Information till dig som är webbplatsbesökare hos OK-Q8 AB

Denna informationstext gäller dig som besöker vår hemsida www.okq8.se. Det finns separata informationstexter som rör dina personuppgifter som användare av våra appar, medlem i en OK-förening, privatkund, bankkund till OK-Q8 Bank AB och/eller som företagskund leverantör.

Syftet med den här texten är att du ska förstå vad vi gör med dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är vi skyldiga att informera om enligt svensk och europeisk lagstiftning. 

Denna allmänna informationstext är inte avsedd att ersätta andra informationstexter eller samtycken som du kan komma att tillhandahållas av oss. Innehållet i denna information kan komma att ändras över tid. Läs därför denna information på nytt varje gång du har funderingar kring användningen av dina personuppgifter.

 

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

När du besöker vår hemsida är det OK-Q8 AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter och behandlingar som utförs med anledning av ditt webbplatsbesök.

Om du har samtyckt till att vi använder s.k. tredjepartscookies, såsom marketingcookies, delar vi dina uppgifter med tredje parter. Vi har ett gemensamt personuppgiftsansvar tillsammans med sådana tredje parter vid användning av tredjepartscookies avseende den personuppgiftsbehandling som vi gemensamt har fastställt ändamålen och medlen för. För mer information, se nedan under rubriken Tredjepartscookies.

 

Varifrån kommer mina personuppgifter?

Den främsta källan till personuppgifter om dig är sådana uppgifter som uppkommer till följd av att du besöker vår webbplats, såsom vilka språkval du gör och andra preferenser, undersidor du har besökt. Den personuppgiftsbehandling som sker när du besöker vår webbplats är genom vår användning av cookies.

 

Vem dina personuppgifter kan komma att delas med

För de ändamål som beskrivs nedan kan dina personuppgifter delas och lämnas ut till andra mottagare. Sådan mottagare kategoriseras i någon av följande kategorier; 

 • leverantörer av tjänster för analys- och statistikverktyg
 • plattformar för kommunikation och marknadsföring

Sådan behandling regleras av avtal som har utformats på ett sätt som skyddar dina rättigheter som registrerad. Kontakta kundservice om du önskar mer information om sådant informationsutbyte. 

All utlämning av dina personuppgifter kommer ske i enlighet med lag och vi kommer att säkerställa att de personuppgifter som utlämnas endast behandlas för de ändamål för vilka de utlämnats.

 

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Dina uppgifter som webbplatsbesökare hos oss behandlas för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Det är viktigt för oss att du alltid har koll på vad vi gör med dina personuppgifter, därför kommer listan uppdateras löpande då vi inför nya behandlingar.


Ändamål

Laglig grund

Tillhandahålla webbplatsbesökare en funktionell webbplats och de tjänster som erbjuds på vår webbplats, såsom bl.a. webbshopen (nödvändiga och funktionella cookies).

Intresseavvägning varvid vårt berättigade intresse är att av att tillhandahålla en fullt fungerande webbplats.

För att rikta relevant marknadsföring (annonsering) av våra tjänster och produkter på vår webbplats och via olika digitala kanaler, inbegripet sociala medier (marketingcookies). 

Av dig särskilt lämnat samtycke.

Verksamhetsanalys och aktivitetsanalys i syfte att (statistiska cookies):

 • Förbättra och anpassa verksamhet/tjänster
 • Framställa beslutsunderlag
 • Framställa statistik

Av dig särskilt lämnat samtycke


 

Det kan förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för behandling av personuppgifter som inte täcks ovan.

 

 

Särskilt om cookies

Läs mer här https://www.okq8.se/cookies/

 

 

Behandling av personuppgifter utanför EU/EES-området

Dina personuppgifter kommer att överföras till följande leverantörer som är etablerade utanför EU/EES:

 • Google, USA
 • Facebook, USA (har server i EU)
 • LinkedIn (Microsoft)

Sådan överföring sker med stöd av de särskilda standardavtalsklausuler som framtagits och godkänts av EU, för att säkerställa att överföringen och mottagarens behandling sker i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler. Därutöver tillämpar vi, vid behov, ytterligare skyddsåtgärder i form av till exempel kryptering, anonymisering.

 

 

Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter som behandlas med anledning av vår användning av cookies anges i vårt cookiesverktyg genom att klicka på de olika kategorierna av cookies som anges i verktyget. 

Du kan även radera cookies från din webbrowser genom att ändra inställningarna.

 

 

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter.

 • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

 • Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.

 • Rätt till rättelse, radering eller begränsning - Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

 • Rätt att återkalla samtycke – Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

 • Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (dvs. enligt artikel 6.1 f GDPR) har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. (Gäller från och med 25 maj 2018)

 • Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.
Uppdaterad senast: 2021-01-27

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till kundservice via postadress nedan. Din begäran behöver innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, telefonnummer, beskrivning av ärendet och din underskrift:
OKQ8 Kundservice
Box 502
774 27 Avesta

Du kan alltid kontakta kundservice om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet hos OKQ8 Scandinavia.


Dataskyddsombud för OKQ8 Scandinavia är:
Richard Fleetwood
dso@okq8.se
Det är dataskyddsombudets uppgift att övervaka att OKQ8 Scandinavia uppfyller Dataskyddsförordningen.