Leverantörer och entreprenörer

OK-Q8 AB arbetar aktivt med att vår verksamhet ska kunna bedrivas på ett tryggt och sunt sätt för att öka arbetsmiljösäkerheten. Det görs bland annat genom att förebygga oönskade händelser med avseende på hälsa, miljö och säkerhet (HMS). HMS-arbetet kännetecknas av ett helhetstänk med förståelse och delaktighet hos alla, vilket också inkluderar våra samarbetspartners.

Våra rutiner

OK-Q8 AB har följaktligen intresse av att ni kontinuerligt utvecklar ert arbetssätt och de varor eller tjänster ni förser oss med. Er organisation är viktig för oss då ni tillhandahåller tjänster/produkter som vid olämpligt utförande eller hantering kan leda till allvarlig skada med avseende på hälsa, miljö eller säkerhet. Ni är därmed en viktig partner i vårt arbete att med ständiga förbättringar till förmån för våra kunder och andra intressenter.

I grunden ligger de avtal och uppgörelser som ni som entreprenör/leverantör har med OKQ8. Nedan publiceras material som ni i olika sammanhang kan komma i kontakt med. Som entreprenör är du alltid skyldig att på eget initiativ anmäla dig då du kommer till OKQ8:s arbetsplatser. För obemannade stationer gäller att följesedel kan lämnas som anmälan/inskrivning men behövs arbetstillstånd (exempelvis s.k. "heta arbeten") ska föreståndaren kontaktas. Inskrivning/arbetstillstånd sker på följande blankett som tillhandahålls på våra bemannade stationer i loggboken för stationer och pärmen för obemannade stationer.

Alla som befinner sig på OKQ8s stationer ska ta del av denna informration gällande hälsa, miljö och säkerhet.
Hälsa, Miljö & Säkerhetsinformation till entreprenörer ›

Här kan du ta del av den policy som ligger till grund för den verksamhet OKQ8 bedriver och så därför också gäller entreprenörer som arbetar med högriskarbeten på OKQ8:s uppdrag.
Säkerhetsregler vid högriskarbete ›

Incidenter

OKQ8 gör ingen skillnad på olycka, incident, oönskad händelse, tillbud och nästan-händelse. Vi ser alla som incidenter. För att kunna förebygga och förhindra incidenter ska incidenter som inträffat eller hotat att inträffa i verksamheten rapporteras och utredas. De ska omgående rapporteras till OKQ8:s representant på arbetsstället.

Nedan bifogas dokument som kan användas för incidentutredning och åtgärdsplan. Det viktiga är att svara på frågorna:

  • Vad hände?
  • Var hände det?
  • När hände det?
  • Varför hände det?

Lärdomar och åtgärder som utredningen resulterar är en förutsättning för ständiga förbättringar och följande dokument - åtgärdsplan och incidentutredning - kan användas.

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning. Det kan exempelvis handla om svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol. För dessa typer av arbeten krävs det att personer som utför brandfarliga Heta arbeten är utbildade och har certifikat. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver också att brandskyddsansvariga och brandvakter på platsen har ett sådant certifikat.

För entreprenörer som delegerats tillståndsansvaret enligt heta arbetens säkerhetsregler ska blanketten nedan användas som tillstånd och kontrollista. Denna fylls i i sin helhet av entreprenören som tar med två exemplar till stationen och där lämnar ett exemplar till föreståndaren eller dennes ställföreträdare.

Blankett tillstånd och kontrollista ›
Heta arbeten ska genomföras enligt gällande regelverk ›