Våra hållbara drivmedel

OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda. Vår vision är hållbara drivmedel och på så sätt även en hållbar bilism.

Vår vision

OKQ8s vision är mer hållbara drivmedel och en hållbar bilism. Det kan vi arbeta för på flera olika sätt, bland annat genom att erbjuda förnybara drivmedel, bygga hållbara stationer och ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra leverantörer. För fossila drivmedel och biodrivmedel ser förutsättningarna för kravställning och uppföljning olika ut. Det påverkar hur långt vi har nått. Vår ambition är att ställa lika hårda krav oavsett råvara eller ursprung. OKQ8 ser dialoger och en med leverantören gemensam värdegrund som basen i vårt leverantörssamarbete.

Genom att till exempel erbjuda förnybara drivmedel och hållbara stationer bidrar vi till en hållbar framtid inom transport och biltrafik. Dessutom ser vi till att ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra leverantörer. Vår ambition är att ställa samma hårda krav på våra drivmedel oavsett råvara och ursprung, därför är det viktigt med dialoger och en gemensam värdegrund som basen i vårt leverantörsarbete.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Den allvarliga utvecklingen i Ukraina orsakar lidande och väcker frågor kring ryska råvaror i de drivmedel och produkter som säljs i Sverige.

OKQ8 köper inte rysk råolja och handlar inte med ryska leverantörer. Våra leverantörer har fasat ut all rysk råolja ur de drivmedel vi säljer. Dialogen med våra leverantörer av drivmedel är god och vi är fortsatt tydliga med att rysk råolja inte ska användas i de produkter vi säljer.

 

Miljöinformation drivmedel - avser drivmedel som såldes 2021

Ursprungsinformation

 

Produkt Andel energi Råvara Ursprungsland 
GoEasy Bensin 9594,0

Konventionell råolja Okänt
4,39 Majs Ukraina, USA, Tyskland, Frankrike, Ungern, Litauen, Bulgarien, Sverige, Tjeckien
1,19 Animaliska fetter  Frankrike, Tyskland, Polen, Storbritanien, Belgien, Finland, Nederländerna, Irland, Italien, Litauen, Slovakien, Serbien, Ryssland*, Tjeckien, Danmark
0,25 Vete Sverige, Tyskland, Belgien
0,12 Råtallolja  Finland, USA, Sverige
0,05  Sockerrör Brasilien
 
GoEasy Bensin 98 Extra

98,0

Konventionell råolja Okänt
2,0 Majs  Ukraina, Litauen
 
GoEasy Diesel

67,5

Konventionell råolja

 

26,5 Animaliska fetter Tyskland, Storbritanien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Polen, Irland, Danmark, Indonesien, Kina, Malaysia, Uruguay, Australien, Ryssland*, Finland, Argentina, Vietnam, Kanada, Litauen, Indien, USA, Portugal, Österrike, Sverige, Sydkorea, Nya Zeeland, Ungern, Tjeckien, Chile, Vitryssland, Mexico, Panama, Egypten, Peru, Kambodja, Japan, Slovakien, Ecuador, Israel, Rumänien, Estland, Serbien, Grekland, Jordanien, Slovenien, Kroatien
4,8 Raps Tyskland, Australien, Österrike, Ungern, Polen, Kanada, Rumänien, Ukraina, Kroatien, Bulgarien, Frankrike
0,85  FFA (Free fatty acid) Lettland, Danmark
0,35 Solros Ungern
 
GoEasy Diesel Extra

59,4

Konventionell råolja

Okänt
34,0 Animaliska fetter Spanien, Polen, Österrike, Storbritanien, Italien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Belgien, Slovenien, Portugal 
6,6  Raps Lettland, Tyskland, Österrike
 
Neste MY (HVO100)

0,08

Konventionell råolja

Okänt
71,2 Animaliska fetter Polen, Frankrike, Tyskland, Australien, Lettland, Uruguay, Indien, Italien, Sverige, Danmark, Österrike, Storbritanien, Spanien, Irland, Nederländerna, USA, Belgien, Nya Zeeland, Kanada, Slovenien, Portugal, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Ryssland*, Litauen, Serbien, Grekland, Rumänien, Kroatien
20,3  PFAD Indonesien
7,0 Rapsolja  Tyskland
1,4 Använd matolja  Kina, Australien, Indonesien, Vietnam
 
Etanol E85

32,0 

Konventionell råolja Okänt
58,8 Majs  Ukraina, Ungern, Frankrike
15,2  Vete Sverige

Ursprungsland anges i fallande ordning, störst volymer anges först och minst sist.

*Observera att ursprungsdatan är historiska data och avser drivmedel satt på marknaden under 2021. Under 2022 så har våra leverantörer fasat ut alla ryska råvaror. Andelen bioråvaror från Ryssland i GoEasy Bensin < 0,005%, GoEasy Diesel < 0,3%, Neste MY (HVO100) < 0,1%.

 

Vad är ett hållbart drivmedel?

Enligt svensk lag ska ett hållbart drivmedel, även kallat biodrivmedel, bland annat skydda marker med hög biologisk mångfald och garantera en minsta växthusgasminskning jämfört med fossila bränslen. Att använda mer hållbara biodrivmedel är ett sätt att sänka utsläppen och minska vår miljöpåverkan.

Spårbarhet och ursprungsmärkning

Vi på OKQ8 för en löpande dialog med våra leverantörer kring miljö och socialt ansvar baserat på våra regler och FN:s Global Compact. Det här är ett viktigt steg i att kunna säkerställa hållbarheten i leverantörskedjan.

OKQ8 producerar själva inga drivmedel utan köper in färdiga produkter, bensin och diesel, från nordiska raffinaderier som vi har långsiktiga relationer med och som har ett välutvecklat miljö- och hållbarhetsarbete. 

Det finns idag inga tydliga och lagstiftade krav gällande spårbarhet av råvaran när det kommer till fossila drivmedel. I våra leverantörskontrakt kravställer vi dock att våra leverantörer ska riskbedöma och utvärdera samt välja sina underleverantörer utifrån sin och vår uppförandekod. Vi följer upp genom att anlita oberoende tredjepart för revision av våra leverantörer. Vi förväntar oss och kontrollerar att våra underleverantörer även gör stickprovskontroller och följer upp sina underleverantörer i sin tur. När det gäller växthusgasutsläpp används ett genomsnittligt utsläpp per energienhet bensin eller diesel som är fastställd av EU.


För att uppfylla lagkraven kring hållbara biodrivmedel krävs bland annat en spårbarhet. Det innebär att man kan spåra drivmedlen från råvara till färdig produkt och ut till kund. Denna lagstiftning har hjälpt oss att förbättra vår kontroll över de biodrivmedel vi använder och vilken växthusprestanda de har. Ökad spårbarhet är en viktig förutsättning för att kunna följa upp, garantera och leverera hållbara drivmedel. Att arbeta med hållbarhet är en svår men viktig uppgift, det är ett evigt kretslopp och mycket att hålla reda på. Men för oss är det viktigt att kunna ställa krav på hållbarhet i leverantörskedjan.

 

Fossila drivmedel

Våra fossila drivmedel genomgår sju steg innan det når kunden. Eftersom OKQ8 inte äger några egna raffinaderier kommer vi in relativt sent i kedjan. Det gör att arbetet med att kontrollera leverantörerna blir extra stort men också extra viktigt.

Biodrivmedel

OKQ8 erbjuder fyra biodrivmedel: etanol, RME, HVO och biogas. Dessa genomgår minst åtta steg innan de når kunden, varav vi kommer in i steg fem - lagerhållning på depå. Etanol görs till exempel av vete, majs eller sockerrör och är ett de vanligaste biodrivmedlen som finns i Sverige. RME är ett drivmedel gjort på raps medan HVO görs av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och biogas görs av restprodukter såsom matavfall men kan också tillverkas av grödor.

Läs mer om vårt arbete kring hållbarhet- och spårbarhet i foldern Hållbara Drivmedel 2020-21