Information om OKQ8:s drivmedel

Här kan du som OKQ8-kund hitta information om de drivmedelsprodukter som OKQ8 säljer. Det vill säga både flytande drivmedel, såväl som el och andra alternativa drivmedelstyper som du kan köpa från OKQ8. Du kan bland annat hitta översikter över CO2e-utsläppsfaktorer och vilka råvaror som används till OKQ8:s produkter. Informationen omfattar drivmedel som sålts av OKQ8 under 2023 och är samma data som OKQ8 har rapporterat till svenska Energimyndigheten.

Produktinformation

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid drivmedelspumpen. Du hittar den informationen här samt på våra pumpar. Observera att miljöinformationen baseras på 2022 års rapportering. I oktober 2024 uppdateras pumpmärkningen med resultatet för 2023.

CO2e-utsläppsfaktorer

Klimatdata 2023*

 

2023

Energi [MJ/kg]

WTW [g CO2eq/MJ]

TTW [g CO2eq/MJ]

Biogas Bas

48,74

4,12

0,02

Biogas 100

47,78

-20,17

0

 

2023

[g CO2eq/MJ]

[g CO2eq/kWh]

El

7,2

25,8

*Klimatdata för produkter inom reduktionsplikten kommer under 2024 ha en lägre andel förnybart bränsle och således ett högre utsläpp av CO2 

Godkänningsförfarande för emissionsfaktorer

OKQ8 beräknar CO2e-utsläppsfaktorer baserat på information från våra leverantörer av bränslen, gas och elektricitet. Utsläppsfaktorerna beräknas årligen och omfattar produkter som sätts på marknaden under perioden 1 januari till 31 december föregående år. För att säkerställa siffrorna valideras faktorerna och certifieras av en oberoende tredje part samt godkänns av Energimyndigheten. Energimyndigheten granskar och godkänner utsläppsfaktorerna för bränsleprodukter som sålts en gång om året, ungefär den 1 juli för det föregående kalenderåret. Detta gör att OKQ8 bara kan tillhandahålla verkliga och myndighetsgodkända CO2e-utsläppsfaktorer för föregående år (2022), samt uppskattade CO2e-utsläppsfaktorer för innevarande år (2023) för rapporteringsändamål, tills Energimyndigheten godkänner de historiska utsläppsfaktorerna för bränsleprodukter som sålts under 2023. Därför används utsläppsfaktorerna från 2022 för rapportering under 2023 och de första kvartalen av 2024. Alternativt kan OKQ8:s uppskattningar av utsläppsfaktorer för 2023 användas.

CO2e emissionsfaktorer - årlig estimering och valideringsprocess

Livscykelanalys (LCA) och Well to Wheel (WtW)

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand.

Uttrycket “Well-to-Wheel” (WtW) eller “från källa till hjul” används för LCA av bränslen. WtW tar hänsyn till alla faser i ett bränsles livscykel – från utvinning av råvaran till hur den sedan används. Att enbart mäta utsläppen från fordonets avgasrör ger inte en fullständig bild av klimatpåverkan eftersom det inte tar hänsyntill utsläpp från produktionen. 

Analysen delas ofta upp i två delar: från källa till tank, well-to-tank (WtT) och från tank till hjul, tank-to-wheels (TtW). Från källa till tank (WtT) redovisar klimatpåverkan från de olika faserna i bränsleproduktionen, och tank till hjul (TtW) redovisar klimatpåverkan från användningen av bränslet. 

Ursprunget för de produkter vi säljer

Det finns idag inga tydliga och lagstiftade krav gällande spårbarhet av råvaran när det kommer till fossila drivmedel. I våra leverantörskontrakt kravställer vi dock att våra leverantörer ska riskbedöma och utvärdera samt välja sina underleverantörer utifrån sin och vår uppförandekod. Vi följer upp genom att anlita oberoende tredjepart för revision av våra leverantörer. 

För att uppfylla lagkraven kring biodrivmedel krävs bland annat en spårbarhet. Det innebär att man kan spåra drivmedlen från råvara till färdig produkt och ut till kund. Ökad spårbarhet är en viktig förutsättning för att kunna garantera, leverera och följa upp drivmedel. 

OKQ8 köper inte in rysk råolja och handlar inte med ryska leverantörer. Våra leverantörer har fasat ut all rysk råolja från de drivmedel vi säljer. Vi har en bra dialog med våra leverantörer av drivmedel och är tydliga med att rysk råolja inte ska användas i de produkter vi säljer. 

Samarbetet med våra leverantörer

OKQ8 tillverkar inte drivmedel själva utan färdigblandar dessa på våra depåer vilket ger stor valfrihet när det gäller att välja producenter av drivmedel som uppfyller våra kravspecifikationer. Tillsammans med våra leverantörer och deras underleverantörer arbetar vi efter några grundläggande principer som alltid ska följas. Uppföljningen sker på ett strukturerat och systematiskt sätt i enlighet med lagstiftningen.

Utöver det arbetar OKQ8 med ett antal ytterligare krav, som definieras i vår uppförandekod (Code of Conduct for Partners). Uppförandekoden för partners och leverantörer bygger på de tio principer som fastställts av FN:s Global Compact och berör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption/mutor.

2021 valde vi EcoVadis som ett verktyg för att säkerställa en ansvarsfull leverantörskedja och som stöd i utvärderingen av leverantörernas efterlevnad av OKQ8:s partneruppförandekod. OKQ8 har även silverbetyg hos EcoVadis*. 

*EcoVadis erbjuder hållbarhetsbetyg för företag, deras bedömning täcker ett brett spektrum av icke-finansiella ledningssystem som, miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp. Företagen betygsätts utifrån de väsentliga frågorna som är relevanta för deras storlek, lokalisering och bransch. Silverbetyg betyder - topp 25% (totalpoäng mellan 59 och 69).

Leverantörskedja - biobränslen

OKQ8 erbjuder fyra biodrivmedel: etanol, RME, biodisel HVO och biogas. Dessa genomgår minst åtta steg innan de når kunden, varav vi kommer in i steg fem - lagerhållning på depå.

  • HVO100 (vätebehandlade vegetabiliska och animaliska fetter, paraffinisk diesel), används som substitution för att få ett lägre utsläpp av CO2e, genom inblandning i diesel och som ett rent alternativ till diesel (HVO100), jämfört med konventionell fossil diesel.
  • RME, raps och biodiesel. Används som låginblandning i diesel om högst sju procent. Kan säljas som en ren biodiesel, B100, men då främst till tunga fordon. 
    Etanol, biobaserad-etanol tillverkad av exempelvis spannmål, sockerbetor, sockerrör. Används som substitution för att få ett lägre utsläpp av CO2e (jämfört med 100% fossil bensin) genom inblandning i bensin och som ett alternativ till bensin i flexifuelbilar och då som Etanol 85. 
  • Biogas, metangas tillverkad av biomassa och används i biogasbilar.

Leverantörskedja - fossila bränslen

Våra fossila drivmedel genomgår sju steg innan det når kunden. Eftersom OKQ8 inte äger några egna raffinaderier kommer vi in relativt sent i kedjan i steg fem - lagerhållning på depå. Det gör att arbetet med att kontrollera leverantörerna blir extra stort men också extra viktigt.

Leverantörskedja - elbilsladdning

Stora mängder el passerar genom OKQ8/Q8- stationerna, inte minst när elbilar laddas. Ett viktigt bidrag till att nå̊ nettonollmålen är att garantera att elen kommer från förnyelsebara källor såsom vind, vatten och el. För OKQ8:s egna supersnabbladdare har vi ursprungsgarantier från Skellefteå̊ Kraft att 100 procent av elen kommer från förnyelsebara källor, såsom vattenkraft, sol och vindkraft. Även OKQ8:s egna 22 kW-laddare har enbart förnybar el. Om laddare på̊ stationerna inte har OKQ8/Q8-logga är det leverantören som ansvarar för elens ursprung. 

Reduktionsplikten

EU:s bränslekvalitetsdirektiv (Fuel Quality Directive, FQD) syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från bränslen inom transportsektorn i Europeiska unionen. Lagen innebär bland annat att enskilda drivmedelsleverantörer är skyldiga att minska de växthusgasutsläpp som drivmedlen de levererar ger upphov till. Minskningen beräknas med hänsyn taget till ett livscykelperspektiv. I Sverige är det drivmedelslagen och drivmedelsförordningen som implementerar FQD-bestämmelserna i svensk lagstiftning.

Sverige införde 2018 reduktionsplikt för växthusgaser på drivmedel för att bidra till Sveriges nationella mål att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030. Lagen föreskriver reduktion av växthusgaser från diesel och bensin genom inblandning av förnybara drivmedel. Från 1 januari 2024 sänks reduktionsplikten i Sverige för bensin och diesel till 6 procent till och med 2026. I 2023 var nivåerna 7,8% för bensin och 30,5% för diesel. 

OKQ8:s väg mot nettonoll

Oavsett storlek eller behov är OKQ8:s mål att hjälpa till i omställningen. Det gör vi genom att erbjuda kunder drivmedel med lägre klimatpåverkan och smarta sätt att hantera en fordonsflotta eller verksamhet i behov av olika mobilitetslösningar. En viktig del är att underlätta för kunderna att ställa om till el.

2020 förband sig OKQ8 Scandinavia att få våra klimatmål godkända som Science-Based Targets. Sedan dess har vi väntat på att SBTi ska publicera metodiken för olje- och gassektorn, vilket fortfarande är under behandling. Under tiden kvarstår vårt åtagande om att uppnå nettonoll CO2e-utsläpp i hela värdekedjan senast 2035. Till 2025 är vårt mål att nå 90 procent minskning av utsläppen i Scope 1 och 2 (jf. basår 2020).

För att nå dit måste vi hjälpa våra kunder att ställa om till produkter och tjänster med lägre eller ingen CO2e-utsläpp. Den största delen av vårt klimatavtryck utgörs av de utsläpp som genereras från drivmedel som våra kunder tankar hos oss. Ju mer alternativ drivmedel med lägre CO2e-emissioner än konventionellt fossilt drivmedel som sätts på marknaden och används av våra kunder, desto mer sänks utsläppen och vårt gemensamma klimatavtryck minskar. 

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete? Här kan du hitta vår hållbarhetsredovisning.

Konceptuell minskning av koldioxiduptsläpp (scope 1, 2 och 3) över tid

Behöver du mer information?

Behöver du ytterligare information eller har frågor om OKQ8:s produkter är du alltid välkommen att kontakta vår supportavdelning via www.OKQ8.se/foretag/kundservice

Ansvarsfriskrivning

OKQ8 upprättar denna rapport för sina kunder och kundens kunder genom att använda specifika OKQ8-produktdata som är kopplade till kundkontonummer. Koldioxidutsläpp beräknas enligt de metoder som beskrivs ovan, baserat på villkoren i kontrakt med kunder.

OKQ8 tar ansvar för data och information i denna rapport endast när kunden använder informationen i rapporten. Dock frånsäger sig OKQ8 allt ansvar för rapportens fullständighet och korrekthet om den används av någon tredje part annan än kunden.