Användarvillkor OKQ8 Mobilitetstjänster

(”Allmänna Villkor”)

 1. Inledning

  Läs dessa Allmänna Villkor grundligt. Genom att registrera dig hos OKQ8 och godkänna de Allmänna Villkoren ingår du (”Användaren”) ett avtal med OK-Q8 AB, org.nr 556027-3244 (”OKQ8”), med dessa Allmänna Villkor som avtalsinnehåll.
 2. Grundläggande krav

  1. Bokning och nyttjande av Fordon görs av Användaren i av OKQ8 tillhandahållen app för tjänsten.
  2. Användare måste ha giltigt körkort i Sverige sedan minst ett år tillbaka och ha haft körkortet utan avbrott, vilket OKQ8 har rätt att kontrollera via tillämpligt körkortsregister. Användaren ska alltid ha sitt körkort med sig vid nyttjande av Fordon. Användaren ska anmäla eventuell indragning, avstängning eller utgång av Användarens körkort utan dröjsmål. Vid registrering för tjänsten ska giltigt körkort uppvisas på begäran av OKQ8.
  3. Användaren måste ha ett giltigt BankID och vara folkbokförd i Sverige för att kunna registrera sig.
  4. Användaren ska ha ett betal – eller kreditkort och tillräcklig betalningsförmåga, vilket OKQ8 har rätt att kontrollera genom kreditupplysning. Om Användaren har betalningsanmärkning eller om OKQ8 har skälig anledning att misstänka att Användaren saknar tillräcklig betalningsförmåga, har OKQ8 rätt att säga upp Avtalet. Vidare förbehåller sig OKQ8 rätten att neka Användare som har anmärkning i Biluthyrarna Sveriges informationslista.
 3. Medlemskapet

  1. Medlemskap i appen OKQ8 Hyrbil (”Appen”) ger Användaren rätt att boka och nyttja Fordon genom appen till vid var tid gällande priser.
  2. Användaren får en egen användarprofil som ger åtkomst till OKQ8:s fordonsflotta på obemannade stationer. Medlemskapet är personligt så tänk på att lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till detta.
 4. Bokning av fordon

  1. För tjänsten gäller att Fordon bokas i Appen. En bokning är giltig först när den godkänts av OKQ8 i Appen.
  2. Användaren får ha ett antal kommande bokningar men bokningarna får inte vara överlappande (dvs. Användaren får inte ha två bokningar under samma period)
  3. Minsta tillåtna bokningstid för tjänsten är en timme.
  4. En bokning får inte överlåtas eller upplåtas till annan (fysisk eller juridisk) person.
 5. Fordonets användning

  1. Användaren ansvarar för det bokade fordonet (”Fordonet”) under den aktiva perioden. Med den aktiva perioden avses att Användaren har låst upp Fordonet med Appen eller genom OKQ8 kundservice. Bokningen är därmed aktiv i bokningssystemet och Användaren är ansvarig till dess att Fordonet återlämnats och avslutat bokningen.
  2. Användaren är fullt ansvarig för att framföra Fordonet i enligt med dessa Allmänna Villkor. Användaren får inte låta annan person framföra Fordonet.
  3. Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av Användaren. Användaren är medveten om att rätten att disponera Fordonet enligt villkoren omedelbart upphör om denne försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att polis- eller tullmyndighet eller annan som handlar i OKQ8s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla Fordonet. Användaren är ansvarig för samtliga kostnader som OKQ8 kan drabbas av om Användaren fört Fordonet utanför Sverige.
  4. Användaren är skyldig att innan resan påbörjas kontrollera att bilen inte har några skador. Kunden ska i Appen rapportera alla skador som upptäcks.
  5. Användaren ska omgående underrätta OKQ8 om fel eller skada på Fordonet samt om stöld under nyttjandetiden. Vid misstanke om brott ska även anmälan ske till polisen. Användaren ska iaktta och följa Fordonets varningssystem. OKQ8 ska efter sådan underrättelse meddela Användaren vilka åtgärder som ska vidtas.
  6. Användaren ansvarar för att Fordonet vårdas väl och ska se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. För det fall varningslampa uppträder innan, under eller efter färd åtar sig Användaren, om möjligt, att avhjälpa anledning till att varningslampan tänds. Kostnader hänförliga till handhavandefel äger OKQ8 rätt att debitera Användaren.
  7. För Fordon som drivs på flytande drivmedel så ingår drivmedel i hyreskostnaden. Om Fordonet drivs på flytande drivmedel så svarar du som Användare för tankning och att bilen aldrig har mindre än en halv tank (50%) vid återlämning av bilen. För tankning används OKQ8 drivmedelskort som finns i bilens handskfack. Tankkort får inte användas för annat än bränsle och fordonsrelaterade produkter såsom spolarvätska och motorolja. För tankning på annan station görs ett utlägg.  Kopia av kvitto mailas till bildelning@okq8.se och ersättning sätts in på det kort som är registrerat i appen under användarprofilen.
   För helelektriska bilar ingår gratis laddning på bilpoolens parkeringsplats. Övrig laddning under pågående hyra betalas av Användaren. Det utgår ingen kilometeravgift för nyttjande av bilen upp till 150 kilometer. 
  8. Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i bilen, vid överträdelse uttages en avgift för sanering av Fordonet.
  9. Fordonet får inte, överlastas, framföras i terräng eller på oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på Fordonet.
  10. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat motorfordon. Det är inte tillåtet att använda Fordonet i motortävlingar.
  11. Användaren ska hantera Fordonet på samma sätt som en aktsam bilägare skulle ta hand om sitt eget fordon. Användaren ska parkera Fordonet på säker plats mot skadegörelse och åtar sig att inte lämna Fordonet olåst när Användaren, eller annan person i Användarens sällskap, inte befinner sig i Fordonet.
  12. Användaren får inte hyra ut Fordonet till annan. Transport med Fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten.
  13. Användaren ansvarar för att rätt drivmedel används i Fordonet. Drivmedelstyptyp finns angivet i Appen eller tanklocket. Användare ska betala faktisk reparationskostnad för eventuella skador till följd av feltankning samt tömning och påfyllning av drivmedel.
  14. Om Fordonet är en elbil eller en plug-in-hybrid, ansvarar Användaren för att laddkabeln inte medföljer bilen under färd, att kabeln ansluts på ett korrekt sätt vid återlämning och att laddning påbörjas. Laddkabeln får inte användas för annat ändamål än att ladda Fordonet. Användaren ansvarar för att elbilsladdkabel kopplas in korrekt och att laddningen startas när bilen återlämnats.
  15. Användaren får under inga omständigheter stänga av airbagen på passagerarsidan.
  16. Användaren är skyldig att tillse att Fordonet låses efter avslutad bokning. Om Fordonet inte går att låsa skall användaren omedelbart kontakta OKQ8 för felrapportering.
 6. OKQ8s ansvar

  1. Om ett Fordon inte finns på angiven plats eller inte är körbart vid bokningstidens start, försöker OKQ8 säkerställa ersättningsfordon. Kan OKQ8 inte uppfylla detta är Användaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet. Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet, följdskador eller indirekta skador.
  2. OKQ8 svarar för att Fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. Fordonets kondition fel eller driftstopp är Användaren berättigad till nedsättning av hyran.
  3. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om Fordonet stjäls avbryts bokningen efter det att Användaren kontaktat OKQ8 och vid stöld även gjort polisanmälan. OKQ8 bistår, om möjligt, Användaren med support avseende ersättningsfordon.
  4. OKQ8 förbehåller sig rätten att tillfälligt byta ut Fordonet mot annan modell vid t.ex. service eller reparation. Fordonet, inklusive all utrustning, är och förblir OKQ8s egendom.
 7. Användarens ansvar
  1. Användaren ansvarar gentemot OKQ8 för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba OKQ8 i egenskap av Fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på Fordonet som Användaren vare sig känt eller borde känna till. Om Användaren inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till Fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan OKQ8 i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala dem, har OKQ8 rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera Användaren en administrativ avgift på SEK 500:- inkl. moms för varje ärende. Detsamma gäller parkeringsavgifter som uppkommit under Användarens hyresperiod men som faktureras OKQ8 i egenskap av Fordonets ägare i efterhand. Denna bestämmelse gäller dock inte trängselavgift som inkluderas under hyrestiden.
  2. Om användaren vill bestrida en parkeringsbot skall Användaren först betala avgiften och sedan ta kontakt med OKQ8 kundservice.
  3. OKQ8 har rätt att vid förfrågan från polismyndighet avseende ansvar för trafik- och parkeringsbestämmelser eller andra lagöverträdelser uppge identiteten på den Användare som bokat det aktuella fordonet vid den aktuella tidpunkten.
  4. Användare ansvarar gentemot OKQ8 för att Fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden.
  5. Användaren är ersättningsskyldig för självrisk vid skada på eller förlust av Fordonet enligt prisbilaga.
  6. Är föraren under 24 år och vållande till skada utgår ett “ungdomsskadekostnadsuttag” om SEK 1500: - inkl. moms utöver vad som ovan sagts.
  7. Alla bilar har trafik- och helförsäkring med sedvanlig omfattning, skadekostnader framgår i bilaga 2 – Skadekostnader. Användaren kan köpa till en Skadekostnadseliminering (SKE), pris för denna framgår i appen vid bokningsförfarandet.
 8. Begränsning av skada

  Det åligger såväl Användare som OKQ8 att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden som hade kunnat undvikas.
 9. Återlämnande av bil

  1. Vid hyrestidens utgång ska Användaren återlämna Fordonet på den plats där det avhämtats.
  2. Vid återlämnandet ska Fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Om Fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är OKQ8 berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av Fordonet.
  3. Nyttjandet av Fordonet debiteras i normalfallet både i tid och i distans.
  4. Kostnaden per distans debiteras per km. Kostnaden i tid debiteras per påbörjat dygn eller timme.
  5. Användaren debiteras den avgift som gäller för hela den tiden som Fordonet är bokat, även om bokningen avslutas i förtid och bilen återlämnas.
  6. Lämnas Fordonet tillbaka senare än avtalats utgår en förseningsavgift i enlighet med vad som anges i prisbilagan.
  7. Vid återlämnande av Fordon skall användare tillse att bränslenivån (om Fordon drivs på flytande drivmedel) är på minst 50%, återlämnas bil med mindre drivmedel i tanken kommer användaren debiteras en tilläggsavgift.
 10. Priser, betalningsvillkor och avbokningsregler

  Priser för nyttjande av tjänsten framgår i prislistor på OKQ8.se(okq8.se/hyrbil/hyr-per-timme/villkor) samt i Appen.
  1. Debitering av den fasta avgiften av hyran görs 15 minuter innan hyran påbörjas.
  2. Debitering av den rörliga delen av hyran (km taxa) görs direkt efter varje avslutad hyresperiod.
  3. Om hyran förlängs under pågående bokning görs en ny debitering av det fasta hyresbeloppet för perioden. Finns inte tillräckliga medel på kortet vid förlängningen går den inte att genomföra.
  4. När bilen är låst och hyran avslutad kommer en bekräftelse på att hyran är avslutad och vad den totala kostnaden för hyran blivit (undantaget ev. vidarefakturering av obetalda P-avgifter som är hänförliga till hyresperioden, eventuella skadeståndsanspråk vid missbruk av tjänsten etc). Kvitto mailas till angiven mailadress i kontaktuppgifterna.
  5. Användaren får kostnadsfritt avboka eller förkorta en bokning fram till 30 minuter innan starttiden för bokningen. Om Användaren inte har avbokat eller förkortat bokningen senast 30 minuter före starttiden för bokningen debiteras denna i sin helhet.
  6. Betalning av tilläggsavgifter såsom avgifter för sen återlämning, felparkering, rökning i bil etc. samt ersättning för skador debiteras användarens betalkort i efterhand. OKQ8 har rätt till sådan ersättning om betalning begärs inom sex månader från att bokningen avslutas.
 11. Personuppgifter

  1. OKQ8 behandlar användarens personuppgifter i enlighet med OKQ8 personuppgiftspolicy som återfinns i Appen samt på okq8.se/hyrbil/hyr-per-timme/integritetspolicy.
  2. Användaren ansvarar själv för att omgående uppdatera sin profil i appen under användarprofil vid ändring av användarens namn, adress, telefonnummer/mobilnummer, e-postadress eller körkortsbehörighet.
 12. Avtalstid och uppsägning

  1. Avtalet gäller tills vidare till någon av parterna säger upp avtalet.
  2. Användaren kan när som helst säga upp OKQ8 Mobilitet genom att meddela OKQ8 i Appen eller via e-post till bildelning@okq8.se
  3. OKQ8 har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot dessa allmänna villkor som t ex genom att:
   • användaren uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter vid registrering av OKQ8 Mobilitet eller under pågående avtalsperiod
   • fordonet under användandet körs vårdslöst eller vansköts.
   • inte i övrigt fullgör sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor och Fordonets användarinstruktioner.
   • inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot OKQ8.
   • användaren har vid fler än ett tillfälle och efter påpekande från OKQ8 inte återlämnat Fordonet i tid.
  4. Om OKQ8 har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan har användaren inte rätt att få tillbaka eventuellt kvarstående redan förbetald medlemsavgift.

 13. Force Majeure

  Part har rätt att utan påföljd inställa, inskränka eller uppskjuta prestation om prestationens fullgörande omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter som ligger utanför parts kontroll. Exempel på sådana omständigheter är krig, terrorhändelse, sabotage, export- eller importrestriktion, statlig reglering av annat slag, extrema väderförhållanden, ishinder, avbrott i allmänna kommunikationer, naturkatastrof, arbetskonflikt, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse samt omfattande driftstörning.
 14. Biluthyrarna Sverige:s informationslista

  Användare som bryter mot ovan nämnda villkor eller på annat sätt förorsakar OKQ8 skada, rapporteras rutinmässigt till Biluthyrarna Sveriges informationslista. Informationslistan distribueras till anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (PUL) eller senare antagen lagstiftning. Medlemmar i Biluthyrarna Sverige följer PCI lag.
 15. Ändringar

  OKQ8 förbehåller sig rätten att genomföra förändringar i Användarvillkoren när som helst. De vid var tid gällande Användarvillkoren finns alltid tillgängliga på vår sida med anvädarvillkor. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad genom att regelbundet besöka webbplatsen.

Bilaga 1 – Tilläggsavgifter

 • Sen återlämning: 500 kr per timme.
 • Parkeringsböter/felparkeringsavgifter: Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift. Eventuell kostnad för att frakta fordonet till rätt plats.
 • Ej tankat fordon, Fordon återlämnas med mindre än halv tank: 500 kr
 • Kraftigt nedsmutsat fordon: Faktisk kostnad för rekonditionering
 • Djur i fordon: 1000 kr
 • Fortkörning: Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift
 • Rökning i fordon: 2500 kr
 • Borttappat tankkort: 500 kr
 • Tankkort används för att tanka eget/annans fordon: Faktisk kostnad plus 500 kr i administrationsavgift. Stöld polisanmäls alltid.
 • Stöld ur olåst Fordon: Faktisk kostnad plus 500 kr i administrationsavgift tex tankkort. Stöld polisanmäls alltid
 • Borttappad laddkabel: upp till 5000 kr
 • Ljuset på: 500 kr
 • Olåst bil alt. fönster neddragna: 500 kr

Bilaga 2
Skadekostnader

Typ av skada Skadekostnad utan SKE* Skadekostnad med SKE*
Vagnskada personbil SEK 12500 SEK 0
Vagnskada lastbil SEK 12500 SEK 0
Vagnskada minibuss SEK 12500 SEK 0
Trafiksjälvrisk SEK 5000 SEK 0
Stöld SEK 3750 SEK 0
Stöld med nyckel bilens fulla värde enligt okq8´s gällande försäkringsvillkor
brandskada SEK 3000 SEK 0
glasskada SEK 4000 SEK 0
bärgning och räddning SEK 3000 SEK 0

*skadekostnadseliminering