Allmänna villkor för OKQ8 Tvättabonnemang

Följande villkor gäller för OKQ8 Tvättabonnemang och OKQ8 App

1. OKQ8 Biltvätt

OKQ8 Biltvätt är en applikationsbaserad tjänst som ger anslutna kunder tillgång till biltvätt på de tvättanläggningar
som från tid till annan är anslutna till denna tjänst.

Vid första inloggning i OKQ8:s applikation ”OKQ8” efter nedladdning av appen via App Store eller Google Play, ska
kontoinnehavaren registrera önskat tvättprogram och tvättanläggning, fordon samt vilket betal- eller kreditkort
som ska anslutas till tjänsten. Anslutet betal- eller kreditkort måste vara öppet för köp på Internet för att kunna
nyttjas som betalningsmedel för tjänsten. För kontoinnehavare med OKQ8-företagskort innebär detta att
kontoinnehavaren genom att ansluta sitt OKQ8-företagskort för OKQ8-abonnemangstvätt intygar att denne har
befogenhet att teckna OKQ8-abonnemangstvätt å företagets, som är knutet till aktuellt OKQ8-företagskort,
vägnar. Kontoinnehavare som är osäkra på om rätt att ansluta OKQ8-företagskort för OKQ8-abonnemangstvätt
föreligger uppmanas att kontakta sin arbetsgivare innan anslutning.

Kortinnehavaren väljer vidare om löpande abonnemang ska tecknas enligt nedan villkor eller styckevisa tvättar.


2. Abonnemang

2.1 Inledning

Ett abonnemang gäller löpande och för ett fordon (via registreringsnummer) på de tvättanläggningar som från tid
till annan är anslutna till denna tjänst. Abonnemanget medger kortinnehavaren möjlighet att tvätta registrerat
fordon upp till x antal gånger per rullande 30 dagar. X antal gånger beror på den abonnemang som kunden har
köpt. (Om kortinnehavaren önskar tvätta fler fordon krävs således ytterligare abonnemang för varje tillkommande
fordon.) Maximalt en tvätt per timme är tillåten. Tvattabonnemang fungerar inte för personliga eller utländska
registreringsskyltar. Det finns också möjlighet att köpa till fler tvättar och/eller att uppgradera sin tvätt till en
premiumtvätt, genom styckevisa köp (se punkt 3).

Byte av registrerat fordon kan endast genomföras vid abonnemangsperiods utgång. Kortinnehavaren kontaktar
OKQ8 kundservice på ”biltvatt@okq8.se” via e-post. Kunden har möjlighet att vid ett tillfälle per 
sexmånadersperiod ändra vilket fordon som är anslutet till abonnemanget.

2.2 Betalning

Kortinnehavare som anslutit sig till en abonnemangstjänst debiteras gällande abonnemangsavgift månatligen det
bank- eller betalkort som registrerats för abonnemangstjänsten.
Om betalning inte kan genomföras, exempelvis till följd av att kortet spärrats eller saknat täckning alternativt inte
är öppet för köp på Internet, kommer abonnemangstjänsten tillfälligt spärras. Nya försök görs under de
nästkommande tre bankdagarna. Abonnemangstjänsten återaktiveras när godkänd betalning registrerats hos
OKQ8.

2.3 Abonnemangsperiod

Abonnemangsperiod är 30 dagar räknat från det datum registrering skett. Om abonnemanget inte sagts upp enligt
nedan förnyas det automatiskt med ytterligare 30 dagar och så vidare.

2.4 Uppsägningstid

Kortinnehavaren har rätt att säga upp abonnemanget till abonnemangsperiods utgång. Detta kan ske i appen, eller
genom kontakt till OKQ8 Kundservice. Att avsluta abonnemang ska uppsägning ske minst en dag innan
abonnemangsperiod löper ut. I annat fall träder uppsägningen i kraft vid nästkommande abonnemangsperiods
utgång, varvid kortinnehavaren således debiteras för ytterligare en abonnemangsperiod.

 

3. Styckevisa köp 

Kortinnehavaren kan köpa styckevisa tvättar i applikationen OKQ8. Betalning dras automatiskt från det bank- eller
betalkort som registrerats i applikationen.

Om köpta tvättar inte nyttjats av kortinnehavaren inom en sammanhängande period om nittio dagar från
inköpsdagen, går de förlorade utan rätt till återbetalning eller kreditering av debiterad köpeskilling.

Kortinnehavaren äger inte rätt att överlåta rätten till köpta tvättar/förtvättar till annan; de köpta tvättarna kan
endast utnyttjas för det fordon som registrerats i tjänsten.

Styckevisa köp av tvättar gäller stationer som har utbud abonnemang.
*Vissa lokala avvikelser kan förekomma


4. Kortinnehavarens allmänna förpliktelser och förtid upphörande i vissa fall

Kortinnehavaren förbinder sig vid nyttjande av tjänsten att:

• Endast registrera bank- eller kreditkort tillhörande kortinnehavaren
• Inte medverka till obehörigt eller otillbörligt nyttjande av tvättabonnemanget eller inköpta stycketvättar
• Omgående rapportera fel i tjänsten eller applikationen OKQ8 biltvätt till kundtjänst
• Att försäkra sig att det registrerade fordonets storlek inte överskrider de maximala mått som gäller för aktuell
tvättanläggning samt i övrigt följer de instruktioner som vid var tid anvisas vid tvättanläggningen. OKQ8
ansvarar inte för icke fabriksmonterad extrautrustning.

OKQ8 förbehåller sig rätten att när som helst utföra erforderligt underhåll, stängning p.g.a. kyla, reparation eller
förbättring av anslutna tvätthallar samt applikationen OKQ8 biltvätt, varför tjänstens tillgänglighet inte garanteras.

OKQ8 äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Kortinnehavarens rätt att använda OKQ8 biltvätt, om OKQ8
har anledning att anta att Kortinnehavaren bryter mot ovan bestämmelser. OKQ8 äger härvid rätt att debitera
kortinnehavarens betal-/kreditkort för skada som OKQ8 lidit (t.ex. mellanskillnad mellan rabatterat pris som
erhållits vid utnyttjande av applikationen OKQ8 biltvätt och det ordinarie biltvättpriset).

OKQ8 har rätt att säga upp Kortinnehavarens rätt att använda OKQ8 biltvätt med en månads uppsägningstid, om
den anläggning som kunden valt inte längre ska vara ansluten till applikationen, eller om OKQ8 ska upphöra med
tjänsten i sin helhet.


5. Övrigt

5.1 Befrielsegrunder

OKQ8 är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad,
smittspridning, bojkott eller annan omständighet utanför OKQ8s kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout,
blockad och bojkott gäller även om OKQ8 själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan
uppkomma i andra fall ska inte ersättas om OKQ8 förfarit med normal aktsamhet. OKQ8 ansvarar ej för indirekta
skador såvida inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning.

5.2 Ändrade villkor

OKQ8 förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor och gällande prislista. Ändringar ska ha verkan mot
kortinnehavaren från och med en månad efter det att OKQ8 lämnat meddelande om ändringen, exempelvis via
appen. Om kortinnehavaren inte godtar ändringen har kortinnehavaren rätt att inom nämnda tid säga upp avtalet.
Ändring som är till förmån för kortinnehavaren får tillämpas omedelbart.

5.3 Ångerrätt

Kortinnehavare som är konsument har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar från registreringsdatum genom
kontakt till OKQ8 Kundservice. Om Kortinnehavaren har använt abonnemanget under tiden fram till att
ångerrätten utövas, ska Kortinnehavaren betala ordinarie pris för dessa biltvättar enligt OKQ8:s vid var tid gällande
prislista. OKQ8 äger härvid rätt att debitera Kortinnehavarens registrerade betal-/kreditkort för den skuld som
härvid föreligger, innan återbetalning av eventuellt återstående medel sker till Kortinnehavaren.

5.4 Personuppgifter

Samtliga aktuella villkor och information kring OKQ8s behandling av personuppgifter samt information om
kortinnehavarens rättigheter i förhållande till personuppgiftsbehandlingen finns tillgängliga på
www.okq8.se/personuppgifter. I samband med registrering i OKQ8 Biltvätt. Kortinnehavaren förväntas ha tagit del
av denna information.

5.5 Klagomålshantering och tvister

Kortinnehavaren hänvisas i första hand till personal vid aktuell tvättanläggning och/eller OKQ8 Kundservice vid
eventuella klagomål. Om parterna inte kan komma överens, kan kortinnehavaren vända sig till ARN och/eller
allmän domstol.

Uppdaterad senast 2022-05-04