Våra hållbara drivmedel

OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda. Vår vision är hållbara drivmedel och på så sätt även en hållbar bilism.

Vår vision

OKQ8s vision är mer hållbara drivmedel och en hållbar bilism. Det kan vi arbeta för på flera olika sätt, bland annat genom att erbjuda förnybara drivmedel, bygga hållbara stationer och ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra leverantörer. För fossila drivmedel och biodrivmedel ser förutsättningarna för kravställning och uppföljning olika ut. Det påverkar hur långt vi har nått. Vår ambition är att ställa lika hårda krav oavsett råvara eller ursprung. OKQ8 ser dialoger och en med leverantören gemensam värdegrund som basen i vårt leverantörssamarbete.

Genom att till exempel erbjuda förnybara drivmedel och hållbara stationer bidrar vi till en hållbar framtid inom transport och biltrafik. Dessutom ser vi till att ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra leverantörer. Vår ambition är att ställa samma hårda krav på våra drivmedel oavsett råvara och ursprung, därför är det viktigt med dialoger och en gemensam värdegrund som basen i vårt leverantörsarbete.

Läs mer om våra leverantörer, visioner, spårbarhet och ursprung i foldern Hållbara Drivmedel 2020/21. 

Miljöinformation drivmedel - avser drivmedel som såldes 2020

Vad är ett hållbart drivmedel?

Enligt svensk lag ska ett hållbart drivmedel, även kallat biodrivmedel, bland annat skydda marker med hög biologisk mångfald och garantera en minsta växthusgasminskning jämfört med fossila bränslen. Att använda mer hållbara biodrivmedel är ett sätt att sänka utsläppen och minska vår miljöpåverkan.

Spårbarhet och ursprungsmärkning

Vi på OKQ8 för en löpande dialog med våra leverantörer kring miljö och socialt ansvar baserat på våra regler och FN:s Global Compact. Det här är ett viktigt steg i att kunna säkerställa hållbarheten i leverantörskedjan.

OKQ8 producerar själva inga drivmedel utan köper in färdiga produkter, bensin och diesel, från nordiska raffinaderier som vi har långsiktiga relationer med och som har ett välutvecklat miljö- och hållbarhetsarbete. 

Det finns idag inga tydliga och lagstiftade krav gällande spårbarhet av råvaran när det kommer till fossila drivmedel. I våra leverantörskontrakt kravställer vi dock att våra leverantörer ska riskbedöma och utvärdera samt välja sina underleverantörer utifrån sin och vår uppförandekod. Vi följer upp genom att anlita oberoende tredjepart för revision av våra leverantörer. Vi förväntar oss och kontrollerar att våra underleverantörer även gör stickprovskontroller och följer upp sina underleverantörer i sin tur. När det gäller växthusgasutsläpp används ett genomsnittligt utsläpp per energienhet bensin eller diesel som är fastställd av EU.


För att uppfylla lagkraven kring hållbara biodrivmedel krävs bland annat en spårbarhet. Det innebär att man kan spåra drivmedlen från råvara till färdig produkt och ut till kund. Denna lagstiftning har hjälpt oss att förbättra vår kontroll över de biodrivmedel vi använder och vilken växthusprestanda de har. Ökad spårbarhet är en viktig förutsättning för att kunna följa upp, garantera och leverera hållbara drivmedel. Att arbeta med hållbarhet är en svår men viktig uppgift, det är ett evigt kretslopp och mycket att hålla reda på. Men för oss är det viktigt att kunna ställa krav på hållbarhet i leverantörskedjan.

Under 2015 hade all biogas svenskt ursprung. Råvara som använts för tillverkningen av biogas är fördelat på avfall/restprodukter, gödsel, slam, spannmål och skogsråvara. För utsläpp av koldioxid beräknat ur ett livscykelperspektiv gäller 2,0 kg CO2/kg för Biogas 50 (BG50) och 0,9 kg CO2/kg för Biogas 100 (BG100).

Fossila drivmedel

Våra fossila drivmedel genomgår sju steg innan det når kunden. Eftersom OKQ8 inte äger några egna raffinaderier kommer vi in relativt sent i kedjan. Det gör att arbetet med att kontrollera leverantörerna blir extra stort men också extra viktigt.

Biodrivmedel

OKQ8 erbjuder fyra biodrivmedel: etanol, RME, HVO och biogas. Dessa genomgår minst åtta steg innan de når kunden, varav vi kommer in i steg fem - lagerhållning på depå. Etanol görs till exempel av vete, majs eller sockerrör och är ett de vanligaste biodrivmedlen som finns i Sverige. RME är ett drivmedel gjort på raps medan HVO görs av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och biogas görs av restprodukter såsom matavfall men kan också tillverkas av grödor.

Läs mer om vårt arbete kring hållbarhet- och spårbarhet i foldern Hållbara Drivmedel 2020-21