Ökad biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är livsviktig för vårt liv på jorden, men minskar i allt snabbare takt till följd av klimatförändringarna. Stadsmiljöer kan vara särskilt knepiga för insekter och växter att leva i och på OKQ8 Fruängen utanför Stockholm genomför vi därför ett pilotprojekt i ett försök att öka den biologiska mångfalden. 

Ängar och insektshotell på OKQ8 Fruängen

Under hösten 2021 påbörjades ett testprojekt på OKQ8 Fruängen utanför Stockholm. Vi anlade ängsmiljöer med gräs och blommor av olika slag för att gynna pollinerare som vildbin, fjärilar och andra insekter. Ängarna minskar i antal Sverige och då får pollinerare svårt att hitta mat och boplatser. Vanliga klippta gräsmattor är som öknar för dem. På ängen är det viktigt att vi sår så kallade inhemska arter, alltså växter som finns naturligt i Sverige. Då kan vi bevara våra vildlevande bin och fjärilar som är beroende av de inhemska ängsväxterna. I anslutning till ängarna har vi även satt upp insektshotell.

Testyta 1 & 2 - Normaläng och torräng

Här har vi anlagt två testytor med olika typer av ängsvegetation, normaläng och torräng.

Det finns olika typer av ängar som är anpassade efter hur torrt eller fuktigt det är på en plats. Gemensamt för ängar är att de behöver näringsfattig jord för att kunna växa. Att den högra ängen kallas torräng betyder, precis som det låter, att ängsväxter som är anpassade efter torra förhållanden har såtts här. Normalängen i sin tur växer på platser med normalfuktig jord och klarar även lite mer skugga. Båda ängarna anlades genom att den befintliga gräsmattan och det översta jordlagret togs bort för att undvika att gräs tar över och konkurrerar ut ängsblommorna. Därefter lades sand ut över hela ytan och inhemska ängsfröer såddes in som passar respektive yta.

Det kan dröja innan ängen ser ut just som en äng, eftersom det tar tid för växterna att slå rot och etablera sig. Därför måste vi ha lite tålamod med den här platsen och se den växa fram år för år.

Testyta 3 - Ängsmatta

Här har vi anlagt en äng med hjälp av en ”färdig” ängsmatta som läggs ut i rutor på ytan. Ängsmattan fungerar ungefär som en gräsmatta som rullas ut och innehåller ängsväxter som är företablerade hos en plantskola. Mattan kommer i fyrkanter som läggs ut över ytan och på så sätt får vi ett snabbt resultat! Just den här ängsmattan är en normaläng, med lite annan sammansättning än den som såtts ut lite längre bort. 

Testyta 4 - Fri etablering

Ibland krävs nästan inga åtgärder alls – att lämna områden orörda och spara det som redan växer på en plats kan vara en viktig åtgärd för att gynna biologisk mångfald. I stället för att klippa ner ytan som en gräsmatta lämnas den här ytan orörd och slås som en äng. Då tillåts gräset att växa upp. Det högre gräset kan främja insekter och ge dem skydd, och även ge mat åt bin och fjärilar om det finns blommande grässorter i gräsmattan.

Testyta 5 - Lökar

Lökväxter är ett utmärkt sätt att hjälpa insekter, bin och fjärilar att få pollen. Tidigt på våren när insekterna vaknar råder det ofta brist på blommande växter och därmed pollen, vilket gör att insekterna kan få svårt att hitta mat. Genom att sätta lökväxter som blommar tidigt kan vi hjälpa pollinerarna att överleva och samtidigt gynna den biologiska mångfalden. Dessutom är vårlökarna vackra att titta på. 

Varför satsar vi på biologisk mångfald?

Naturen, dess djur och insekter förser oss med råvaror, vattenrening och klimatreglering som vi är beroende av, både i vår verksamhet och privatliv. Därför är det viktigt att alla gör vad de kan för att skapa förutsättningar för att bevara och öka den biologiska mångfalden – ett område som också är en del i vårt hållbarhetsarbete på OKQ8. 

Även fler djur än insekter kan gynnas av äng. Till exempel är växternas fröställningar mat till småfåglar och den mer uppvuxna vegetationen ger skydd till smådjur.

I anslutning till våra ängar har vi även satt upp insektshotell. Idag råder det brist på boplatser för vildbin och en enkel åtgärd för att skapa nya boplatser är att installera ett insektshotell. Det blir också en möjlig plats för dem att övervintra på. Insektshotellet på OKQ8 Fruängen har tre olika typer av boplatser som består av vass, borrade hål och murbruk i olika former. Citronbin, rödmurarbin, blåmurarbin och tapetserarbin förväntas flytta in när ängen börjat blomma och det finns mat att hämta.

 

Så kan du bidra till den biologiska mångfalden

Det finns många sätt att skapa bättre förutsättningar för djur, bin och andra insekter att överleva. Här är ett par enkla tips på vad du kan göra i din egen trädgård eller balkong:

  • Lämna en bit av gräsmattan oklippt så att blommorna i gräsmattan får gå i blom
  • Låt ogräset vara - många vildbin använder blommande tistlar och maskrosor som näringskälla
  • Sätt upp fågelholkar i trädgården
  • Plantera olika växter som gör att det blommar i trädgården eller på balkongen från tidig vår till sen höst, så finns det mat hela säsongen. Gärna inhemska arter!
  • Öppna ett eget bihotell genom att borra hål i trädbitar
  • Ge fåglar, men även igelkottar och insekter möjlighet att dricka och bada på sommaren genom ett krukfat med vatten. En sten i mitten ger ett bra ställe för insekter att vila på.

 

Bihotell