Hälsa och säkerhet

Hälsa, miljö och säkerhet är frågor som är viktiga för oss. Målet är en verksamhet med minskad miljöpåverkan och som är fri från ohälsa och olycksfall för våra kunder, medarbetare och grannar.

Välj ett ämne

Säkra transporter

Vi utbildar nyanställd personal och fortbildar erfaren personal för att alltid hålla högsta möjliga kunskapsnivå. Samtliga fordon som transporterar för OKQ8 är utrustade med alkolås.

Säkerhet på oljedepåer

Säkerhetsarbetet är till för att förebygga skador och olyckor. Skulle en olycka trots allt inträffa finns utarbetade handlingsplaner samt utrustning för att begränsa konsekvenserna.

Leverantörer och entreprenörer

Här hittar du information till entreprenörer och leverantörer som OKQ8 samarbetar med. Vi arbetar aktivt med att vår verksamhet ska kunna bedrivas på ett tryggt och sunt sätt.

EHS-policy

Det här är OKQ8 Scandinavias EHS-policy för människa och miljö och gäller all vår verksamhet. 
Med EHS (Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet) avses aspekter som påverkar människors och den omgivande miljöns välbefinnande. Vi arbetar aktivt tillsammans där vi som medarbetare på OKQ8 Scandinavia och samarbetspartner har ett eget personligt ansvar.

OKQ8 Scandinavias arbete inom hälsa, miljö och säkerhet följer tillämplig lagstiftning, branschnormer och rekommendationer och samarbetar med myndigheter och andra intressenter. Vi analyserar kontinuerligt risker och strävar efter att minska verksamhetens negativa påverkan i det dagliga arbetet och i händelse av nödläge. Vi arbetar med kvalitet och processer med kontinuerliga förbättringar både förebyggande samt systematiskt. Vi har mål och handlingsplaner inom alla divisioner. 

Vi arbetar för en hållbar utveckling och verkar för att förebygga skador och ohälsa samt reducera den klimat- och miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till genom att:

Fokusera på de för oss mest betydande miljöaspekterna och riskerna för miljö, hälsa och säkerhet
Utveckla och erbjuda hållbara produkter 
Minska miljöpåverkan från tillförsel, lagerhållning och distribution av våra produkter
Minska miljöpåverkan vid etablering, under drift och vid avslutande av våra anläggningar
Säkerställa att alla medarbetare och samarbetspartner har den utbildning som krävs
Utreda incidenter för att genom lärdomar reducera risker
Ha en punkt för EHS på dagordningen vid personalmöten och affärskritiska uppföljningar
Ha en vision om noll arbetsrelaterade olyckor i arbetet
Ställa krav på leverantörer och samarbetspartner samt följa upp deras insatser genom dialog och bedömningar 
Ge tydlig information om vårt EHS-arbete till externa intressenter som kunder, samarbetspartner och myndigheter


 

Augusti 2024
Karin Eriksson, VD
OKQ8 Scandinavia

Miljöcertifikat

Vi arbetar med ett ledningssystem för hälsa, miljö och säkerhet. Det betyder att vi arbetar systematiskt med dessa frågor, sätter mål, gör åtgärdsplaner, genomför och följer upp vårt arbete. Delar av verksamheten har certifierat sina ledningssystem.

Att ha kunskap om de kemiska produkterna som man hanterar utgör såklart också en viktig del i att begränsa risker för användare. Klicka på länken för att läsa våra säkerhetsblad.