Information till dig som är kund hos OK-Q8 AB eller OK Detaljhandel

Denna informationstext gäller dig som är kund hos OK-Q8 AB eller OK detaljhandel (nedan "vi" eller "oss"), d.v.s. dig som exempelvis har handlat via vår e-handel, hyrt en bil, handlat på våra stationer eller som har köpt försäkring, villaolja eller el. Det finns separata informationstexter som rör dina personuppgifter som medlem i en OK-förening och/eller som bankkund till OK-Q8 Bank AB.

Syftet med den här texten är att du ska förstå vad vi gör med dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är vi skyldiga att informera om enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Denna allmänna informationstext är inte avsedd att ersätta andra informationstexter eller samtycken som du kan komma att tillhandahållas av oss. Innehållet i denna information kan komma att ändras över tid. Läs därför denna information på nytt varje gång du har funderingar kring användningen av dina personuppgifter.

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

När du köper någon av våra produkter eller tjänster är det OK-Q8 AB eller OK Detaljhandel AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter och behandlingar som utförs med anledning av kundrelationen.


Varifrån kommer mina personuppgifter?

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, dvs. sådana uppgifter som du lämnar till oss i samband med att du köper varor eller nyttjar tjänster eller i annat sammanhang ombeds lämna uppgifter till oss, såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, bilregistreringsnummer eller mobiltelefonnummer.

Utöver uppgifter som du själv lämnar till oss, kan vi också få personuppgifter om dig från följande källor:

 • Personuppgifter om dig skapas vid kontakter mellan oss och dig. Vi kan till exempel spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

 • Om du är OK-medlem får vi uppgifter om det från din OK-förening.

 • Vi hämtar personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register, t.ex. folkbokföringsregistret.

 • Information om dig från kreditupplysningsföretag eller databaser, om och i den mån vi behöver och får inhämta kreditupplysning i anledning av de produkter och tjänster som du beställt från oss. Vi kommer att tydligt meddela dig om sådan kreditupplysning krävs.

Om du inte lämnar de personuppgifter som vi efterfrågar är det inte säkert att vi kan erbjuda dig den tjänsten eller produkten som du vill ha eller vidta andra åtgärder som du önskar. I vissa fall kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter föreligga till följd av lagstadgat krav. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt eller tjänst.


Vem dina personuppgifter kan komma att delas med

För de ändamål som beskrivs nedan kan dina personuppgifter delas med andra enheter inom OK och OKQ8 Scandinavia. Sådan behandling regleras av avtal som har utformats på ett sätt som skyddar dina rättigheter som registrerad. Kontakta kundservice om du önskar mer information om informationsutbytet inom OK och OKQ8 Scandinavia. Personuppgifter kan också lämnas ut utanför OK och OKQ8 Scandinavia. Sådan mottagare kategoriseras i någon av följande kategorier; leverantörer av varor och tjänster, samarbetspartner, eller myndighet.

All utlämning av dina personuppgifter kommer ske i enlighet med lag och vi kommer att säkerställa att de personuppgifter som utlämnas endast behandlas för de ändamål för vilka de utlämnats.


Ändamål och laglig grund för behandlingen

Dina uppgifter som privatkund hos oss behandlas för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Det är viktigt för oss att du alltid har koll på vad vi gör med dina personuppgifter, därför kommer listan uppdateras löpande då vi inför nya behandlingar. Du kommer att bli informerad på lämpligt sätt om sådana förändringar, t.ex. via e-post.


Ändamål

Laglig grund

Föra kundregister och administrera kundförhållandet (inklusive kreditprövning) avseende produkter och tjänster hos oss, exempelvis:

 • Fordonshyra
 • Villaolja
 • El
 • Försäkring
 • E-handel
 • Tjänster på station

För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Marknadsföring (se kompletterande information nedan)

Intresseavvägning, varvid det ligger i vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster

Tillhandahålla relevant produktinformation baserat på fordonstyp

Intresseavvägning varvid vårt berättigade intresse är att underlätta för kunden att hitta relevanta produkter

Verksamhetsanalys och aktivitetsanalys i syfte att:

 • Förbättra och anpassa verksamhet/tjänster
 • Framställa beslutsunderlag
 • Framställa statistik

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet

Säkerställa tillgång till enhetliga uppdaterade adressuppgifter

För att fullgöra en rättslig förpliktelse, bl.a. upprätthålla korrekta register och uppgifter

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att upprätthålla korrekta och relevanta och enhetliga register och uppgifter

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet

Ärendehantering hos kundservice

För att fullgöra avtal i vilket du är part

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till kunder

Säkra anställda och kunders trygghet, förebygga och utreda brott genom t.ex. kameraövervakning.

Intresseavvägning varvid vårt berättigade intresse är att vi strävar efter en säker miljö för våra kunder och anställda.

Använda någon av våra appar: 
OKQ8 Elbilsladdning, OKQ8 HemmaOKQ8 BiltvättOKQ8 GoOKQ8 Hyrsläp

Berättigat intresse varvid det ligger i vårt berättigade intresse att underlätta för våra kunder att få tillgång till våra varor och tjänster.

Inspelning av samtal hos Kundservice i utbildnings- och kvalitetssyfte

Samtycke inhämtas i samband med att Kundservice kontaktas. Samtycket kan när som helst återkallas.

Det kan förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för behandling av personuppgifter som inte täcks ovan.


Särskilt om vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål

Som kund hos oss kan vi komma att skicka riktad kommunikation till dig. Detta kan komma att ske postalt, via mejl, SMS eller telefon. Du kommer då få information och erbjudanden, t.ex. månatliga nyhetsbrev eller information om förmåner. Sådan information och kommunikation kan vara generell (skickas till alla kunder) eller riktad (skickas till dig baserat på kundkategori). Vi sparar även information om vilken kommunikation du har fått och hur du har agerat. Denna information kommer inte samköras med andra källor eller register eller lämnas ut till tredje man utan att ditt samtycke först inhämtas.

Om du även är medlem i en OK-förening kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringsändamål i Information till dig som medlem i en OK-förening.

Enligt lag gäller särskilda regler för vissa typer av automatiserade beslut som har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Vi kommer inte använda dina uppgifter för sådana beslut utan att du fått kompletterande information och, om nödvändigt, ditt samtycke har inhämtats.


Behandling av personuppgifter utanför EU/EES-området

Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra leverantörer och/eller IT-lösningar utanför EU/EES. Vi kommer då att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter, såsom att vi använder särskilda standardavtalsklausuler som framtagits och godkänts av EU, för att säkerställa att överföringen och mottagarens behandling sker i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler.


Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras under den tid som är tillåten enligt gällande lag. För behandlingar av personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för lagring, ska inte dina personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.

Vi kan spara uppgifter om dig även efter att ditt avtal har upphört om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kan också spara dina uppgifter under begränsad tid efter att ditt avtal upphört i syfte att återförvärva dig som kund till oss. Endast uppgifter som är relevanta för nu nämnda ändamål kommer att sparas efter att avtalet upphört, och endast under den tid som är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål.

Samtal som spelas in vid kontakt med Kundservice sparas i 60 dagar.


Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter.

 • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

 • Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.

 • Rätt till rättelse, radering eller begränsning - Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

 • Rätt att återkalla samtycke – Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

 • Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (dvs. enligt artikel 6.1 f GDPR) har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. (Gäller från och med 25 maj 2018)

 • Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.
Uppdaterad senast: 2023-07-03

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till kundservice via postadress nedan. Din begäran behöver innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, telefonnummer, beskrivning av ärendet och din underskrift:
OKQ8 Kundservice
Box 502
774 27 Avesta

Du kan alltid kontakta kundservice om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet hos OKQ8 Scandinavia.


Du kan kontakta dataskyddsombudet på dso@okq8.se
Det är dataskyddsombudets uppgift att övervaka att OKQ8 Scandinavia uppfyller Dataskyddsförordningen.