK Medlemsservice. 


Särskilt om behandling av förtroendevaldas personuppgifter

I samband med nominering till förtroendeuppdrag behandlas ditt namn och kontaktuppgifter så som telefon och adressuppgifter. Om och i så fall när du får ett förtroendeuppdrag behöver vi också ditt personnummer och ditt bankkontonummer. Personuppgifterna behövs för att OK ska kunna administrera och genomföra nominering och val av ägarombud, ledamöter och ersättare i regionråd samt valberedningar. För dig som får en förtroendepost behövs uppgifterna för att administrera relationen, dvs avtalet, mellan den förtroendevalda och OK samt för att möjliggöra kontakter mellan OK och förtroendevalda respektive förtroendevalda sinsemellan.

Den legala grunden för behandlingen är intresseavvägning till dess att val av förtroendevalda skett och därefter fullgörande av avtal mellan OK och den förtroendevalda.

OK använder personuppgifterna för att administrera ditt uppdrag i föreningen, för utbetalning av arvode, för rapportering till Skatteverket, utskick av instruktioner och för att kommunicera information avseende uppdraget. Ditt namn, adress och ditt telefonnummer kommer också att finnas tillgängliga för andra förtroendevalda i föreningen.

OK kommer inte att lämna ut personuppgifterna till tredje man utöver publiceringen av namn på egen hemsida och offentliggörande av namn i OK:s andra kanaler till medlemmar samt när föreningen är tvingad till utlämnande enligt lag. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, max två (2) år efter aktuell mandatperiods utgång.


Behandling av personuppgifter utanför EU/EES-området

Dina personuppgifter bearbetas och lagras hos externa leverantörer såväl inom EU/EES-området som i USA. Innan personuppgifter görs åtkomliga för mottagare utanför EU/EES-området vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter och minimera riskerna. I regel är alla personuppgifter som görs åtkomliga för en mottagare i ett tredje land antingen krypterade eller så har de genomgått pseudonymisering för att förhindra obehörig åtkomst, röjande och men. Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler används också för att säkerställa att överföringen och mottagarens behandling sker i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler.

Uppdaterad senast: 2023-07-03

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till kundservice via postadress nedan. Din begäran behöver innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, telefonnummer, beskrivning av ärendet och din underskrift:

OKQ8 Kundservice
Box 502
774 27 Avesta

Du kan alltid kontakta kundservice om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet hos OKQ8 Scandinavia.


För att kontakta OKQ8 Scandinavias dataskyddsombud maila dso@okq8.se
Det är dataskyddsombudets uppgift att övervaka att OKQ8 Scandinavia uppfyller Dataskyddsförordningen.