Kemetyl K-Plus Blyersättningsmedel

7311850045480

179:-/st

Kemetyl K-Plus Blyersättningsmedel

7311850045480

179:-/st

Blyersättningsmedel för motorer som kräver blyad bensin.

  • 500ml
  • Skyddar ventilsäten mot slitage
Använd Köpguide
Denna produkt kan inte köpas i mobilen
Det uppstod ett fel

Utbud kan variera mellan stationer, kontakta din närmaste station för tillgänglighet.

Hitta station

Produktbeskrivning

Blyersättningsmedel är ett blyersättningsmedel för motorer som kräver blyad bensin. Skyddar ventilsäten mot slitage. Får ej användas i motorer med katalysatorer. Ej oktanhöjande. Räcker till 500 liter bensin.

Specifikationer

SpecifikationDetalj
Utseende Flytande.
Färg Färglös
Lukt Karakteristisk.
Lukttröskel Inte känt
pH Ej tillämpligt.
Löslighet i vatten Inte löslig
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) Inte känt
Flampunkt, °C (PMcc) 73
Självtändningstemperatur Ej tillämpligt
Kokpunkt/kokpunktsintervall Inte känt
Smältpunkt/smältpunktsintervall, °C -42
Explosionsområde (i luft) Inte känt
Undre explosionsgräns i luft (%) 0,6 ( Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta )
Övre explosionsgräns i luft (%) 7 ( Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta )

 

Oxiderande egenskaper < Ej tillämpligt

 

SpecifikationDetalj
Tändtemperatur Ej tillämpligt
Viskositet (20°C) Ej tillämpligt
Ångtryck (20°C) Inte känt
Ångdensitet (20°C) Inte känt. (luft = 1)
Relativ densitet (20°C), g/ml 1
Avdunstningshastighet < 1